Оптимізація навчального процесу з використанням сучасних інформаційних технологій

Говорячи про перспективи підвищення якості навчання студентів ми усвідомлюємо важливість і необхідність упровадження в навчальний процес новітніх прогресивних інформаційних технологій, що сприяють засвоєнню більшого за обсягом і за якістю подачі навчального матеріалу.

Нове покоління засобі в навчання, перш за все електронні підручники і посібники, внесли суттєві зміни в наші уявлення про функції навчальної книги. Але беззаперечно, використання електронного підручника є доцільним лише в комплекті з іншими системами, не заперечуючи, а взаємно доповнюючи друковані видання.

Електронний підручник — це програмно-методичний комплекс, призначений для допомоги студенту в самостійній роботі із засвоєння навчальної дисципліни або окремих її розділів із використанням можливостей комп'ютерних технологій. Як правило, поєднує в собі якості підручника, довідника, задачника та лабораторного практикуму. Під час роботи з електронним підручником основним джерелом інформації для студента є зображення на екрані монітора.

Електронні підручники стають не додатковим, а провідним засобом на багатьох етапах навчального процесу, звільняючи викладача від механічної репродуктивної роботи, надаючи йому нові можливості для творчого пошуку змісту, методів, засобів роботи зі студентами. Електронний підручник, який містить не тільки текстову й графічну інформацію, а й звукові- та відеофрагменти, дозволяє індивідуалізувати навчання і, на відміну від звичайного (друкованого) підручника, наділений інтерактивними можливостями. Тобто він може надавати необхідну інформацію за запитами студента й контролювати його знання. Це наближає електронний підручник до навчання під керівництвом викладача.

Місцем використання електронного підручника в навчальному процесі є подача нового навчального матеріалу на занятті, самостійна робота студента з матеріалами електронного підручника на занятті, проведення тестування та позаурочна самостійна робота студента.

Можна відокремити такі основні функції електронного підручника, як комп'ютерного педагогічного програмного засобу:

 • навчально-пізнавальна;
 • консультативна;
 • контрольна.

Пропоную розглянути структуру електронного підручника, яка містить такі елементи:

1. Інформаційний блок:

 • навчальні матеріали (основні поняття, закони, твердження, таблиці, графіки, схеми та пояснення до них).

2. Контролюючий блок:

 • тести для самоперевірки;
 • контрольні запитання у формі тестів для з'ясування, як глибоко студент засвоїв навчальний матеріал;
 • різнорівневі задачі до кожної з тем;
 • тести й задачі до кожного з розділів та курсу загалом.

3. Допоміжний блок:

 • спеціальні відеофільми;
 • словник-довідник основних понять;
 • інформація про видатних спеціалістів галузі;
 • Інтернет-адреси сайтів, на яких розміщено корисну навчальну і спеціалізовану інформацію;
 • кросворди, ребуси.

Взаємозв'язок між блоками сприятиме підвищенню ефективності засвоєння студентами необхідних знань та дасть можливість студентам самостійно оволодіти матеріалом курсу.

Існує два види електронних підручників: закритий та Інтернет-підручник. Перший використовують на персональних комп'ютерах або в локальній комп'ютерній мережі й розповсюджують на дисках. Під Інтернет-підручником слід розуміти відкритий підручник, який має посилання на зовнішні джерела інформації, бази даних і розміщений на одному з серверів глобальної комп'ютерної мережі.

Переважна більшість електронних підручників розроблена за допомогою технології HTML (Hyper-Text Makup Language). Тобто, матеріал підручника сформовано у вигляді структурованих гіпертекстових документів, які мають перехресні посилання, що дозволяє розробляти навчальні посібники з якісно новими можливостями візуалізації навчального процесу. Стає можлива інтеграція графіки, відео-, аудиоінформації, а включення в підручник Flash-анімації дозволяє моделювати процеси, що важко представити візуально. До таких анімованих об'єктів можуть належати, приміром, діаграми, що спливають, кольорові іллюстрації, схематичні підсказки, що біжать рядками та ін. Навчальний матеріал можна подавати в ієрархічному вигляді, можливі посилання на глосарії, додаткову літературу, тести для самоконтролю.

