Організація фізичного виховання у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації

Підвищенням гіподинамії студентів, обумовленою подальшою інтенсифікацією розумової праці, з одного боку, та зниженням рухової активності з іншого; недостатньою кількістю занять фізичного виховання в навчальних планах; масовим зниженням зацікавленості студентів фізичною культурою у зв'язку з виник ненням інших інтересів (телебачення, комп'ютерні ігри та інші); слабкою матеріальною базою в багатьох навчальних закладах; відсутністю достатнього співвідношення між оплатою та результатами праці викладача фізичного виховання - обумовлюються застійні явища в системі фізичного виховання, які пояснюють дію об'єктивно-негативних факторів.

Але незважаючи на вищеперераховані фактори, вміла організація роботи керівника фізичного виховання, викладачів особисто та циклової комісії в цілому, повинна вирішити задачі, що передбачені навчальною програмою для вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації. А саме:

  • формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;
  • формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних в процесі життєдіяльності;
  • зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму;
  • оволодіння системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності;
  • набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості;
  • придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;
  • здатності до виконання державних або відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

Основним засобом фізичного виховання студентів є заняття фізичними вправами, які залежно від способу їх організації і управління поділяються на навчальні та поза навчальні.

Основою навчання та виховання молоді у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів, акредитації є навчальний процес,, який організовується і проводиться в формі навчальних занять.

Виконуючи Наказ № 757 Міністерства освіти і науки України, цикловою комісією з фізичного виховання Слов'янського енергобудівного технікуму проводяться навчальні заняття з предмету в обсязі 4-х академічних годин на тиждень та наповнюваністю навчальних груп в кількості 10-15 осіб. Це дає можливість найефективніше використовувати різноманітні засоби фізичного виховання. Тобто, цикловою комісією розроблено і затверджено ряд робочих програм, в яких елективний компонент, спираючись на базовий, доповнює його з урахуванням професійної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, інтересів і потреб студентів.

Заняття з фізичного виховання плануються і проводяться одночасно в 2-х навчальних групах одного курсу. Розподіляючи навчальні групи на фізкультурно-оздоровчі з установленою кількістю наповнювання, ми маємо можливість проводити заняття в окремих спортивних залах, за різною програмою навчання. Це дає можливість студентам обрати той вид фізкультурно-оздоровчої діяльності, який вони бажають займатися, що в подальшому повинно викликати інтерес і виховати потребу в заняттях фізичними вправами. Тобто, заняття проводяться одночасно зі спортивних ігор, аеробіки та загальної фізичної підготовки.

Крім того, протягом року, обов'язковими для всіх груп є заняття з гімнастики та легкої атлетики. Що стосується контролю, то для кожної фізкультурно-оздоровчої групи він проводиться окремо протягом семестру в формі диференційного заліку. В підсумку студенти повинні мати відповідний залік з легкої атлетики, гімнастики, обраного виду фізкультурної діяльності та оцінку з державного тестування. Крім того,, щоб досягти більш значних показників фізичної підготовленості, необхідні додаткові самостійні заняття фізичними вправами. Нами запропоновано спрямувати методичну роботу циклової комісії на розробку студентського щоденника самоконтролю, який, на мій погляд, відображаючи динаміку зросту антропометричних та фізіологічних показників, повинен сприяти активізації занять фізичними вправами як на навчальних, так і на самостійних заняттях.

Великої уваги заслуговує організація та методика проведення занять з фізичного виховання для студентів зі слабким здоров'ям та початковими формами його порушень, віднесених до спеціального медичного відділення. Заняття в спеціальній медичній групі проводяться за окремим розкладом з навантаженням З години та тиждень. З них дві години практичних занять проводяться з урахуванням діагнозу захворювання, статі, віку, ступені фізичного розвитку, рухових навичок, самопочуття студента, одна година відводиться на теоретичну і методичну підготовку. Контроль в спеціальній медичній групі здійснюється посеместрово в формі заліку.

Неможливо досягти високого рівня фізичної підготовленості студентів, не приділяючи особливої уваги поза навчальній, масово-оздоровчій, фізкультурній та спортивній роботі. Тому процес фізичного виховання потрібно розглядати у взаємозв'язку з загальними задачами навчального закладу. Якщо навчальна робота закладає основи фізичної підготовки студентів, то масово-оздоровча, фізкультурна та спортивна робота доповнює навчальну, створює необхідні умови для фізичного удосконалення, для підготовки студентів до успішної трудової діяльності.

Цикловою комісією з фізичного виховання ведеться постійна робота щодо залучення студентів до масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Проводяться лекції та бесіди про здоровий спосіб життя та позитивний вплив фізичних вправ на організм людини, протягом кожного року оновлюються стенди та фотомонтажі спортивної тематики, існує таблиця рекордів та вищих спортивних досягнень навчального закладу, декілька разів на рік випускається спортивна газета.

Якщо у навчальному закладі є можливість, керівник фізвиховання складає окремий розклад занять з роботи спортивних секцій. Навчально-спортивна робота проводиться за такими напрямками: ігри (баскетбол, волейбол, міні-футбол), настільний теніс, аеробіка, легка атлетика, атлетична гімнастика, боротьба. Проведення різноманітних спортивних змагань. на першість навчальних груп, курсів, відділень з 7 видів спорту сприяє не тільки удосконаленню фізичних якостей, підвищенню майстерності і допомагає у комплектуванні збірних команд - технікуму, але й відіграє неабияке виховне значення. Часто буває, що недисциплінований студент (який має негативні риси характеру та поведінки: лінь, неповагу до викладачів, товаришів та інші), починаючи займатися в спортивному колективі, стає підтягнутим, струнким і поступово позбавляється поганих звичок.

Велике спортивне та виховне значення має участь збірних команд технікуму у змаганнях поза навчальним закладом. Протягом року студенти беруть участь в міських змаганнях, змаганнях на першість регіону та області. Удосконалення фізичної підготовленості, звичка до здорового способу життя, формування відповідальності, свідомості, почуття колективізму та інше - ось риси, які можуть бути розвинуті в процесі занять і стати в нагоді в подальшому житті.

Неабияку роль у фізичному вихованні студентської молоді відіграє організація, і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів. Це такі спортивні свята, які приурочені "Дню працівників фізичної культури та спорту", "Дню захисника Вітчизни", "Міжнародному жіночому дню", "Всесвітньому Дню здоров'я". Та найбільш масовим заходом є проведення спортивного, фізкультурно-оздоровчого заходу "День здоров'я". Він проводиться протягом дня в лісній зоні, включає в себе комплекс спортивних, творчих та виховних заходів і є головним заключним змаганням навчального року.

У календарний план для підвищення рівня вноситься організація туристичного походу, що ставить організацію фізичного виховання на більш високий щабель. Туризм - ефективний засіб виховання здорового та загартованого чоловіка, готового до високоефективної праці. Орієнтування на місцевості, вміння долати природні перешкоди, знайомство з краєвидами. та багато інших придбань отримують студенти технікуму в походах. Крім того, організація і проведення походів закладають основи навичок здорового способу життя.

Роблячи підсумок, треба сказати, що тільки творча активність викладачів фізичного виховання, пошук нових форм і методів в тісному контакті з керівництвом навчального закладу здатні виконати головне завдання - підготовку здорового молодого покоління спеціалістів, що випускаються з вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації.