Освітній округ як інноваційна модель управління освітою

У зв'язку з чим виникла необхідність упровадження освітніх округів?

Чи то проява нового підходу до управління й розвитку загальної середньої освіти на місцевому рівні? Чи то черговий експеримент щодо модернізації управлінської діяльності на місцях? А може це, взагалі, використання інноваці йних технологій в освіті щодо створення нових форм кооперації?

Чи може модель освітнього округу бути новітньою перспективою для суспільної громади? Багато питань. Відповідь одна: освітньому округу бути! Це актуально, інноваційно, якісно!

Виходячи з основних нормативних документів, можна чітко визначити найактуальнішу проблему сьогодення – доступність якісної освіти.

Єдиний засіб вирішити її - це відмовитись від думки створення біля кожного будинку своєї школи (хоча це і зручно) і організувати роботу закладів, де мають бути зосереджені найсучасніші освітні ресурси (яких немає в окремо розташованих школах). Освітній округ - один із можливих варіантів створити необхідні й достатні умови для отримання дітьми якісної освіти.

Сьогодні в Україні поширюється ідея "знаходження свого обличчя". Вона втілюється в життя кожного окремого закладу шляхом складання програми розвитку, в основу якої покладено конкретні принципи, концептуальні засади організації навчально-виховного процесу, ідеї, завдання.

Важливо вміти виходити за межі власної системи, щоб успішно формувати такі зовнішні канали зв’язку, які були б здатні постійно відтворювати суспільну цінність освіти.

Управлінням освіти Макіївської міської ради Донецької області щодо забезпечення учнями рівнодоступної якісної освіти створено певну систему розвитку освітніх округів (всього 9).

Але слід підкреслити, що освітній округ - це не тільки територіальне утворення, а й потужна матеріально-технічна та навчально-методична база з висококваліфікованим кадровим потенціалом. Це дієвий чинник покращення якості освітніх послуг.

Освітній округ №2 м. Макіївка – це добровільне об’єднання 7 загальноосвітніх навчальних закладів різних типів (Макіївська міська гімназія, Макіївський міський ліцей, Макіївський ліцей №1 із ЗШ ІІ ступеня №61, Макіївська загальноосвітня школа І ступеня №5, Макіївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №22, 11, 7, 4), 2 позашкільних навчальних заклади (Будинок дитячої та юнацької творчості і Дитяча юнацька спортивна школа). Округ здійснює освітню діяльність, створюючи сприятливі умови щодо забезпечення культурно-освітніх потреб громадян, які проживають у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Макіївський ліцей №1 із ЗШ ІІ ступеня №61 - опорний заклад освітнього округу №2 м. Макіївки, найголовніші задачі якого полягають у тому, щоб створити освітянську територію з максимальними умовами для задоволення потреб населення.

Опорний заклад покликаний координувати методичну роботу, давати навчально-методичні консультації педагогам, організувати систему заходів, спрямованих на розвиток активності, творчого потенціалу як педагогів, так і учнів.

Округ діє на підставі Положення про опорний заклад освітнього округу. Управління освітнім округом здійснюється на колегіальних засадах координаційною радою освітнього округу, до складу якої входять представники міського управління освіти та навчально-методичного центру, керівники всіх суб'єктів освітнього округу. Науковий, навчально-методичний, психолого-педагогічний супровід діяльності освітнього округу здійснюють фахівці навчально-методичного центру управління освіти Макіївської міської ради.

Ще задовго до створення горизонтальної форми самоврядування та кооперації в системі освіті міста в Макіївському ліцеї №1 із ЗШ ІІ ступеня №61 виникла ідея створення корпоративного проекту щодо роботи культурно - просвітницького центру для учнівської молоді освітнього округу №2 м. Макіївка. Це було спроба спільного рішення актуальних навчально-виховних та соціальних проблем учнівської молоді, а також сприяння налагодженню постійного діалогу між державними інституціями, недержавними установами та громадськими організаціями із молодими людьми, які є головним інтелектуальним, трудовим, культурним, творчим, духовним та фізичним потенціалом незалежної України.

За ідеєю, робота окружного культурно - просвітницького центру уявляє собою не тільки систему надання освітніх послуг учням шкіл, закріплених за округом, та організацію дозвілля дітей, які у повній безпеці можуть вільно спілкуватися, розважатися, почувати себе незалежними, проявляти інтерес, ініціативу, активність і творчість, але і можливість отримувати юридичну, соціальну, медичну та психологічну допомогу.

Цей проект був признаний лауреатом Всеукраїнського конкурсу на грант Президента України для обдарованої молоді у 2009 році.

Робота освітнього округу №2 м. Макіївка здійснюється у трьох напрямках: діяльність управлінського апарату, методична робота з кадрами (як з висококваліфікованими, так і з молодими педагогами) та спільна робота з учнівським та батьківськими колективами.

На нинішньому етапі опорною школою відпрацьовується технологія зовнішнього управління школами округу. Спільне планування дозволяє прогнозувати шляхи становлення великого колективу (учителів округу), створювати об’єктивну ситуацію, коли можливий максимальний і різнобічний розвиток особистості учителя і учня, самореалізація їх творчих можливостей.

Основною фігурою організації роботи освітнього округу є опорна школа освітнього округу (безпосередньо директор опорної школи), різко змінюється статус, зростають вимоги до кваліфікації, управлінського мислення.

Велику допомогу у плануванні спільної діяльності надають різні форми корпоративної роботи. Проведення засідання круглого столу серед директорів навчальних закладів освітнього округу №2 м. Макіївка (тема "Управління закладом освіти в сучасних умовах", січень 2012 року) де обговорювалися питання стратегічного розвитку округу, управлінські дії адміністрації школи щодо підвищення якості освіти, організаторська діяльність керівника в сучасних умовах та управління персоналом у умовах інноваційних змін.

Особлива увага в роботі освітнього округу №2 м. Макіївка приділяється реалізації питання допрофільного та профільного навчання учнів. Профілізація навчання реалізується через допрофільне диференційоване навчання, метою якого є забезпечення базової освіти та підготовка учнів до свідомого вибору предметів для поглибленого вивчення на третьому ступені навчання, та профільне навчання, яке є шляхом органічної єдності загальноосвітніх дисциплін і профільних спецкурсів, забезпечення високого рівня знань учнів та орієнтації у професійному виборі.

Для задоволення освітніх потреб обдарованих учнів в освітньому окрузі № 2 ведуться міжшкільні факультативи Центру розвитку обдарованої молоді (інформатика, українська мова, історія, математика). Базовий навчальний заклад оновлює навчально-виховний процес на засадах особистісно орієнтованого навчання, впроваджуючи освітні технології організації групової діяльності, створення ситуації успіху, проектної технології.

Досвід роботи опорної школи з питання організації профільного навчання було презентовано під час обласного конкурсу на кращу модель профільного навчання (2010р.).

Власний досвід впровадження сучасних освітніх технологій педагогічний колектив представив в обласній збірці інноваційного досвіду "Альманах інноваційної діяльності Донеччини" (2011р.).

Робота опорної школи спрямована на розширення освітньо-розвивальних послуг округу. Це, перш за все, включення нових суб’єктів до складу освітнього округу, розширення мережі профільного навчання, збільшення кількості міжшкільних факультативів, організація дистанційного навчання, впровадження гнучких методів організації навчально — виховного процесу.

Перший крок зроблений. Робота масштабна, але цікава. Освітній округ №2 – це ще не цілісна та не самодостатня соціально-педагогічна система, але це - система, яка здатна забезпечувати надання високоякісних освітніх послуг і задовольняти освітні потреби населення.