Впровадження мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови

Спрямованість системи освіти на засвоєння знань, яка була традиційною й виправданою ще кілька років тому, уже не відповідає сучасному соціальному замовленню, що вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних особистостей, здатних ефективно взаємодіяти під час виконання суспільних, в иробничих та економічних завдань. Навчити людину на все життя неможливо. Важливо розвивати в ній інтерес до накопичення знань, навчити прийомам самостійної роботи. Прагнення самостійно й творчо оволодівати знаннями, виконувати завдання, що вимагають проявів критичності розуму, уяви, фантазії, — неодмінна умова виникнення глибокого інтересу до навчальних предметів.

Із концепції середньої загальноосвітньої школи випливає, що одним із магістральних напрямів реформування освітньої системи України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному житті, спонукають до докорінної модернізації освітньої галузі.

Швидкість, глобальність, систематичність, незворотність змін створюють велетенський простір для реалізації всіх життєвих можливостей особистості. За цих умов до життєвої компетентності висуваються додаткові вимоги.

Сучасний громадянин України повинен швидко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити, використовувати набуті знання та вміння в навколишній дійсності, бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити; уміти добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення.

У наш час, коли діти так часто чують англійську мову на телебаченні, по радіо, коли виходять газети і журнали англійською мовою, проводяться зустрічі з іноземцями, в учнів є мотиви, є стала потреба до вивчення англійської мови. Завдання вчителя полягає в тому, щоб підтримати ці мотиви, не допустити зниження інтересу учнів до самого процесу навчання, заохотити учнів до самостійного пошуку, показати учням красу та мелодійність англійської мови в піснях та віршах, викликати, зрештою, бажання спілкуватися з ровесниками та батьками по-англійськи у позаурочний час.

Розвивати інтерес, підвищувати мотивацію до вивчення англійської мови покликані системи інтерактивних та особистісно зорієнтованих педагогічних технологій, серед яких метод мовного портфоліо, який створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій і самостійності учнів у досягненні нового. Використання європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати здатність до відображення та самооцінювання, таким чином надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.

Керований навчальний процес із реальним прогнозованим результатом сьогодні є інноваційною діяльністю в освіті. Одним із засобів розвитку інноваційної особистості учня є метод мовного портфоліо як дієвого інструменту гуманістичного навчання іноземних мов і формування учнівської автономії в навчанні.

Керований навчальний процес із реальним прогнозованим результатом сьогодні є інноваційною діяльністю в освіті. Одним із засобів розвитку інноваційної особистості учня є метод мовного портфоліо як дієвого інструменту гуманістичного навчання іноземних мов і формування учнівської автономії в навчанні.

Для того щоб особистість розвивалася саме в такому напрямку, потрібно навчити її самоаналізу, самокритики, самодисципліни, самовираження. Тому для організації самостійної роботи учнів було обрано портфоліо.

Основною метою портфоліо є створення мотивації навчальної діяльності, розвиток пізнавальних навичок, розвиток об'єктивної самооцінки творчих здібностей, уміння самостійно конструювати свої знання, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, планувати свою діяльність, формування організаційних навичок. Чим цінне портфоліо для учня і вчителя? Перш за все, це робота, яка виконується учнем самостійно, відрізняється від інших, є єдиною у своєму роді. Це сприяє усвідомленню учнем своєї неповторності, бо кожна папка ведеться творчо, кожен має робити малюнки, клеїти фото, якщо це відповідає змісту. На сторінках портфоліо вони роблять усе для того, щоб довести свою неповторність, проявити свою творчість, розкрити себе як особистість.

Структура мовного портфоліо

Портфоліо (від ангп. Рогtfoliо — портфель, папка) — це папка документів з навчальногопредмета як компонента навчальної діяльності учнів, який ведеться учнями за педагогічного супроводу вчителя.

Мовний портфоліо ("English Language Portfolio"), розроблений Лінгвістичним комітетом Ради Європи з метою стандартизації вимог до вивчення, викладання й оцінювання досягнень у галузі вивчення іноземних мов громадянами європейських країн, було презентовано в Україні у 2003 році після опрацювання у 15-ти країнах Європейського Союзу.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти пропонують три обов'язкових компоненти мовного портфоліо:

 • мовний паспорт;
 • мовну біографію;
 • мовне досьє.

