Оздоровчий аспект підвищення ефективності навчальних занять фізичною культурою

У ході фізичного виховання слід забезпечувати таке поєднання вирішення освітніх завдань, роз’яснювальної, виховної роботи і різних форм практичних занять фізичними вправами, при якому фізична культура стає усвідомленим обов’язковим компонентом режиму школяра або, принаймні, створення такої систем и педагогічного впливу, яка б не зашкодила їм.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, серед школярів спостерігаються: функціональні відхилення у діяльності різних систем організму – у 50%, функціональні відхилення серцево-судинної системи – у 27%, нервово-психічні розлади – у 33%, захворювання органів травлення – у 17%, захворювання ендокринної системи – у 10%. А за даними Міністерства освіти і науки, 36% учнів загальноосвітніх шкіл мають низький рівень фізичного здоров'я, 34% – нижче за середній, 23% – середній, 7% – вище середнього, і лише 1% – високий.

Нині на здоров’я молоді впливають чинники, дія яких раніше була значно меншою, особливо це помітно в підлітковому та юнацькому віці. Ідеться, зокрема, про зниження фізичного й підвищення нервово-психологічного навантаження, інформаційне перевантаження, стрімке поширення серед молоді шкідливих звичок.

Причини зростання захворюваності учнів пов’язують із недоліками в системі шкільної освіти, з тими чинниками навчальної діяльності, які призводять до перенапруження нервової системи й заважають створенню належних умов для задоволення потреб у самопізнанні, самовдосконаленні й самореалізації. Через перенавантаженість навчанням більшість учнів страждає від недостатньої рухової активності. На стані здоров’я позначаються також відсутність навичок організації ефективного навчання, здорового дозвілля, правильного харчування.

Вивчення стану здоров’я дітей і підлітків у взаємозв’язку з процесом фізичного виховання є надзвичайно важливим для виявлення негативних тенденцій, прогнозування та корекції його, для обґрунтування профілактичних заходів зміцнення здоров’я молодого покоління. Тому держава, піклуючись про здоров’я підростаючого покоління, затвердила Наказ Міністерства освіти і науки України від 20. 07.20009 №518/674 "Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах".

У відповідності з наказом роботу медичних та педагогічних працівників об’єднує здорова дитина – це поняття не лише медичне, а й соціально-гігієнічне та психолого-педагогічне. Адже здобути знання, виявити свої здібності, мати добрі життєві перспективи, вміти бути корисним суспільству може тільки особистість фізично розвинена, соціально адаптована, психічно врівноважена, гармонійна, яка має свідомі мотивації на здоровий спосіб життя та духовну основу. Тому потрібна здорова співпраця між вчителем фізичної культури, учнем, батьками, класним керівником, медичним та психолого-педагогічним працівниками.

Згідно з наказом, медичний працівник на підставі довідки про стан здоров’я дітей здійснює розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою, затверджує списки дітей, віднесених до підготовчої та спеціальної групи на навчальний рік і доводить до відома вчителя фізичної культури. Визначає індекс Руф’є учнів школи, тобто реакцію організму на фізичні навантаження та здійснює загальний контроль в межах посадової інструкції.

Класний керівник разом з медичним представником оформлює "Листок здоров’я" класу, у подальшому вносячи корективи в залежності від зміни здоров’я учнів. Класний керівник контролює: систематичність відвідування учнями уроків фізичної культури; відповідність медичної довідки та термін її дії. За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або в підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність медичного огляду. Проводить агітаційну роботу щодо здорового способу життя, прищеплення любові до руху з метою профілактики шкідливих звичок та наслідків гіподинамії.

Вчителі фізичної культури у своїй роботі повинні постійно дотримуватися основних вимог методики навчання, виховання й організації навчальних занять.

Мати на початок навчального року "Акт – дозвіл" на проведення занять з фізичної культури у школі установленої форми.

Забезпечувати дотримання санітарно – гігієнічних вимог, вимог техніки безпеки і правил поведінки під час проведення урочних та позаурочних форм фізичного виховання. Мати у спортивному залі наочне оформлення їх у вигляді стенду.

Перевіряти готовність до використання обладнання спортивних майданчиків, інвентарю, спортивних снарядів.

Слідкувати за відповідністю одягу та взуття учнів умовами проведення занять та температурному режиму.

На початку навчального року проводити вступний інструктаж з правил поведінки та техніки безпеки під час занять фізичними вправами, про виконання якого робити відповідний запис у "Класному журналі" на сторінці з виховної роботи та заповнювати журнал з "Техніки безпеки на уроках фізкультури", де учні, починаючи з 5 класу, ставлять свій підпис за ознайомлення з правилами безпеки.

