Внутрішньошкільний контроль - важлива умова для прийняття управлінського рішення

В умовах сучасної школи значно зросли вимоги до керівництва навчально-виховного закладу. Значення контролю в управлінні сучасною школою особливо зростає у зв'язку з наданням закладу великих повноважень в оцінюванні якості навчання і виховання учнів. В той же час управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу, кінцеві результати її діяльності стають об'єктом контролю вищих органів управління освітою.

Важливу роль у забезпеченні успіху в організації роботи з питання внутрішньошкільного контролю відіграє раціональне управління на всіх ступенях освіти: Міністерство освіти і науки, управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, управління освіти Донецької міської ради, районний відділ освіти, адміністрація навчальних закладів.

Одним із питань компетенції районного відділу освіти є організація та здійснення контролю за роботою школи з питань внутрішньошкільного контролю. Розглянемо взаємовідносини з даного напряму між відділом освіти та навчально-виховним закладом.

Районний відділ освіти здійснює керівництво діяльністю ЗНЗ щодо внутрішньошкільного контролю через їх адміністративно-управлінську ланку (директора та його заступників). В управлінській діяльності РВО належне місце займає система поточного контролю та корегування діяльності керівників шкіл і педагогічних колективів. Одне із важливих завдань відділу освіти в цьому напрямку роботи - це вміння поставити завдання, які можливо виконати, актуальність питання, гнучкість, демократизм, мобільність, результат. Для досягнення вищезазначених завдань роботу районного відділу освіти можна розподілити таким чином:

 • Постановка конкретних завдань.
 • Збір інформації.
 • Здійснення контролю (за необхідністю).
 • Висновки та рекомендації. Повторний контроль (у разі застосування п. 4).
 • Прийняття управлінського рішення.

Важливою умовою підвищення ефективності управлінської діяльності відділу освіти та керівників ЗНЗ у вирішенні питання організації внутрішньошкільного контролю виступає інформаційне забезпечення всіх підструктур. Оперативна та достовірна інформація про стан роботи навчально-виховного закладу забезпечує не тільки прийняття правильного управлінського рішення, але й, по-перше, бачення розвитку цього напрямку роботи та загальноосвітнього закладу в цілому. Системний аналіз інформації надає змогу районному відділу освіти відслідкувати систему роботи навчального закладу, зміни, які відбуваються в процесі роботи та перспективи його розвитку. З цією метою районний відділ освіти складає річний, місячний, тижневий плани та організовує свою роботу за такими принципами:

 • Цілепокладання- покладання мети діяльності РВО на рік, передбачення її кінцевого результату;
 • Перспективність - врахування специфіки та перспективи розвитку шкіл;
 • Наступність - врахування досягнень і досвіду роботи та недоліків попереднього навчального року;
 • Диференціація - відбір і концентрація уваги на найбільш актуальних проблемах, виділення головного, перехід в якісно новий стан;
 • Об’єктивність - планування роботи на діагностичних даних про стан і результативність роботи НВЗ;
 • Конкретність - передбачення реалізації поставленої мети і завдань роботи, визначення приоритетних напрямків на поточний рік;
 • Координація - узгодженість між метою, завданнями та змістом конкретних розділів плану, враховуючи всі ланки управління.

Внутрішньошкільний контроль передбачає:

 • всебічне вивчення й аналіз навчально-виховного процесу в школі;
 • об’єктивне оцінювання досягнутих результатів;
 • запобігання можливим помилкам;
 • координація зусиль відповідно до визначених завдань.

Контроль має бути регулятором навчально-виховного процесу.

Зупинимось більш докладніше на організації внутрішньошкільного контролю з питання здобуття загальної середньої освіти.

Основними документами, які регламентують роботу районного відділу освіти, навчально-виховного закладу з даного напрямку є Конституція України ст. 53, Закон України "Про освіту" ст. 35, Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.04. 2000 року № 646, рішення виконкому районної ради "Про затвердження територій обслуговування".

На підставі названих документів відділ освіти починає організацію роботи з зазначеного напрямку з визначення заходів у річному плані, організаційного наказу (кінець серпня), організаційних нарад директорів та заступників директорів, які відповідають за цей напрямок роботи, з обов’язковим звертанням уваги на ведення документації, яка чітко визначена у наказі МОНУ № 240 від 23.06. 2000 р. "Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів":

 • алфавітна книга;
 • книга руху учнів;
 • документація про вибуття та прибуття учнів;
 • інформація про працевлаштування випускників 9-х класів;
 • книга наказів з основної діяльності.

Районний відділ освіти здійснює систематичний контроль за веденням вищеназваних документів. Якщо в навчальному закладі чітко визначена робота з даною документацією, то це свідчить про системність у роботі закладу. Також аналіз документації допомагає визначити типові недоліки в роботі шкіл:

 • Відсутність системи контролю (як результат нераціонального розподілу об'єктів контролю між директором і його заступниками, мета контролю - це тільки звітування про кількість відвіданих уроків або занять).
 • Формалізм в організації контролю, або відсутність чітко поставленої мети контролю.
 • Однобічність внутрішньошкільного контролю, що проводиться, як правило, з одного напряму вивчення навчально-виховного процесу.
 • Участь в контролі тільки посадовців, без залучення вчителів,, методистів, або навпаки, недостатня участь представників адміністрації.

