Бібліотека як невід’ємна частина загальноосвітнього закладу

Освіту в сучасній школі зорієнтовано на озброєння школярів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук, оволодіння ними за допомогою нових способів мислення; озброєння навичками систематичної роботи з джерелами інформації. Залучення шкільної бібліотеки до виконання цих завдань пос илює її освітні функції та педагогічну спрямованість.

Шкільна бібліотека - єдине доступне джерело інформації для учнів, яке забезпечує їх інформаційними ресурсами; місце соціальних комунікацій, де зустрічаються учні різного віку, вчителі.

У своїй діяльності бібліотеки керуються Законом України «Про освіту»,Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами.

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу визначає статус бібліотеки, правові та організаційні засади діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні, обов’язки та права бібліотек і користувачів.

Указ Президента України від 22.03.2009 р. «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» доручає Кабінету міністрів України вжити заходів щодо створення національної системи електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу.

Маніфест шкільних бібліотек, який був прийнятий 66 Генеральною конференцією міжнародного професіонального суспільства в Єрусалимі, визначає як одне із пріоритетних завдань шкільних бібліотек – співпраця шкільного бібліотекаря з учителями, учнями, батьками.

В інструкції «Про порядок доставки комплектування» визначено порядок комплектування, обліку навчальної літератури, доставки та розповсюдження навчальної літератури. В цій Інструкції зазначено, що безпосередньо роботу з бібліотечним фондом підручників у школі веде бібліотекар. А за організацію роботи щодо створення і своєчасного поповнення бібліотечного фонду шкільних підручників відповідає директор школи.

З метою покращення організації науково-методичної та культурно-просвітницької роботи бібліотек, які підпорядковані Міністерству освіти і науки, видано наказ від 14.05.1999 р. №139 «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», в якому визначаються основні завдання, зміст роботи, управління і структура шкільної бібліотеки.

У Положенні про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу визначено, що бібліотека є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність бібліотекар організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.

Директор школи та його заступники, педагогічний і учнівський колективи проводять систематичну роботу щодо збереження бібліотечного фонду, організують огляди-конкурси книг.

Положення визначає основні завдання бібліотеки навчального закладу:

 • бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально-виховного процесу;
 • розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи;
 • введення в роботу бібліотеки новітніх технологій;
 • формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань;
 • сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку;
 • всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;
 • бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвілевій діяльності, у профорієнтаційному визначенні;
 • виховання в учнів інформаційної культури, сталого прагнення до пошуку інформації.

Ці завдання передбачають такий міст роботи бібліотекаря.

Бібліотекар навчального закладу:

 • формує універсальний, з врахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання;
 • систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації;
 • обслуговує читачів у режимі абонементу та читальної зали;
 • формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовує традиційні і сучасні електронні носії інформації;
 • вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, використовує різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи;
 • засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культурності;
 • складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу;
 • веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, бібліотечних уроків тощо;
 • спільно з учителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути тощо;
 • у межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, масових заходах, виставках та оглядах передбачених планом роботи школи;
 • координує і кооперує свою діяльність з іншими бібліотеками;
 • вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек.

Також дане Положення передбачає управління, структуру та штати бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

Відкриття бібліотеки здійснюється за наявністю відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, абонементу, читальної зали (кімнати), забезпечення необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп’ютерами, охоронними і противопожежними засобами.

Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює, наголошую, директор навчального закладу.

За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе відповідальність завідуючий бібліотекою, який підпорядковується директору навчального закладу,є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчального закладу відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. Один раз на місяць в бібліотеці встановлюється санітарний день.

Щоденно дві години робочого дня може виділятися на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу. До річного плану роботи бібліотеки додається план проведення бібліотечних уроків, які проводяться 1 раз на місяць.

При бібліотеках працює читацький актив з числа учнів, вчителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.

Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівник бібліотеки, представники педагогічного колективу, бібліотек регіону, громадськості, а також батьки та учні.

У шкільній бібліотеці повинні бути такі звітні документи:

План роботи бібліотеки – це заздалегідь окреслена система заходів бібліотечно-бібліографічної діяльності, що передбачає порядок, послідовність, термін та відповідальних за їх виконання.

Перед складанням плану роботи на новий рік завідувач бібліотеки (бібліотекар) ознайомлюється з річним планом навчально-виховної роботи, освітнього закладу, визначає завдання та зміст роботи бібліотеки, враховує масові заходи закладу. Враховуються знаменні історичні й пам’ятні дати у житті нашої держави, професійні свята.

Обов’язковими розділами плану роботи бібліотеки є:

 • формування та організація фонду бібліотеки;
 • обслуговування користувачів;
 • довідково-бібліографічне обслуговування;
 • інформаційне забезпечення;
 • проведення масових заходів:
 • індивідуальна робота;
 • реклама діяльності бібліотеки:
 • підвищення кваліфікації бібліотекарів.

