Результати науково-дослідної експериментальної роботи закладу з оптимізації евристичного навчання учнів як оптимального шляху забезпечення духовної і творчої самореалізації особистості вчителя, учня

Постановка проблеми

Одним із завдань сучасної школи стає розкриття потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, надання їм можливостей прояву творчих здібностей.

Розв'язання зазначеної проблеми потребує пошуку, розробки та впровадження такої технології, методів та форм організації навчального процесу, яка містить достатній потенціал для створення ситуацій творчого розвитку учня. Одним із засобів стимулювання творчого саморозвитку учнів сучасна психолого-педагогічна наука визначає евристичне навчання [1; 2; 4].

На нашу думку, евристичне навчання – це технологія, яка сьогодні і в майбутньому найефективніше здатна забезпечити самореалізацію пізнавально-творчого потенціалу учнів початкової, основної і старшої школи. Саме ця технологія увібрала й розвинула найважливіші ідеї проблемного, проектного, інтерактивного навчання, навчання як дослідження, навчання-співпраці тощо.

Вона потужно підвищує мотивацію до самостійної пізнавально-творчої праці, спроможність учня успішно корегувати й оцінювати її перебіг і результати, тому що її мета – створення значимого для школяра освітнього продукту, де успіх забезпечується чіткими і зрозумілими критеріальними його характеристиками, можливістю постійного звернення до необхідних джерел, запитаннями до педагога тощо.

Досвід роботи переконує, що в системі евристичного навчання учні швидше і більш якісно опановують комплекс методів і механізмів пізнавально-творчої діяльності, способи пошукової та креативної діалогової взаємодії з товаришами й учителем, що підвищує не тільки їх уміння вчитися, але й мотивацію на успіх на сьогодні й майбутній професійній праці [3].

Отже, евристичне навчання – це оригінальна науково-педагогічна концепція, яка пропонує учням самостійно "відкривати знання", порівнюючи їх із культурно-історичними аналогами, вибудовуючи при цьому індивідуальну траєкторію власної освіти.

Основні завдання авторського дослідження. Проаналізувати результативність науково-дослідної експериментальної роботи "Педагогічне забезпечення самореалізації пізнавально-творчих якостей учнів у процесі евристичного навчання гуманітарних дисциплін".

Основні здобутки проведеного дослідження

На різних етапах дослідження до експерименту залучено всього 550 учнів, 20 учителів та 8 викладачів педагогічного університету (професори, доценти, кандидати педагогічних наук).

Школа пройшла підготовчо-організаційний етап (квітень-травень 2011 р.), діагностично-оцінювальний (вересень 2011 р.), у даний час – на формувальному етапі (березень 2012-2016 рр.).

1. За даний період евристична технологія навчання успішно використовується вчителями школи і приносить суттєві позитивні результати. Саме евристична технологія забезпечила виконання учнями творчих завдань на достатньому й високому рівнях, можливість сміливо давати власну оцінку реальному, а не декларативному демократизму, справедливості відносин між педагогами і їх вихованцями, відзначати помітні зміни в розвитку свого творчого потенціалу.

Ми бачимо, що учні-старшокласники експериментальних класів теоретично і практично освоїли механізми творчої діяльності на достатньому й високому рівнях, зросла позитивна динаміка їх умінь діалектичного мислення: виявлення пізнавальної проблеми та її суперечностей, прогнозування необхідних кроків для розв’язання творчої задачі, застосування провідного механізму творчої діяльності "аналіз через синтез", умінь самодіагностики й самооцінки.

2. Учитель-словесник не має права забувати, що сучасний урок рідної мови чи літератури має бути радісним і цікавим для дитини. Досягти цього допоможе перехід процесу навчання на інноваційну основу, а саме, евристичне навчання як основний спосіб пізнавально-творчої самореалізації учнів.

Це забезпечить позитивну мотивацію здобуття знань з мови і літератури, активну розумову діяльність і потребу в самоосвіті, формує стійкий інтерес до предмета і сприяє розвитку творчої особистості. Інноваційне навчання пропонує і нові форми проведення уроків, а саме: інтегровані уроки, уроки-диспути, екскурсії, конференції, подорожі тощо.

На уроках предметів гуманітарного циклу вчителі-предметники широко використовують завдання креативного типу, а саме:

Зроби по-своєму: запропонувати учню по-своєму виконати те, що йому чи вчителю вже відомо:

  • а) придумати позначення числа, звуку, букви;
  • б) дати визначення досліджуваному поняттю, об'єкту, явищу;
  • в) сформулювати граматичне правило тощо.

