Використання новітніх педагогічних технологій у процесі підготовки та проведення навчальної роботи з клінічних дисциплін

Інноваційні технології допомагають оновленню процесу навчання, підвищують якість підготовки майбутніх фахівців, дозволяють розвивати їх творчі здібності, навички дослідницької роботи, посилюють мотивацію навчання, активно залучають студентів у навчальний процес.

В процесі проведення навчал ьної роботи з предметів нервові і психічні хвороби, інфекційні хвороби з епідеміологією ми використовуємо різноманітні сучасні технології навчання, спрямовані на ефективність результативність, творчий характер навчання, активні його форми та самостійну і постійну навчальну діяльність студентів.

На протязі трьох останніх навчальних років ми проводимо бінарне заняття "Інфекційні захворювання нервової системи". На цьому занятті ми намагаємося створити такі умови, за яких був би ефективний обмін знаннями, ідеями, способами діяльності між усіма учасниками навчального процесу.

В даному випадку студенти повинні були попередньо підготуватися до заняття, щоб узяти участь в обговоренні основних питань теми. Це один з прийомів "випереджуючого навчання", визнаного ефективним в умовах професійної підготовки.

У процесі підготовки цього заняття ми здійснювали відбір змісту навчального матеріалу, структурували його, виділяли основні питання. Ці завдання у вигляді "Інформаційної карти" подавали студентам для самостійного ознайомлення та опрацювання.

"Інформаційна карта" включала актуальність теми, навчальні цілі, план, тези, лекції, завдання для самостійної підготовки, контрольні питання.

Активізація пізнавальної діяльності студентів при викладанні навчального матеріалу велась шляхом бесіди, вирішення проблемних питань.

Таким чином, впровадження елементів "випереджуючого навчання" дало нам можливість співпрацювати зі студентами, діалогічно спілкуватися, міжособистісно взаємодіяти.

Загальновідомо, що студент із задоволенням виконує ту роботу, яка йому до вподоби. З цікавістю сприймали студенти на занятті підсумки дослідницької роботи, яка проводилась членами неврологічного гуртка на базі КУ "Кремінське РТМО" ("Розповсюдження та особливості перебігу інфекційних захворювань нервової системи серед мешканців Кремінної").

На даному занятті ми намагались залучити студентів до активної участі в процесі навчання використовуючи інтерактивні методи ("Робота в парах", "Мікрофон", "Мозковий штурм", "Аналіз ситуації").

Для формування та закріплення практичних навичок на практичному занятті ми використовували метод ділової гри.

Ділова гра – це відтворення виробничої ситуації за участю студентів в процесі занять з до клінічної практики.

Вона полягає у використанні теоретичних знань та практичних навичок на практиці в умовах конкретної ситуації.

Навчальний ефект ділової гри полягає в тому, що у студентів формуються достатньо високі вміння и навички, проявлення ініціативи в дії, логічності, послідовності, точності, виразності мовних висловлювань.

Але, як і кожен метод ця форма роботи має свої недоліки: так, не кожен студент може виступити в основній ролі медичної сестри або фельдшера протягом одного заняття за браком часу. Для усунення цього недоліку ми намагалися ділити студентів на 2-3 групи для проведення гри, але в цьому разі стає неможливим досить ретельний контроль з боку викладача.

І все-ж елементи ділової гри дозволили нам досягти навчальної та виховної мети практичного заняття ефективніше, ніж традиційні методи.

З метою скорочення часу, відведеного для контролю знань студентів, останнім часом ми почали використовувати комп’ютерні тренажери. Це контролююча програма тестування, в якій викладач задає час роботи студента над вирішенням певної кількості тестів.

При наявності помилок вона паралельно видає правильну відповідь, визначає відсоток правильних відповідей і оцінює студента по завершенню роботи.

В цьому році ми доповнили наші заняття елементами уроку-презентації з використанням текстових і графічних документів, об’єктів, відео кліпів, ілюстрацій, тощо. Вони допомогли нам при незначних витратах часу створити наочність на уроці.

Таким чином, впровадження перерахованих технологій допомагає нам досягти поставленої мети: підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.