Для ефективного використання електронного підручника в навчальному процесі його створення має відповідати таким принципам:

 • інтерактивність;
 • швидкий зворотний зв'язок;
 • швидкий пошук необхідної інформації та свобода переміщення текстом;
 • можливість організованого доступу зі сторінок електронного підручника до необхідних інформаційних ресурсів Інтернету;
 • наявність ілюстративних прикладів та моделей;
 • організація різнорівневого контролю навчальних досягнень студентів (на початковому, середньому, достатньому та високому рівнях);
 • багаторівневість викладу навчального матеріалу, що дає змогу вивчити дисципліну з різним ступенем глибини і різним рівнем початкових знань;
 • відповідність чинній програмі курсу, рекомендованої Міністерством освіти і науки України;
 • супровід текстового матеріалу аудіо- та відеоінформацією;
 • матеріал підручника має бути доступним для копіювання та виведення на друк;
 • електронний підручник має бути відкритим для розвитку та вдосконалення його авторами;
 • наявність системи захисту від несанкціонованої зміни підручника.

На початковому етапі розроблення електронного підручника викладач створює електронні версії навчально-методичного комплексу з дисципліни, формує та накопичує інформаційну базу, яка в майбутньому має постійно оновлюватись. Слід відзначити, що цей процес хоча і творчий, але досить кропіткий і на створення якісного продуку піде багато часу. Крім того, викладач має бути досвідченим користувачем ПК і володіти певними навичками роботи з HTML технологіями. Для тих, в кого ці досягнення ще попереду, є просте та ефективне вирішення проблеми — використання у навчальному процесі мультимедійних презентацій лекцій (мультимедійних електронних посібників), що суттєво полегшує повсякденну роботу викладача й сприяє підвищенню рівня знань студентів.

Переваги мультимедійних електронних посібників стають помітними практично відразу:

 • кожен викладач може розробити пакет лекцій, який буде максимально адаптований саме для певного кола студентів. Для створення таких лекцій необхідний персональний комп'ютер, на якому установлено стандартний пакет програм Microsoft Office, а саме стандартна програма Power Point. Вона розроблена таким чином, що навіть мінімальних навичок роботи з комп'ютером буде достатньо для створення сучасної та цікавої лекції. На слайдах презентації може бути розміщена письмова інформація, графіки, таблиці, малюнки та фотографії, які попередньо були отримані із всесвітньої мережі Internet або інших джерел;
 • для представлення такої лекції ефективно застосовувати мультимедійний проектор, але для невеликої аудиторії досить і одного ПК;
 • наявність опорних схем, пояснень на слайді полегшують роботу викладача. Зникає необхідність багаторазового повторення визначень, термінів та прізвищ. Викладач лише робить коментар слайда і дещо доповнює його додатковою інформацією;
 • представлення матеріалу зазначеним чином полегшує сприйняття інформації студентами. Зникає необхідність перепитувати викладача. Студентам не потрібно спиратись виключно на свою уяву оскільки вони можуть побачити та детально роздивитись всі об'єкти, про які йдеться мова у лекції;
 • за наявності у студента примірника мультимедійної лекції, з'являється можливість самостійної роботи з матеріалом. Це може бути корисним для повторення матеріалу перед іспитом, самостійного опрацювання теми у разі хвороби студента та у випадку дистанційної форми навчання.

Перелічені переваги сприяють підвищенню зацікавленості студентів у вивченні дисципліни. Стимулюють викладача та студента до пошуку додаткової інформації, що позитивно впливає на поглиблення та зміцнення знань, умінь та навичок. Також наявність якісної наочності сприяє розвитку механізмів довготривалої пам'яті, це дозволить використовувати здобуту інформацію у будь-який період життя.

Таким чином, головна вимога до електронних засобів навчального призначення — бути інформативними, проблемними, спрямованими на розвиток дослідницьких, аналітичних і комунікативних здібностей студентів; важливе також використання різноманітних дидактичних матеріалів активізації пізнавальної і творчої діяльності студентів, системність і послідовність викладу навчального матеріалу.