Використання електронних засобів навчального призначення на уроках зарубіжної літератури

"Школа - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Необхідно міцно тримати її в руках, якщо не хочеш утратити майбутнє", - стверджував видатний письменник А. Барбюс. Виховання в учнівської молоді високої читацької і загальної культури, естетичного смаку шляхом залучення її до най вищих досягнень світової літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей - головна мета вивчення предмету "Зарубіжна література".

Урок літератури – це урок образного сприйняття світу. Він змушує працювати уяву, фантазію, розвиває розумові, пізнавальні, творчі здібності, формує особистість кваліфікованого читача. Метою сучасного уроку зарубіжної літератури стає не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на формування вмінь і навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі.

Новітні інформаційні технології, використання електронних засобів навчального призначення дозволяють підвищити ефективність уроку літератури, дають можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться співпрацювати, критично мислити, аналізувати, висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї.

Упровадження сучасних інформаційних технологій на заняттях зарубіжної літератури стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета.

Арсенал дидактичних можливостей електронних засобів навчального призначення можна стисло визначити так:

 • урізноманітнення форм подання інформації;
 • урізноманітнення типів навчальних завдань;
 • створення навчальних середовищ, які забезпечують "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;
 • забезпечення негайного зворотного зв'язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу;
 • широка індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення поля самостійності;
 • широке застосування ігрових прийомів;
 • широкі можливості відтворення фрагментів навчальної діяльності (предметно-змістовного, предметно-операційного і рефлексивного);
 • активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги тощо);
 • посилення мотивації навчання.

Що ж нового вносить у навчальний процес комп’ютер? Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок літератури більш наочним і цікавим.

Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

На сучасному етапі розвитку освіти мультимедіа дозволяють об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на заняттях світової літератури.

Саме тому мультимедійні програми як своєрідний засіб навчання можуть забезпечити принципово нову якість: обмін інформацією між учнем і технічною системою відбувається у діалоговій формі, а сама комп'ютерна технологія навчання органічно вписується в класичну систему, розвиває і раціоналізує її, забезпечуючи нові можливості щодо організації паралельного навчання і контролю знань, надає реальну можливість практичного впровадження індивідуалізованого навчання.

Інформаційні технології дають потужний інструмент у руки вчителя зарубіжної літератури. Серед цілей уроку літератури, разом з узагальненням вивченого, пріоритетними є формування етичної, комунікативної та інформаційної компетентностей учнів. Розробка, впровадження електронних дидактичних засобів навчання та перевірочно-коригуючих електронних засобів як найбільш сприяє цьому.

Створювати електронний дидактичний матеріал необхідно, виходячи з потреб навчання конкретної теми, так, щоб він гармонійно використовувався на різних етапах уроку, був змістовним та раціональним, а не тільки просто урізноманітнював навчальний процес. Вони дають змогу на високому рівні розвивати вербально-логічний, наочно-дієвий, просторовий, візуальний тип мислення, завдяки тому, що поєднується слухове й зорове сприйняття складного теоретичного матеріалу.

Викладач може використовувати анімації з їх зупинкою, аналізом, коментарем і зручним пошуком фрагментів під час актуалізації опорних знань, умінь і навичок, пояснення нового матеріалу, на етапі закріплення вивченого матеріалу.

Залежно від поставлених дидактичних цілей створюються різні типи педагогічного програмного забезпечення (ППЗ):

 • інформаційні,
 • моделюючі,
 • тренінгові,
 • діагностуючі,
 • контролюючі,
 • довідкові.

Першим кроком у створенні педагогічного програмного забезпечення є розробка педагогічного сценарію - програми для ПК. Педагогічний сценарій-це послідовність логічно закінчених доз (кроків модульних елементів) навчального матеріалу. Він складається з різних кадрів (слайдів):

 • інформаційні кадри (слайди) - несуть суть інформації;
 • операційні кадри (слайди) - містять завдання та вказівки, які, направляють діяльність учнів на засвоєння знань, сформованих в інформаційних кадрах (слайдах);
 • кадри (слайди) зворотного зв’язку дозволяють учням самостійно оцінити свою пізнавальну діяльність;
 • контролюючи кадри (слайди) розкривають суть помилок та даються вказівки щодо їх усунення.

