1
Оцініть публікацію
Адміністрування школи

Інформація як головний предмет праці керівника навчального закладу

Процес інформатизації, що охопив сьогодні всі сторони життя сучасного суспільства, має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комун ікаційних технологій (ІКТ).

Інформаційна функція пронизує всі етапи процесу управління, оскільки ніяке прогнозування і моделювання без необхідної інформації не може бути здійснено. Проблема інформаційного забезпечення управлінської діяльності стала об'єктом особливої уваги та предметом спеціальних досліджень у педагогічній науці в останні два десятиріччя і набуває подальшої активної розробки в наш час.

У діяльності керівника навчального закладу інформація відіграє вирішальну роль у забезпеченні ефективного управління. Тільки достовірне знання щодо якісних змін в процесах навчання, виховання, методичного і матеріально-технічного їх забезпечення, інформація з наслідків діяльності педагогічних кадрів і функціонування всіх структурних підрозділів навчальних закладів дає змогу приймати обґрунтовані рішення, адекватні їх потребам, регулювати умови, необхідні для ефективної роботи педагогічного колективу.

Проблема збору, обробки і використання організаційно-управлінської інформації на науковому рівні розглядається в працях вітчизняних науковців В. Бикова, В. Гуменюк, Л. Даниленко, Г. Дмитренко, Г. Єльникової, В. Лунячека, В. Пікельної, В. Руденка. Використання засобів ІКТ в організації та плануванні діяльності загальноосвітнього навчального закладу має певні переваги, а саме:

 • підвищення ефективності навчального процесу;
 • можливість управління з використанням результатів попередньої діяльності;
 • прийняття більш ефективних управлінських рішень;
 • підвищення об’єктивності в оцінці діяльності вчителів та учнів;
 • більш ефективне управління пізнавальною діяльністю учнів;
 • можливість прийняття більш виважених рішень, які стосуються підвищення результативності навчання;
 • оперативний доступ до організаційної інформації стосовно діяльності освітнього закладу;
 • економія як матеріальних, так і людських ресурсів;
 • вільний час на вирішення важливих питань;
 • скорочення обсягу рутинної роботи.

Керівнику навчального закладу для вирішення зазначеної проблеми, крім моделювання інформаційної мережі, необхідно вирішувати й інші управлінські завдання. Це такі, як створення та розвиток матеріальної бази інформатизації, що передбачає придбання або отримання комп'ютерів, придбання або розробку комп'ютерних програм, створення корпоративної мережі, підключення до мережі Інтернет, обладнання відповідних приміщень, внесення змін до посадових обов'язків працівників навчального закладу, призначення відповідального за цей процес.

Підготовка членів колективу до оптимального використання можливостей інформаційних технологій, підготовка учнів здійснюється за допомогою навчального процесу, позаурочної роботи, створення можливості використовувати комп'ютерну техніку в повсякденному житті. Підготовка працівників навчального закладу здійснюється за допомогою лекцій, семінарів, практикумів (курси "INTEL"), вивчення літератури, досвіду комп'ютеризації навчального закладу. Усі перелічені вище завдання вирішуються на початковому етапі інформатизації, але вони не вичерпують усіх завдань управління процесом інформатизації.

Інформаційні технології навчання є необхідним інструментом на даному етапі інформатизації освіти. Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Впровадження ІКТ у сферу освіти має сенс, якщо це дозволяє створити додаткові можливості та організаційно-технічні ресурси. А це, у свою чергу, означає доступ до значного обсягу навчальної інформації; наочну форму подання матеріалу, що вивчається; підтримку методів активного навчання; модульний принцип побудови, що дозволяє тиражувати окремі складові частини ІКТ; підтримку ІКТ відповідним інструментальним програмним забезпеченням.

Засобом досягнення цілей, а також засобом розв’язання проблеми інформатизації освіти є системна інтеграція ІКТ у різних галузях освіти. Метою реалізації системної інтеграції як засобу є створення успішно інтегрованих ІКТ у соціально-психологічному середовищі освіти, а не лише в апаратно-програмний комплекс. Якщо на початковій стадії розвитку інформаційного суспільства формувалися національні інформаційні освітні простори, то нині ми спостерігаємо їх інтеграцію в єдине світове інформаційне освітнє середовище.

У процесі інформатизації організаційно-управлінської діяльності навчального закладу визначну роль має відігравати інформація стосовно управління, яка надходить з:

 • паспорту навчального закладу (загальні дані про навчальний заклад, матеріально-технічне та методичне забезпечення тощо);
 • відділу кадрів (ведення особових справ, облік співробітників, ведення книги наказів по особовому складу, тарифікація тощо);
 • учнів (ведення особистих справ, облік успішності та відвідувань, психолого-педагогічний супровід тощо);
 • розкладу (автоматизація процесу складання розкладу, його варіативність та оптимальність);
 • бібліотеки (облік бібліотечного фонду, ведення електронного каталогу бібліотеки);
 • медичного кабінету (ведення медичних карт, медичний супровід тощо);
 • бухгалтерії (облік фінансових документів, ведення фінансово-господарської діяльності, статистична звітність).

Використання ІКТ в управлінні освітою є складовою розвитку єдиного інформаційного середовища. Без чіткої організації роботи центрального органу системи управління освітою неможливо організувати управління всією системою в цілому. Для створення єдиної освітньої інформаційної системи управління використовується корпоративна система, яка дозволяє:

 • узагальнити інформаційні потоки;
 • класифікувати всю інформацію;
 • забезпечити доступ до центральних баз даних;
 • забезпечити обмін інформацією.

Усе це дозволяє забезпечити робітникам системи управління освітою доступ до якісно нового рівня інформатизації та дозволяє підвищити ефективність роботи.

Загальноосвітній навчальний заклад самостійно приймає рішення щодо застосування того чи іншого програмного продукту. Інформаційні системи в освітньому закладі використовуються переважно для автоматизації таких задач:

 • управління навчальним процесом (формування навчальних планів, розклад, моніторинг результатів навчання);
 • фінансове планування та бухгалтерський облік;
 • облік матеріально-технічної бази;
 • управління персоналом;
 • автоматизація діяльності бібліотеки;
 • документообіг;
 • підготовка оперативної та зовнішньої звітності.

Отже, процес інформатизації навчального закладу - це, по-перше, визначення сутності управління навчальним закладом; по-друге, створення бази даних для інформаційного супроводу управлінської діяльності керівника. Зміст інформації має відповідати змісту управлінських функцій і сприяти забезпеченню наукової основи для прийняття управлінських рішень. Д

ля якісного процесу управління навчальним закладом потребують подальшої розробки наступні питання: удосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального закладу, бази даних; створення програмного забезпечення для вирішення управлінських задач; впровадження електронної бібліотеки.

Застосування в управлінні навчальним закладом інформаційних комп'ютерних технологій дає можливість: підвищити ефективність навчального процесу; зменшити час на виконання поточної роботи; оперативного доступу до інформації стосовно діяльності навчального закладу.