Першим компонентом мовного портфоліо є мовний паспорт, що підсумовує лінгвістичну індивідуальність його власника; особисті досягнення у вивченні мови та особистий досвід міжкультурного спілкування. Також мовний паспорт включає самооцінку учнем власних мовленнєвих компетенцій.

Європейський мовний портфоліо, розроблений за допомогою установ Ради Європи, передбачає три основні рівні володіння іноземною мовою та мовленнєвими компетенціями — А, В, С. Рівні визначаються за основними видами мовленнєвої діяльності:

 • розуміння (усної форми мови — аудіювання та письмової — читання);
 • говоріння (монолог як форма продуктивного говоріння або полілог як інтерактивне говоріння);
 • письмо як окремий продуктивний вид мовленнєвої діяльності.

Мовний паспорт містить:

 • фото учня;
 • анкетні дані учня;
 • особисту інформацію (хобі тощо);
 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • власну самооцінку володіння іноземною мовою.

Другим обов'язковим компонентом мовного портфоліо є мовна біографія, яка використовується, щоб установити проміжні цілі, перевірити власні досягнення в навчанні, зареєструвати значущі етапи мовного й міжкультурного спілкування.

Мовна біографія містить:

 • табель оцінювання вчителем рівня оволодіння учнем іноземною мовою (який заповнюється у вигляді графіка з указанням виду мовленнєвої діяльності, що оцінюється);
 • табель самооцінки учнем власних досягнень, що дає змогу розвивати об'єктивну самооцінку;
 • графіки оцінки вчителем і самооцінки учнем досягнень можуть виконуватися на одному аркуші в різних кольорах (учитель — червоним, учень — зеленим). Це ефективний засіб самоконтролю та контролю з боку батьків. За графіком легко простежити ріст, стабільність чи спад знань учня; він є ефективним чинником розвитку самоаналізу та самооцінки учнем власних досягнень;
 • аркуш самоосвіти, що дає учням право вибору теми самоосвітньої діяльності згідно з їх інтересами, рівнем оволодіння іноземною мовою, тобто є особистісно зорієнтованим. Це можуть бути біографії кумирів, сучасні пісні англійською мовою та їх переклад, кулінарні рецепти тощо;
 • алгоритми окремих видів діяльності на уроці, що самостійно чи з педагогічним супроводом створені як поради учням з удосконалення самоосвітньої компетентності учня під час проведення уроків, підготовки до тестування.
 • аркуш рекордів, який учень обов'язково заповнює в кінці кожної теми, де констатує здобуті особисті досягнення з різних видів мовленнєвої діяльності, а також визначає свій рівень оволодіння іноземною мовою (в обсязі вивченої теми).

Третім обов'язковим компонентом мовного портфоліо є мовне досьє. У ньому учень збирає зразки своїх творчих робіт та свідчення у вивченні іноземної мови.

Мовне досьє може включати:

 • творчі проекти учнів;
 • доповіді з теми англійською мовою;
 • кросворди з вивчених тем тощо.

Політ фантазії учнів необмежений. Аркуш свідчень про свої досягнення — це інформаційна карта участі власника портфоліо в заходах з англійської мови, участь у предметному тижні тощо).

Це рекомендований перелік матеріалів, які можна включити до мовного портфоліо. Кожний учитель може вносити зміни відповідно до рівня учнів, вікових особливостей, предмета тощо.

Таким чином, ми бачимо, що структура поетапного градуйованого оцінювання досягнень стимулює процес удосконалення й самовдосконалення, тобто освітній процес не припиняється після досягнення якогось певного рівня. Накопичуючи й аналізуючи свої практичні досягнення за методом портфоліо, учень застосовує набуті знання і, виходячи з життєвого досвіду, оцінює та переоцінює свою діяльність. Просунувшись повільно, але впевнено на проміжному етапі, учень виявляє нові цілі й нові перспективи. Найбільш вагомим аргументом на користь застосування мовного портфоліо виявляється можливість регулярного, систематичного моніторингу пізнавальної діяльності за схемою: проблема планування процесу вивчення й розв'язання проблеми (стратегія і тактика), практичний результат роботи (тест, реферат, проект тощо). Тобто ключові компетентності впроваджуються в навчальний процес за алгоритмом: мотиви — знання — уміння — навички — ставлення — компетентність.

Оцінювання розглядається як елемент стимулювання та навчання. Негативна оцінка є приводом до рефлексії. Технологічна роль учителя у процесі розвитку учня визначається необхідністю за допомогою навчального матеріалу сформувати нові зони у свідомості учня, фундамент нових понять, узагальнення.

