5854
Оцініть публікацію
3 з 5 на основі 3 оцінок

Аналітичний звіт із підсумкової контрольної роботи з математики у 5 класі

Підсумкова контрольна робота з математики в 5 класі за I семестр дала змогу відслідкувати ріст навчальних досягнень учнів на протязі семестру, рівень компетентності освіти учнів 5 класу, зробити висновок про знання та вміння учнів, здобутих за І семестр, відслідкувати рівень сформованості логічно го мислення, практичних вмінь та навичок самоосвітньої діяльності учнів.

Для виконання роботи були запропоновані 10 та 11 варіанти завдань. Завдання були складені згідно з програмним матеріалом І семестру та включали такі теми: "Натуральні числа. Відрізок. Промінь. Порівняння натуральних чисел", "Додавання і віднімання натуральних чисел", "Рівняння. Кут. Многокутники", "Множення і ділення натуральних чисел", "Ділення з остачею. Площі геометричних фігур". Кожен варіант складався з трьох частин, які відрізнялися за складністю та формою тестових завдань.

У І частині контрольної роботи було запропоновано п’ять завдань з вибором однієї правильної відповіді, що відповідали навчальним досягненням учнів початкового та середнього рівнів. Кожне із завдань оцінювалось одним балом.

ІІ частина контрольної роботи складалася з двох завдань, що відповідали достатньому рівню навчальних досягнень учнів. Розв’язання мало короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінювалося двома балами.

ІІІ частина контрольної роботи складалася з одного завдання, що відповідало високому рівню навчальних досягнень учнів, розв’язання якого мало розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням. Правильне розв’язання завдання цього блоку оцінювалося трьома балами.

Контрольна робота показала, що найбільш засвоєні такі теми: "Порівняння натуральних чисел", "Розподільна властивість множення", "Розв’язування рівнянь", "Вимірювання кутів", "Площа прямокутника", "Периметр трикутника", "Розв’язування текстових задач", тому учні добре виконали такі завдання - 1, 2, 3, 5, 7, 8 та показали вміння порівнювати числа, виконувати письмові обчислення, розв’язувати рівняння ускладненої структури з однією змінною, розв’язувати складені задачі на збільшення та зменшення чисел та задачі, в яких використовується залежність між величинами (швидкістю, часом, відстанню), обчислювати площу прямокутника, виражати сторони трикутника через відомий периметр.

Найбільш важкими виявилися такі теми: "Відрізок", "Ділення з остачею", "Квадрат і куб числа" - завдання 4, 6. Учні недостатньо вміють розв’язувати вправи на ділення з остачею, знаходити квадрат та куб числа.

Помилки:

 • допускають обчислювальні помилки – 7-25%;
 • нечітко розуміють умови текстових задач -5-18%;
 • розв’язують задачі нераціональними способами-5-18%;
 • не мають достатньої просторової уяви -13-46%;
 • не знають властивостей множення – 4 - 14%;
 • не вміють обчислювати квадрат та куб числа – 11 - 39%;
 • не знають формули залежності між величинами (швидкістю, часом, відстанню) -2-7%;
 • не вміють знаходити ділене, якщо відомі дільник, неповна частка та остача – 4-14%.

Причини виникнення:

 • відсутність системного підходу до повторення раніше вивченого матеріалу;
 • недостатня самоосвітня діяльність учнів;
 • прогалини в знаннях, отриманих в початковій школі;
 • не до кінця опрацьований і закріплений учнями матеріал останньої теми
 • "Ділення з остачею".

Шляхи усунення:

 • систематичне повторення всіх етапів алгоритмів виконання множення та ділення, регулярне включення в проведення усного рахунку завдань на множення та ділення натуральних чисел та відпрацювання загальної системи повторення;
 • стимулювання учнів до самостійного пошуку знань;
 • посилення індивідуальної роботи з учнями;
 • детальне обґрунтування на уроці учителем контрольних моментів з теми;
 • визначення психологічних аспектів низької успішності учнів при написанні контрольних робіт та психологічна підтримка дітей.

У наступному семестрі треба активізувати роботу по формуванню навичок логічного мислення учнів, просторових уявлень, більше використовувати нові технології навчання та формувати в учнів навички самоконтролю.