Проводити поточний інструктаж і бесіди щодо організації, вимог, завдань, техніки безпеки на уроках з основних тем та технічно складних вправ, які вивчають учні, запис про виконання яких робити в "Класному журналі" в графі "Зміст уроку".

Приділити увагу дотриманню учнями дисципліни як на уроках, так і на позаурочних заходах, а також роз’яснювальній роботі вчителя з питань техніки безпеки виконання домашніх завдань та індивідуальних занять фізичними вправами.

На початку кожного навчального року навчати і перевіряти вміння учнів визначати й оцінювати показники пульсу, а також інших прийомів самоконтролю. Необхідні для кожного класу дані уточнюються і доповнюються вчителем.

Не порушувати структуру вступної. основної і заключної частин уроку.

Відводити на кожному занятті до 30% уроку розминковим вправам.

Приймати навчальні нормативи після 2-3 підготовчих уроків, за сприятливих для учнів умов.

Слідкувати за доступністю фізичних навантажень, не допускаючи проявів перевтоми.

Враховувати основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, міміку, пітливість, характер дихання, рухів, уважність, скарги на самопочуття учнів.

Використовувати хронометражні спостереження, які дозволяють обчислити моторну та загальну щільність уроку для оцінки його ефективності.

Контролювати Ч. С. С. в учнів під час заняття, у різних частинах уроку та робити відповідні висновки щодо навантаження, давати індивідуальні рекомендації й поради школярам.

Слідкувати за дотриманням учнями правильної постави під час виконання вправ на уроці.

Надавати методичну допомогу учням щодо ведення щоденника самоконтролю.

Систематично здійснювати моніторинг фізичного розвитку учнів у тих класах, де викладає, та подавати матеріали голові методичного об’єднання.

Надавати "Доповідну записку" на ім’я директора школи про кожен випадок травматизму на уроці.

Аналізувати причини і обставини виникнення випадку травматизму на методичному об’єднанні вчителів та робити певні висновки.

Брати до відома прохання батьків учнів, викладені у "Щоденнику" щодо тимчасового звільнення чи обмеження навантаження на уроці, на короткотривалий термін (1-2 заняття) для з’ясування обставин.

Контролювати відповідність навантаження учнів на уроках фізкультури приписам медичних довідок та терміну їх дії.

Надавати інструктивні – методичні поради вчителям - класоводам щодо проведення гімнастики до занять, годин здоров’я та перерв між уроками, підбирати орієнтовні комплекси вправ, рухливі ігри, ігрові вправи для їх застосування.

Систематично співпрацювати з класними керівниками, медичним персоналом школи, батьками та тренерами учнів з метою гармонійного розвитку особистості, дбайливого ставлення до свого здоров’я, його зміцнення та профілактики травматизму.

Організовувати та проводити позакласну спортивну та фізкультурно-оздоровчу роботу з учнями класів, в яких викладає, відповідно до загальношкільного плану.

Проводити агітаційну роботу за здоровий спосіб життя, проти шкідливих звичок, по залученню учнів до щоденних занять фізкультурою.

Долучати активних і небайдужих батьків до здоров’я і фізичного розвитку своєї дитини, брати участь у спортивно - масовій роботі.

Виконання цих вимог і використання сучасної методики навчання та виховання сприятиме оздоровчому ефекту занять фізичною культурою.

Хоча науковими дослідженнями встановлено, що урок фізкультури забезпечує в середньому лише 11% гігієнічної норми рухової активності школяра, та не можна недооцінювати той факт, що уроки обов’язкові для всіх учнів, тому високоякісне, професійне проведення вчителем уроків підвищує їх вплив на інші форми фізичного виховання, тим самим формуючи в учнів інтерес і звичку до занять фізичними вправами в повсякденному житті.

Список літератури

1. Дубогай О. Фізкультура як складова здоров’я та успішного навчання дитини. – К.: Здоров’я 2006. – 128с.

2. Книга вчителя фізичної культури: Довідкові матеріали для організації роботи вчителя. (Упоряд. С. Операйло, А Ільченко, В. Єрмолова, Л. Іванова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. 560с.

3. Мурза П. П. Фізичні вправи і здоров’я – К.: Здоров’я 1991. – 256 с.

4. Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Тернопіль: Навчальна книга. – "Богдан" 2002. – 2. Ч.