"Проживання" історії: "проживання" історичних подій та явищ в одній з освітніх галузей: народження мови, писемності (виготовлення берестяних грамот), граматичних правил.

Образ: придумати та зобразити образ - малюнковий, руховий, музичний, словесний за допомогою відповідних цьому образу засобів.

Емпатія: подумки "прожити" об'єкт і етапи розвитку (рослини, держави, рідної мови й т. п.), опишіть свої почуття.

Жанри тексту: створити словесний продукт у різних формах і жанрах: інтерв'ю, реклама, ділові діалоги і т. п. Скласти приказку, прислів'я, риму, вірш, сюжет, роль, пісню, нарис, трактат.

Винаходження: винаходження букв, цифр, інших знаків, символів. Технічні пристосування, прилади та пристрої. Соціальні, екологічні, наукові проекти. Наприклад: "Сформулюйте закон відштовхування у природі".

Твір: скласти казку, задачу, приказку, прислів'я, риму, вірш, сюжет, роль, пісню, нарис, трактат.

Складання: скласти словник, кросворд, гру, вікторину, родовід, прикмету, сценарій спектаклю, своє завдання для інших учнів, збірник своїх задач, програму концерту.

Виготовлення: виготовити фотографію, відеофільм.

Навчальний посібник: провести урок у ролі вчителя.

Учителі-експериментатори добре розуміють, що чим частіше вони використовуватимуть завдання креативного типу, тим частіше їх учні будуть знаходитись у стані творчості - на уроках, під час контрольних робіт, при виконанні домашньої роботи, протягом усієї своєї освітньої діяльності.

3. Найбільшим своїм досягненням учителі-експериментатори початкової школи вважають успішне освоєння більшістю учнів зображувальної складової власно створених запитань і відповідей на них – досягнення їх виразності, індивідуальної неповторності (оригінальності), словесної точності, мовної і мовленнєвої правильності та образності.

Учителі експериментальних класів надавали цим характеристикам запитальної вправності дітей чи не найголовніше значення, тому що переконалися: робота над шліфуванням змісту і словесної форми запитань дітей, досягнення ними мовленнєвої виразності й точності має декілька позитивних наслідків:

  • По-перше, діти включаються в активний творчий пошук, нарощують пізнавальний інтерес, зацікавленість у пошуку нових знань.
  • По-друге, така робота стрімко розвиває логічне й образне мислення і відповідно мовленнєві і мовні вміння дітей – центральну мету навчання в цьому віці.
  • По-третє, знайдена і словесно оформлена серія запитань – основних, уточнюючих, альтернативних – надає можливість найповніше, найточніше, найвиразніше з позицій дитини зрозуміти описові і пояснювальні тексти, створити за допомогою своїх же запитань власний, вражаючий, несподіваний, досі небачений дитиною і тому такий значимий для неї освітній продукт.

4. Експеримент одночасно підтвердив, що позитивні результати у формуванні активної позиції учня та його вмінь у запитальній діяльності можна досягти лише додержуючись певних педагогічних умов, серед яких виокремимо:

  • а) необхідність компетентної психологічної і дидактичної готовності сучасного педагога до продуктивної діалогової взаємодії з учнями, до володіння сучасними інноваційними способами навчання учнів запитальної діяльності;
  • б) наявність досконалої дидактичної технології, яка забезпечує цілісну перебудову навчання всіх молодших школярів на особистісно орієнтованій евристичній (пізнавально-творчій) основі;
  • в) навчання школярів способам оволодіння запитальною діяльністю на основі єдності операціональних і мотиваційних її компонентів, надання учням у цій роботі максимальних можливостей до самостійності та ініціативи.

5. Педагоги-експериментатори оволоділи цілісним комплексом діалогової, мотиваційно-цільової, проектної, конструктивної, креативної діяльності, а також контрольно-діагностичним інструментарієм для об’єктивного вимірювання навчальних досягнень дітей, їх корекції та обґрунтованої оцінки.

6. Результатом експериментальної роботи стало й те, що директор школи Л. В. Голуб та заступник директора з навчально-виховної роботи Н. М. Синяговська (науковий керівник – заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор СДПУ імені А. С. Макаренка М. О. Лазарєв) стали переможцями всеукраїнського Фестивалю педагогічних інновацій у номінації "Інновації в організації навчально-виховного процесу в дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах".