Мета мовного портфоліо

Мовне портфоліо розроблено з метою:

 • стимулювати вивчення людиною іноземної мови згідно з будь-яким загально рекомендованим рівнем упродовж усього життя людини;
 • зробити процес вивчення мови більш прозорим та ясним;
 • формувати самоосвітню компетентність учня, що дозволяє йому аналізувати й усвідомлювати власний шлях навчання, а також впливати на нього;
 • формувати інноваційну особистість учня, розвивати вміння конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі; ставити перед собою завдання й поетапно розв'язувати їх; створювати мотивацію навчальної діяльності;
 • розвивати пізнавальні організаційні навички, творчі здібності учнів
 • формувати учнівську автономію, посильність освіти для кожного конкретного учня.

Виходячи з цього, можна зазначити, що мовне портфоліо є особисто зорієнтованою формою роботи, автентичним видом оцінювання, який адресується учневі, розроблений для нього, спрямований на виявлення та розвиток творчих здібностей кожної дитини. Упровадження такої форми діяльності, як європейське мовне портфоліо, означає вихід на новий рівень самосвідомості учня, де він вибирає, оцінює, контролює процес навчання, роблячи його безперервним і сталим.

Концепція роботи зі створення мовного портфеля:

 • створення мовного портфеля вимагає спільної роботи трьох зацікавлених сторін — учня, учителя і батьків;
 • за допомогою мовного портфеля здійснюється підтримка й підвищення мотивації на всіх етапах навчання за рахунок активізації самооцінки учнів;
 • мовний портфель підсилює ситуацію успіху в навчальній діяльності, що сприяє позитивному самоствердженню особистості, впливає на формування її ціннісних установок;
 • систематичне поетапне заповнення мовного портфеля реалізує ідею безперервної освіти й набуває особливої значущості під час переходу учнів з одного ступеня навчання на інший;
 • мовний портфель створює передумови для вдосконалення знань дітей і самостійного вивчення ними англійської мови.

Підходи до створення "портфеля" можуть бути різними залежно від етапу навчання, рівня володіння предметом, термінів його створення, віку учнів тощо.

Велике значення має те, що послідовні дії зі створення "портфеля" дають можливість навчити школярів аналізувати виконану роботу, бачити власні успіхи й розуміти причини невдач.

Школярі вчаться об'єктивно оцінювати свої можливості, знаходити способи подолання труднощів, визначати шляхи досягнення вищих результатів; їхня навчальна діяльність і відповідальність за свою працю стають все більш усвідомленими.

Важливим чинником є те, що батьки й незалежні експерти беруть активну участь у цьому процесі: це дає можливість створити цілісну картину об'єктивного просування учня в тій чи іншій галузі знань.

Мовний портфель — це комплект документів, самостійних робіт учнів, що складається з трьох частин: паспорта, мовної біографії його користувача та досьє.

У мовному паспорті учень коротко відображає рівень своєї мовної компетенції. Паспорт має такі розділи:

 • Мови спілкування в моїй сім'ї та мови, якими говорять мої найближчі родичі.
 • Навчальні заклади, у яких я вчився.
 • Мови, які я вивчав у школі.
 • Перебування за кордоном.
 • Проекти.
 • Мови навчання.
 • Комунікативні компетенції.

У мовній біографії міститься мета навчання, що визначається учнем і корегується вчителем; фіксується динаміка зростання мовної компетенції учня; наводиться інформація про досягнуті успіхи та досвід міжкультурного спілкування.

У мовній біографії учень визначає за таблицею самооцінювання свій рівень володіння мовою, що вивчається. Він уважно вивчає опис комунікативних умінь у листах самооцінки, потім відзначає ті комунікативні вміння, якими він, на його думку, уже оволодів, і ті, якими йому належить оволодіти. Учитель допомагає учневі побачити його досягнення й недоліки, а також окреслити шляхи подолання труднощів.

У досьє учень збирає весь матеріал, що свідчить про його успіхи в оволодінні мовами. Це можуть бути роботи, виконані ним самостійно на уроках (контрольні роботи, тести, твори та ін.), позакласних заняттях, вдома (проекти, реферати, доповіді), а також дипломи, сертифікати, свідоцтва — усе те, що підтверджує досягнення користувача мовного портфеля у вивченні мови.

Відбір може проводитися протягом одного року або впродовж усіх років навчання. Головне в такій роботі — самооцінка учня у формі міркування, аргументації, обґрунтування.