Наступним документом є сумарна книга обліку підручників, яка відображає надходження книг, вибуття списаної літератури та підсумки надходжень.

Інвентарна книга – документ, в якому фіксуються всі видання, що надходять до бібліотеки.

Щоденник роботи шкільної бібліотеки є основним документом, в якому ведеться денний облік читачів та обслуговування, масова та методична робота. Заповнюється щоденник роботи бібліотекарем щодня.

Акцентує Вашу увагу на орієнтований перелік звітної документації шкільної бібліотеки

У шкільній бібліотеці використовуються такі звітні документи:

 • План роботи шкільної бібліотеки
 • Книга сумарного обліку бібліотечного фонду (термін зберігання-постійно).
 • Інвентарна книга (термін зберігання – постійно).
 • Щоденник роботи шкільної бібліотеки.
 • План бібліотечних уроків.
 • Посадова інструкція.
 • Правила користування бібліотекою.
 • Паспорт бібліотеки.
 • Формуляр читача ( термін навчання школяра).
 • Зошит (журнал) обліку літератури, прийнятих від користувачів взамін втрачених.
 • Зошит (журнал) обліку літератури, подарованої шкільній бібліотеці.
 • Акти на списання літератури (термін зберігання – не менше 10 років).
 • Реєстраційна картотека журналів і газет.
 • Акти (журнал) видачі підручників.
 • Матеріали щорічних інвентаризацій.
 • Акти передачі підручників до шкіл району (міста).

У ході тематичних перевірок виявлено, що в більшості навчальних закладів району питання, які розглядаються на педрадах, нарадах при директорі. носять однобокий характер (найчастіше це забезпечення навчально-методичною літературою). Тому пропонуємо Вам

Орієнтовний перелік тем для розгляду на педраді, на нарадах при директорі

 • Забезпеченість навчально-методичною літературою.
 • Організація роботи щодо збереження підручників.
 • Робота бібліотеки з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів.
 • Робота шкільної бібліотеки щодо вивчення і задоволення читацьких потреб учнів та педагогів.
 • Робота шкільної бібліотеки на допомогу навчально-виховному процесу.
 • Робота бібліотекаря з раціонального розміщення та обліку основних і додаткових бібліотечних фондів.
 • Організація та проведення Тижня дитячої та юнацької книги.
 • Спільна робота педколективу та бібліотеки з пропаганди літератури.

Робота бібліотеки в навчальному закладі регламентуються такими документами:

 • 1. Наказ «Про організацію роботи шкільної бібліотеки в 201_- 201_ навчальному році».
 • 2. Наказ «Про використання навчально-методичної літератури».
 • 3. Наказ «Про участь навчального закладу у Всеукраїнській акції «Живи, книго!».
 • 4. Аналіз використання навчально-методичної літератури в навчальному закладі (наказ або довідка).
 • 5. Аналіз роботи бібліотеки за І півріччя (наказ або довідка).
 • 6. Інформація про проведення Тижня дитячої та юнацької книги.
 • 7. Про підсумки проведення Всеукраїнської акції «Живи,книго!» (наказ або інформація).
 • 8. Аналіз роботи бібліотеки за ІІ півріччя (наказ або довідка)
 • 9. Наказ про проведення інвентаризації навчальної літератури в навчальному закладі.
 • 10. Перспективний план контролю адміністрації за роботою бібліотеки.
 • 11. План внутрішкільного контролю за роботою бібліотеки.

За визначенням, педагогічна діяльність-це практична діяльність щодо навчання (передачі знань), виховання (формування якостей й переконань) та освіти (накопичення, перетворення в органічну єдність знань, навичок, умінь та моральних якостей особистості).

Шкільна бібліотека-особливе педагогічне середовище, де бібліотекар у своїй професійній діяльності виступає як тьютор, який формує навички й уміння самостійної самоосвітньої діяльності учнів, консультант при пошуку джерела інформації, наставник, який навчає критичному осмисленню найденої інформації, організатор індивідуальної та колективної діяльності учнів.

Таким чином, він розвиває дітей, навчає їх і виховує бібліотечними формами й методами, здійснює педагогічну діяльність. Паралельно в бібліотеці відбувається постійне навчання й підвищення кваліфікації педагогів щодо питань керівництва дитячим читанням, удосконалення особистої самоосвітньої та інформаційної діяльності.

Нині в Україні відбувається становлення системи освіти та виховання, зорієнтованих на входження у світовий процес. Воно супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу. Відбувається зміна освітньої та виховної роботи: пропонується новий зміст та підходи, нові стосунки, новий педагогічний менталітет.

Тому спирання в роботі на людей – азбука керівництва. Вміння викликати у підлеглих творче ставлення до праці-найвищий критерій мистецтва керівника як організатора.