Щоб уникнути зазначених чи інших недоліків або непорозумінь в організації внутрішньошкільного контролю, районний відділ освіти-визначав такі вимоги:

 • Контроль повинен бути плановим та системним.
 • Головним об’єктом контролю в навчальному закладі мають бути багатоаспектні, конкретні результати навчально-виховного процесу, а не діяльність педагога.
 • Контроль має розглядатися як інструмент дієвого та системного впливу на весь педагогічний процес, а не лише для отримання інформації про стан справ.
 • Контроль має сприяти організації справжньої співпраці між педагогами та адміністрацією закладу.
 • Контроль обов’язково має поєднуватися з аналізом. Здійснювати ці управлінські функції у відокремленому режимі неможливо.

На нашу думку, ефективність контролю залежить від управлінської культури керівника закладу. Це значить - правильно розставити кадри на вирішальних ланках, працювати творчо, з перспективою, завжди бачити кінцеву мету і вибирати найбільш раціональні методи її досягнення. Зрозуміло, що кожна з цих функцій вимагає високої відповідальності, виконавчої культури, яка цілком і повністю залежить від компетентності керівника школи, а також його найближчих помічників, від їх майстерності і педагогічного таланту працювати з людьми.

Щоб контроль був ефективним, адміністрації необхідно:

 • Відображати і підтримувати загальні цілі школи.
 • Об'єктивно вимірювати і оцінювати те, що дійсно важливе.
 • Дотримуватись нормативно-правової бази.
 • Виходячи з аналізу роботи, планувати перспективні завдання розвитку навчально-виховного процесу.

Витрати часу, зусиль на контроль мають бути оптимальними, а віддача від нього - забезпечувати якісне зростання результатів контрольованої діяльності.

При проведенні контролю можливий загальний аналіз вивчення шкільної документації (враховуючи мету контролю), в якій відображається основна діяльність навчально-виховного закладу. До навчально-педагогічної документації школи відносяться: алфавітна книга запису учнів, особисті справи учнів, класні журнали, журнали факультативних занять та груп продовженого дня, книги обліку видачі атестатів про освіту, книга обліку видачі золотих і срібних медалей, книга протоколів засідань ради школи і педагогічної ради, книга наказів по школі, книга обліку педагогічних працівників, журнал обліку пропусків і заміщення уроків і ін.

Якими б різноманітними не були управлінські функції керівника школи, головна з них - бути організатором навчально-виховного процесу. Висока якість навчально-виховного процесу в школі можлива тоді, коли в керівників є достатньо фактів для аналізу і відповідних висновків. Саме урок - те місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання і розвитку особистості. Тому керівники школи значну частину свого робочого часу повинні розподіляти для відвідування уроків. Лише той керівник, який часто, систематично відвідує уроки й аналізує їх, може робити правильні висновки про якість навчально-виховного процесу. За діючими нині нормативними документами, кожний адміністратор повинен відвідати стільки уроків, щоб знати стан справ у школі. Плануючи відвідування уроків, потрібно чітко визначити мету відвідування як системи викладання предметів, так і епізодичного відвідування уроку.

Результати обраної форми контролю повинні бути відображені у книзі обліку підсумків внутрішньошкільного контролю, яка є проміжною ланкою між плануванням роботи закладу та прийняттям управлінського рішення.

На нашу думку, у книзі обліку підсумків внутрішкільного контролю повинна бути відображена контрольна-аналітична діяльність адміністрації з наступних питань:

 • Аналіз відвіданих уроків, висновки та пропозиції щодо їх проведення;
 • Використання варіативної складової навчального плану та результативність допрофільності і профільності навчання.
 • Реалізація виховних цілей через позашкільні заходи;
 • Аналіз роботи учителя-предметника та класного керівника (контроль за веденням щоденників, зошитів тощо).

Вищезазначені питання можуть бути узяті за основу або розширені, за бажанням керівника закладу. Як вже було зазначено, контроль повинен бути плановим та системним. Але, виходячи з практики роботи управління освіти та попереднього контролю районного відділу освіти за веденням книг обліку підсумків внутрішнього контролю, були виявлені типові недоліки:

 • Відвідування уроків має нерегулярний, епізодичний характер.
 • Часто не визначається мета відвідування.
 • Не завжди проводиться аналіз уроку.
 • Висновки не завжди або не повністю відповідають меті відвідування уроку.
 • Висновки неконкретні.
 • 3а висновками не простежується основного - результативності уроку.
 • Для аналізу уроків використовується єдина схема.
 • Рекомендації загальні, часом суперечливі, випадкові, неадресні.
 • Відсутній підпис вчителя, який свідчить про ознайомлення його з висновками уроку та рекомендаціями.
 • Не простежується робота щодо виконання рекомендацій, наданих під час відвідування уроків.

З метою усунення виявлених недоліків, пропонуємо декілька варіантів ведення книг обліку підсумків внутрішньошкільного контролю. Кожний навчальний заклад може обрати ту чи іншу форму, але слід зауважити, вона повинна бути єдиною у загальноосвітньому навчальному закладі. Важливий факт прийняття правильного управлінського рішення - це узгодженість між усіма ладками, які здійснювали перевірку або підлягали контролю. Таким чином,) книга обліку підсумків внутрішньошкільного контролю повинна відображати різні види і форми контролю, достовірність фактів, і тоді вже можна свідчити про ефективність управлінської діяльності.

Презентація книг

Таким чином, якщо Ви здійснили управлінський процес за поданим зразком і відчули рух по висхідній спіралі, а не рух замкнутим колом, це означає, що наступний процес від задуму до здійснення матиме більш високий якісний рівень.

Пропонуємо розглянути питання щодо організації внутрішньошкільного контролю на прикладі гімназії № 18.