Упровадження інноваційних технологій при викладанні медсестринства в педіатрії

Основна частина. В сучасній медицині велика роль надається медичній сестрі. В зв'язку з реформуванням сестринської освіти на Україні та переходу від медичної моделі підготовки сестер до медсестринської, передбачено створення спеціаліста якісно нового рівня професіоналізму, якому властива професій на компетентність, вміння контролювати ситуацію, самостійно і оперативно приймати рішення, здатного не тільки виконувати призначення лікаря, а й забезпечувати індивідуальний догляд, співпрацювати з родичами і сім'ями пацієнтів.

Впровадження принципів застосування інноваційних технологій у викладанні медсестринства в педіатрії на сучасному рівні, вимагає від викладача використовувати різноманітні інноваційні технології, що забезпечують засвоєння, розуміння того, що лежить в основі догляду, який здійснюється не інтуїтивно, а продумано і має бути сформований підхід, розрахований на задоволення потреб і вирішення проблем хворої/здорової дитини.

Я вважаю, що основною умовою підготовки медичних сестер є максимальне зближення аудиторного навчання, поза аудиторної роботи з практикою професійної діяльності.

При проведенні практичних занять ставлю за мету:

 • прищепити зацікавленість до дисципліни, обраної спеціальності;
 • активізувати діяльність студента;
 • становити відносини творчої взаємодії між викладачем та студентами;
 • упроваджувати методи проблемно-діалогічного навчання.

При викладанні медсестринства в педіатрії використовую: технологію проблемного навчання з впровадженням таких активних форм як практичне заняття-дискусія, заняття-практикум.

Перевагою творчої дискусії є розвиток творчого мислення, надання можливості використовувати отримані знання в практичній діяльності, що допомагає студентами професійно засвоювати вміння і навички.

Для того щоб досягти успіху у кінцевих результатах дискусії, активна роль відводиться викладачу, який повинен заздалегідь визначити основні етапи розглядання проблеми, логічні зв'язки між основними елементами та сконструювати структурно-логічну схему.

Таким чином, під час проведення розбору клінічно-ситуаційної проблеми викладач виступає в ролі експерта, який контролює хід думок студентів і правильність зроблених студентами висновків, допомагає результативному визначенню проблем та їх рішенню.

Використання таких занять-дискусій дає можливість застосовувати інтерактивні технології навчання (робота в малих групах, "мікрофон", "мозковий штурм" тощо). В наочності представленої студентам клінічної ситуації допомагає використання інформаційних методів (комп'ютерна презентація, відеофільми, малюнки, світлини).

Досвід роботи показав ефективне впровадження в навчальний процес такої форми, як заняття-практикум в умовах проходження підсумкової практики студентів. Мета заняття - адаптація майбутніх медичних сестер до реальних умов праці, коли необхідно вирішувати завдання, пов'язані із самостійною діяльністю медичної сестри в умовах дільничної служби, стаціонарної допомоги.

Для забезпечення успіху такого заняття вважаю за доцільне впровадження трьох етапів підготовки вивчення медсестринства з урахуванням ступенів медсестринського процесу.

Перший етап – підготовчий: включає теоретичну підготовку медичних сестер. На основі теоретичної підготовки створено:

 • щоденник сестринського спостереження,
 • листок первинної оцінки стану пацієнта медичною сестрою,
 • план сестринського догляду.

Студентам в допомогу засвоєння знань запропоновано:

 • навчальна сестринська історія хвороби пацієнта;
 • схема мед сестринського обстеження;
 • схеми таблиць "Ієрархія потреб за А. Маслоу", "Фундаментальні потреби людини за В. Хендерсон";
 • таблиця "Проблеми пацієнта, що виникають унаслідок захворювань систем органів".

Другий етап – практичний. Студенти відпрацьовують практичні навички. В процесі навчання використовуються відеофільм "Оцінювання фізичного розвитку дитини", альбом-атлас, "Практичні навички в педіатрії".

Третій етап – основний – реалізація засвоєння вивчених на попередніх етапах підготовки теоретичних знань, вмінь і навичок на основі практичної діяльності кожного студента в реальних умовах праці в дитячій поліклініці, в дитячому стаціонарі.

На цьому етапі студенти отримують навички спілкування з дитиною здоровою/хворою та її батьками і виконують медсестринський процес:

 • І етап – оцінюють стан дитини здорової/хворої згідно суб'єктивного і об'єктивного методів обстеження;
 • ІІ етап – інтерпретація одержаних даних (визначення потреб, зв'язування проблем, постановка сестринського діагнозу);
 • ІІІ етап – планування сестринської допомоги (визначення мети сестринської допомоги пацієнтові й розроблення плану сестринських втручань);
 • ІV етап – виконання сестринських втручань, відповідно до наміченого плану та їхнє документування;
 • V етап – оцінювання ефективності сестринської допомоги (об'єктивне, суб'єктивне – критерії ефективності сестринської допомоги, переоцінювання і нове планування догляду у разі – мету досягнуть і проблему знято; мету не досягнуто; мету досягнуто не повністю; виникла нова проблема і колишня перестала бути актуальною.

Вважаю, що такі інноваційні форми і методи роботи, сприяють методологічному та методичному забезпеченню навчального процесу, покращують засвоєння навчального матеріалу, активізують розумову діяльність і дають змогу формувати у студентів глибокі знання з майбутньої професії.

Література

1. Головащук Л. "Самостійна робота – фактор активізації підготовки студентів – майбутніх медиків". // Медична сестра. - 2008. № 01 с. 39-40

2. Кудрявцева Т. О. Сестринський процес: етапи, зміст, документація. Київ "Здоров'я" 2001 р.

3. Літашова "Застосування сучасних освітніх технологій". // Освіта. Технікуми і коледжі. – 2007. - № 4 (19) – с. 26.

4. Смирнова З. М., Алтинбекова З. Б. Основи сестринської справи. Посібник з медсестринського процесу. Київ "Здоров'я" 2002 р. – с. 258-264.

5. Соколова Н. Тульчинская В. Сестринское дело в педиатрии. Практикум. Ростов-на-Дону "Феникс" 2004 г. с. 260-270.

6. Поцюрко Р. "Інтерактивна модель навчання при викладанні педіатрії". // Медична сестра. – 2007 р. № 12. – с. 40-41.

7. Шашило В. Й. "Наукові дослідження в медсестринстві як інструмент удосконалення національної системи охорони здоров'я. // Магістр медсестринства. – 2009 р. - №1 (2) с. 5.