Розвиток пошукової діяльності на уроках географії

Подальший розвиток суспільства можуть забезпечити лише творчо обдаровані, високодуховні особистості. Для повноцінного розвитку здібностей учнів необхідне поєднання репродуктивних, частково пошукових та творчих завдань. У процесі виконання цих завдань в учнів виявляються та розвиваються творчі зді бності: критичне мислення, здібність переносити знання в нову ситуацію, ініціатива в пізнавальній діяльності.

Виникає досить закономірне питання: а чи можна кожного учня навчити творчості, чи варто це взагалі робити?

Індивідуальні здібності (задатки) людини ставлять досить визначені межі рівнів можливого засвоєння певної діяльності даним індивідом… В одних видах діяльності люди можуть підніматися до висоти майстра і творця, в інших не досягати і рівня гарного виконавця, якими б педагогічними прийомами вони не стимулювалися. Але, щоб визначити рівень можливого засвоєння, (межу) кожного учня, слід запропонувати йому пройти весь шлях від сприйняття знань до творчої науково-дослідницької діяльності і створити для розкриття його максимальних здібностей всі умови.

Однією із форм навчання школярів, що має пошукову спрямованість є уроки-дослідження, дослідницькі завдання. Вони мають бути різні за обсягом та розраховані на різний термін виконання: короткострокові завдання, які розраховані на вирішення під час одного уроку і вимагають переосмислення раніше засвоєних знань і роботи з різними джерелами; довготермінові дослідницькі завдання, розраховані на виконання впродовж декількох уроків, протягом вивчення теми.

Система таких завдань залучає ЗМІ, Інтернет до пошуку необхідної інформації. Відомо, що вплив ЗМІ на життя підлітків очевидний, який фактично формує світогляд, інтереси, моральні цінності у значної частини молоді. Тому найкраще, коли поєднується допитливість, ініціативність дітей з педагогічною спрямованістю пошукової діяльності.

Наприклад, у темі "Населення України. Демографічна ситуація в Україні" дослідити зміну кількості учнів школи протягом десяти років, кількості населення свого міста, виявити основні причини зниження кількості населення в місті і Донецькій області. Аналізуючи демографічну ситуацію, запропонувати свої пропозиції, свій проект щодо поліпшення ситуації в місті, області.

У темі "Трудові ресурси України" проаналізувати зайнятість трудових ресурсів свого міста, Донецької області.

  • І група – аналізує економічно активне населення міста, його зайнятість в галузях господарства.
  • ІІ група – аналіз стану безробіття, складання діаграми за роками, виявлення причин.
  • ІІІ група – аналіз найбільшого попиту професій на ринку праці міста і області.

Розвитку дослідницької та пошукової роботи на уроках географії сприяють нестандартні уроки – експедиції, подорожі, ділові та рольові ігри. Такі уроки наближають учнів до реального життя, сприяють формуванню навичок самостійно працювати з додатковою літературою, розв’язувати проблемні питання.

Напрямками географічних досліджень можуть бути: актуальні питання природокористування, перетворення ландшафтів під впливом антропогенного фактору, рекреаційного використання територій області та інші. Важливо, щоб учні використовували різні методи дослідження – моделювання, картографічний, прогностичний.

Учням пропонується підготувати маршрут для знайомства жителів України з Індією (або іншою державою). Через які міста проляже маршрут? Що побачать туристи, як необхідно вдягнутися, коли краще здійснити екскурсію?

Учні моделюють засідання Ради Європейського Союзу з обговоренням можливості вступу України в ЄС.

Як показує практика, існує багато шляхів для розвитку творчого мислення учнів, але слід враховувати, що всі інновації повинні бути правильно організовані. На кожному уроці треба створювати атмосферу сприятливого мікроклімату, щоб учні бажали висловлювати свої думки, брати на себе відповідальність за особисте навчання.