Початковою при цьому є думка про те, що досягнення потрібно не оцінювати, а документувати. Те, що досягнуто, потрібно зробити безпосередньо зримим. Природно, що традиційні зошити теж є такими документами. Важливо, що учень сам вирішує, які документи варто покласти у свою теку або портфель. Отже, від учня вимагається постійно здійснювати самооцінку в процесі навчання.

У теку кладуться роботи, оцінені як самим учнем, так і вчителем. Якщо збираються роботи одного типу, то легко можна побачити прогрес.

Учитель допомагає учневі й консультує його під час вибору й оформлення портфоліо, пише свої коментарі до зібраного матеріалу. Інші учні можуть також внести свої зауваження й коментарі до окремих частин портфоліо своїх товаришів.

Пропонована в мовному портфелі шестирівнева система володіння мовою, повністю відповідає загальноєвропейським стандартам, є надійною основою для розробки єдиних вимог до сертифікації мовної підготовки учнів.

В умовах уведення профільного навчання ідея мовного портфеля є особливо актуальною, оскільки цей документ стає незамінним помічником для тих, хто вирішив пов'язати свою професійну діяльність із вивченням іноземних мов. Його перспективність абсолютно очевидна. Упровадження мовного портфеля в практику викладання іноземних мов у нашій країні істотно вплине на підвищення якості їх вивчення.

Мовне портфоліо підвищує мотивацію учнів, їхню відповідальність за результати навчального процесу, сприяє розвитку свідомого ставлення до процесу навчання та його результатів.

Мовний портфель дозволяє конкретизувати мету навчання іноземних мов, а отже, краще організувати навчальний процес навчає аналізувати його спільно з учнями, виходячи з їхньої самооцінки, потреб і мотивацій; корегувати зміст навчання; знаходити індивідуальний підхід до учнів

Оформлення портфоліо передбачає заповнення анкетних даних учня, що сприяє усвідомленню ним своєї значимості. На титульній сторінці портфоліо дитина розміщує своє фото та короткі відомості про себе. Оформлення аркуша самооцінки дає змогу учням розвивати об'єктивну самооцінку. Сторінка творчих проектів сприяє розвитку творчого та наукового рівня учня. Портфоліо ведеться весь час, поки учні вивчають предмет. Так, вони самі можуть порівняти свій рівень знань у різних класах, згадати вивчене, порівняти свої інтереси в різному віці, простежити зростання рівня знань. Цей метод розкриває можливість диференційованого підходу до навчання, бо кожен, хто веде портфоліо, сам обирає рівень складності матеріалу. Пріоритетом цього методу є надання учневі можливості проявляти творчість, розвивати свої інтереси, вивчаючи іноземну мову.

Робота з мовним портфоліо у 7 класі за темами "Householdduties, Doctors, Medicine, HealthLife"

Робота починається з часткового заповнення мовного паспорта, а саме:

 • Інформацію про себе, мови спілкування в сім'ї учня та мови, якими говорять найближчі родичі.
 • Навчальні заклади, у яких вчився учень.
 • Мови, які вивчав учень у школі.
 • Перебування за кордоном.
 • Проекти.
 • Мови навчання.
 • Комунікативні компетенції.

Мовне досьє поповнюється протягом вивчення тем різними матеріалами, а саме: переклади текстів, творчі роботи.

Листи оцінювання вкладаються у мовну біографію.

Кожен вид діяльності оцінюється самим учнем та вчителем на одному аркуші. Інколи оцінки повністю співпадають, а інколи повністю відрізняються. Це було легко побачити. Учні та вчитель заповнювали свої оцінки різними кольорами. Оцінювання першої теми було для учнів незвичним, а ось остання тема оцінювалася більш об’єктивно.

Звершення роботи над темою виливається у презентацію "Що я поклав у портфоліо?", по темі "Здоровий спосіб життя" - круглий стіл.

Особливо цікавими були презентації по темі "Здоровий спосіб життя". Учні складали рекомендації, застереження, правила.

Робота над портфоліо підвищила мотивацію учнів, їхню відповідальність за результати навчального процесу, сприяла розвитку свідомого ставлення до процесу навчання та його результату. Ця робота дозволила конкретизувати мету навчання, а отже, краще організувати роботу над даними темами, навчити аналізувати процес навчання спільно з учнями, виходячи з їхньої самооцінки, потреб і мотивації, корегувати зміст навчання. Знайти індивідуальний підхід до учнів.