Використання мультимедійної інформації з ілюстративним матеріалом – це не "додаток" до уроку літератури, а додаткове джерело навчальної інформації, за допомогою якого має вивчатися художній твір.

Основною особливістю методики використання як окремих мультимедійних засобів, так і їхніх поєднань у певній комплексній системі, полягає в тому, щоб забезпечити відповідність між специфічними особливостями викладу навчального матеріалу і основними психолого-педагогічними закономірностями процесу навчання, особливостями та умовами засвоєння учнями знань.

Використання засобів мультимедіа з метою повторення, узагальнення та систематизації знань не тільки допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити відоме новими даними. Вибір мультимедійних засобів навчання, вирішення питання про те, де, як і коли їх використовувати, належить учителеві. Оптимальним є варіант, коли в учителя буде багато таких засобів, а сам він буде вільно володіти методикою використання їх на навчальних заняттях світової літератури.

Наочні комп’ютерні засоби навчання з окремих тем лірики можуть бути представлені у вигляді динамічної опорної схеми. Наприклад, інтерактивність і мультимедийна наочність опорної схеми "Основні риси символізму" сприяє кращому поданню складного навчального матеріалу з теорії літератури. Використання на уроці мультимедійної опорної схеми вірша П. Верлена "Тривога" дає змогу забезпечити зворотній зв'язок (читання та аналіз кожної строфи вірша), проводити динамічний графічний супровід головної думки вірша, використовувати твори мистецтва.

Мультимедійні презентації проектної діяльності учнів сприяють підвищенню мотивації навчання. Метод проектів має на мети дослідження проблеми й розробку кінцевого продукту; передбачає отримання практичного результату, а не тільки пошук певної інформації. Наприклад, щоб провести повний аналіз ідейно-художньої своєрідності вірша О. Блока "Незнайомка" було створено 5 груп, які отримали конкретні завдання.

Кінцевий продукт діяльності кожної групи - електронна презентація своїх досліджень, яка супроводжується словесним коментарем представників групи. Розробка, створення, використання електронних засобів закріплення і контролю знань та вмінь учнів на уроках літератури має бути різноманітною.

Наприклад, завдання "Збери розсипаний вірш" сприяє розвитку пам’яті, художнього смаку. Розвитку логіки, пам’яті, художнього смаку, вмінню визначати основну проблематику вірша сприяє виконання завдання "Поетичне судоку". Тест-таблиця виявляє рівень навчальних досягнень учнів, разом с тим допомагає у стимулюванні учнів до систематичного опрацювання навчального матеріалу, виконує також коригуючу функцію.

Такім чином, досвід використання ІКТ у процесі вивчення зарубіжної літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу:

 • зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;
 • полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;
 • запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;
 • збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень.

Література

1. Національна перспектива розвитку освіти України у ХХ столітті. - К.: Шкільний світ, 2001. - 24 с.

2. Андрєєва О. В. Використання комп’ютерних технологій на уроках і у позакласної роботі // Зарубіжна література в школі. -2009. - № 18. - С. 32-34.

3. Дудка І. С. Використання мультимедійних технологій у процесі навчання // Завуч. -2008. - № 31. - С. 10 - 12.

4. Єргіна О. В. Сучасний урок і мультимедійні технології: досвід і перспектива // Комп’ютер у школі та сім’ї. -2008. - №2. - С. 12 - 14.

5. Нікуліна А. С., Максименко Ю. Б. Інноваційні педагогічні технології навчання професії. - Донецьк: ООО "Норд Комп’ютер". 2005. - 385 с.