7. У 2011 році директор школи Голуб Л. В. та заступник директора з НВР Синяговська Н. М. стали лауреатами конкурсу газети "Завуч" "Портфоліо школи" у номінаціях "Портфоліо школи" та "Портфоліо заступника директора".

Однією з презентаційних робіт була стаття про методичну роботу в закладі - "Педагогічне забезпечення самореалізації пізнавально-творчих якостей учнів в евристичному навчанні гуманітарних дисциплін"; вони взяли участь в Інтернет-семінарі "Сучасний шкільний методичний кабінет-центр інформаційно-методичного забезпечення", який проводив Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (отримали сертифікати).

8. У навчальному закладі проведено ряд науково-практичних семінарів: у жовтні 2010 р. – міський семінар-практикум для заступників директорів шкіл з НВР на тему "Евристичне навчання як інноваційний феномен креативної освіти"; 02.11. 2011 р. – обласний семінар-практикум учителів початкової школи на тему "Підвищення ефективності уроків шляхом застосування нових форм і методів навчання та творчих можливостей учнів"; 22.02. 2012 р. – міський семінар для вчителів початкової школи з питань вивчення ППД вчителя початкових класів Крівшенко Л. М. з теми "Дидактична технологія навчання молодших школярів діалогічної взаємодії та вмінь ставити пізнавальні запитання у процесі оволодіння описовими знаннями та вміннями"; 25.10. 2012 р. – Усеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти"; 21-22.11. 2013 р. –Міжрегіональну науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті".

9. Школа посіла I місце в міському конкурсі методичних матеріалів з питань роботи з педагогічними кадрами в загальноосвітніх навчальних закладах "Методичні горизонти" у номінації "Суспільно-гуманітарна освіта".

10. Учителями української мови та літератури розроблено освітні проекти у співпраці зі студентами кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій СДПУ імені А. С. Макаренка; видано методичний посібник "Креативність-це просто!" (з досвіду роботи вчителів-експериментаторів Синяговської Н. М., Лахіної Л. О., Петренко Т. А., Попової Н. Ю. та практичного психолога Лисянської Н. С.) (рекомендовано до друку на засіданні кафедри української літератури СумДПУ ім. А. С. Макаренка, протокол №7 від 15.02. 2012 р.).

11. За 3 останні роки значно зріз показник результативної участі учнів у міських, обласних та Всеукраїнських мовно-літературних конкурсах. У рейтингу серед усіх шкіл міста наш заклад посідає 3 місце.

12. Інформаційно-методичним центром управління освіти і науки Сумської міської ради узагальнено ППД вчителя початкових класів Крівшенко Л. М. з теми "Дидактична технологія навчання молодших школярів діалогічної взаємодії та вмінь ставити пізнавальні запитання у процесі оволодіння описовими знаннями та уміннями".

13. У фахових журналах та газетах надруковано статті вчителів української мови та літератури, іноземної мови, світової літератури, початкових класів з питань упровадження технології евристичного навчання (Голуб Л. В., Синяговська Н. М., Крівшенко Л. М., Коваленко О. П., Мальонкіна І. О., Герман С. О., Власенко О. С., Немченко С. О.)

14. Заступник директора з НВР Крівшенко Л. М. взяла участь у створенні збірника монографічних праць, присвяченого першим підсумкам експериментальної роботи щодо впровадження інноваційних технологій навчання, зокрема евристичної.

15. На матеріалі нашого експерименту підготовлено 4 кандидатські дисертації аспірантів кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій СДПУ ім. А. С. Макаренка.

Висновки. Отримані результати експерименту підтвердили гіпотезу, що використання запропонованої технології евристичного навчання позитивно вплинуло на формування пізнавально-творчих якостей учнів гуманітарних дисциплін, відбулися прогресивні зміни рівня сформованості пізнавального інтересу молодших школярів.

Дані експериментального дослідження дають змогу стверджувати, що евристична освіта сьогодні – це оптимальний шлях забезпечення духовної і творчої самореалізації особистості вчителя, учня.

Список використаних джерел

1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1988. - 238 с.

2. Андреев В. И. Эвристика для творческого саморазвития. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1994. - 286с.

3. Лазарєв М. О. Духовна і творча самореалізація особистості в інноваційній освіті/ Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Суми:Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012.

4. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. - М.: Изд-во МГУ, 2003. - 416 с.