Висновки

Використовуючи учнівське мовне портфоліо як засіб навчання, учитель переконується, що саме такий підхід сприяє оволодінню учнями уміннями й навичками висловлювати свої переконання, думки у відповідь на отриману інформацію, використовувати лінгвістичну й контекстуальну здогадку і висловлювати своє ставлення (враження), знаходити необхідну інформацію.

Кожен раз учитель переконується в тому, що учнівське мовне портфоліо допомагає учням осмислити результати своєї діяльності і дає змогу вчителеві залучити їх до формування нових цілей, реально показати динаміку, прогрес у навчанні. Це підвищує мотивацію, заохочує активність і самостійність, формує загально навчальні вміння.

Самооцінювання надає багато переваг як учням, так і вчителям. Учитель часто відзначає, що впровадження учнівського самооцінювання сприяє відкритому діалогу з учнями і кращому розумінню їхніх проблем. Водночас деякі учні почали чіткіше усвідомлювати суть контролю за власним навчанням, який забезпечував процес самооцінювання.

Отже, учнівське мовне портфоліо допомагає учням осмислити результати своєї діяльності й дає змогу вчителеві залучити їх до постановки нових цілей, реально показати динаміку, прогрес у навчанні.

Отже, можна зазначити, що мовне портфоліо є особисто зорієнтованою формою роботи, автентичним видом оцінювання, який адресовано учневі, розроблено для нього, спрямовано на виявлення та розвиток творчих здібностей кожної дитини. Упровадження такої форми діяльності, як європейське мовне портфоліо, означає вихід на новий рівень самосвідомості учня, де він обирає, оцінює, контролює процес навчання, роблячи його безперервним і сталим.

Спрямовуючи свою роботу на підвищення якості освіти, учитель застосовує різні прийоми та методи, постійно перебуваючи в процесі саморозвитку, підвищення рівня своїх компетенцій. Він успішно впроваджує новітні технології, є інноватором, науковцем, методистом, наставником. Учитель "приміряє" портфоліо на себе та своїх вихованців, воно стає в нагоді батькам учнів для ознайомлення з досягненнями їх дитини.

Отже, портфоліо набуває широкого використання в роботі вчителя. Його вагомість для вчителя й учня важко переоцінити: портфоліо чітко відображає прогнозовані результати; містить зразки робіт, виконаних протягом певного періоду і в окремі відрізки часу; містить матеріали, що оцінюють роботу його виконавця різними учасниками навчально-виховного процесу.

Портфоліо — шлях до розвитку учня та вчителя, розвитку школи, розвитку освіти, а значить підвищення якості освіти.

Poзробкa "English language portfolio"

I. Language Passport

 • My photo
 • All about me!
 • Name:
 • Date of birth:
 • Age:
 • Place of birth:
 • I am in my... year of English.
 • My English teacher's name:

ІІ. Language Biography

Listening I can...

 • understand and follow orders and instructions.
 • connect what I hear to a picture, object, diagram, etc. x understand familiar words
 • and simple phrases about myself, my family, my friends, my hobbies, etc.
 • hear / understand the main point in short, clear, simple messages and announcements.
 • understand and find important information from short recorded passages about everyday matters.
 • understand simple questions about me and my experiences.
 • understand other people when they speak slowly and clearly.

Reading I can...

 • connect words to pictures.
 • choose words from a list to complete short texts.
 • understand and follow simple instructions.
 • understand simple texts about other cultures.
 • understand familiar names, words and very simple sentences, for example on
 • notices and posters.
 • find specific, predictable information in simple everyday material such as advertisements, leaflets, menus and timetables.
 • understand short simple letters.

Speaking I can...

 • greet other people and introduce myself.
 • ask and answer simple questions about familiar topics (e. g. people, daily routines, habits, what I do in my free time, etc.).
 • talk about what I can see in a picture.
 • sing a song.
 • have a conversation about topics I know.
 • give instructions.
 • respond to everyday situations (e. g. invitations, suggestions, directions, etc.).
 • talk about people in the past and past activities.
 • talk about my future plans.
 • talk about personal changes.

Writing I can...

 • write the names of countries, animals, sports, food, etc.
 • write short, simple sentences and paragraphs about my family, my daily routine, etc.
 • write a very simple personal letter, for example, describing myself and my friend.
 • write short, simple notes, postcards and stories.
 • write a short, simple poster, for example about my personal experiences