Гра на уроці англійської мови як засіб мотивації до професії

Гра - одно з прадавніх засобів виховання і навчання дітей. Вона переводить зовнішні вимоги соціального середовища у власні потреби дитини і виступає провідним і активним засобом пізнання навколишнього світу в шкільному віці.

Гра - особливе організоване зайняття, що вимагає не лише розумови х сил, але і емоційної напруги. Вона завжди займає важливе місце в житті людини, є однією з умов успішного розвитку особистості, її здібностей. Багато фахівців в області педагогіки вважають, що гра виникла в процесі історичного розвитку з потреб громадської практики.

Однією з функцій гри є передача накопиченого досвіду від старшого покоління до молодшого. В процесі ігри вчаться використовувати, передусім, свій особистий досвід, а також свої уявлення про досвід героя, якого презентують. В ході ігри вчаться, не копіюючи точно дорослих, а, наслідуючи їх.

На кожному етапі учбового процесу гра несе в собі певну функцію, пов'язану тільки з конкретним певним віковим і психологічним етапом розвитку дитини. Завдання учителя - залучити дитину в учбову гру, спираючись на його вікові особливості. Розглядаючи питання про навчальну гру, слід сказати про основний вік старших класів (15-16 років), який психологи називають ранньою юністю. Цей етап становлення особи цікавий тим, що в цей період у учнів об'єктивно починають вибудовуватися плани відносно свого майбутнього.

Головною і вираженою особливістю цього віку, як відмічають фахівці, є те, що відбувається розвиток інтелекту і пізнавальних здібностей, причому спостерігаються не стільки кількісні зміни, скільки якісні. Іншими словами, відбуваються зміни в структурі розумових процесів, тобто важливе не те, які старшокласник вирішує завдання, а то, яким чином він це робить. В результаті цього відбувається становлення особи, складається її самовизначення, формуються принципи і ціннісні орієнтири, відбувається диференціація інтересів. На підставі цього у старшокласника формується виборчий інтерес до учбових предметів. Одним з таких виборчих предметів і є англійська мова.

Гра завжди припускає ухвалення рішення: як поступити, що сказати і як швидше стати переможцем? Вирішення поставлених питань сприяє розумовій діяльності. А якщо ще при цьому дитина говоритиме на іноземній мові? На мій погляд, така гра несе в собі ще більші навчальні і розвиваючі можливості. При цьому слід зазначити, що така діяльність не нав'язує такий процес навчання, над яким необхідно замислюватися. Процес навчання перетворюється на цікаве захоплююче зайняття, оскільки учбове завдання замасковане ігровим фоном.

Але не варто забувати, що на цьому етапі відбувається орієнтація на свою майбутню професію і роль в суспільстві. У цьому віці прокидається інтерес до вирішення проблеми не лише з метою знайти істину, але і самовизначитися. Старшокласників займають різні ігри, що розвивають не лише пам'ять і логічне мислення, але і ігри з активною мовною діяльністю, наприклад, брифінг, прес-конференція, телеміст та інші. Обігравання різних продуманих і спланованих учителем ситуацій (учбових завдань) також дозволяють професійно орієнтувати старшокласників.

Завдання учителя, працюючого в профільних класах, не лише навчити учня розбиратися у своєму предметі, але і постаратися професійно зорієнтувати старшокласника через свій предмет на вибір його майбутнього професійного шляху.

Завдання учителя англійської мови, на мій погляд, показати важливість і значимість цього професійного напряму в житті суспільства, а також значимість володіння англійською мовою у вибраній професійній області.

Професійна спрямованість у старшокласників формується в процесі рішення всіляких проблемних завдань, у пошуках пояснень різного роду процесів, у виборі форм і способів своєї власної поведінки. На уроках англійської мови на старшому ступені навчання англійська мова вже виступає як засіб передачі інформації і обміну нею. Таким чином, відведення певної частини часу на самостійну роботу старшокласників дозволяє їм самостійно знайти істину і визначитися у виході з певної ігрової учбової ситуації.

Гра на уроці англійської мови дозволяє здолати монотонний характер уроку, коли потрібно багатократне повторення мовного зразка в умовах, максимально наближених до реального учбового спілкування.

Ігрова ситуація на уроці англійської мови із заданою профільною спрямованістю дозволяє виконати дуже важливі, на мій погляд, методичні завдання:

 • забезпечення необхідності багатократного повторення учнями мовного матеріалу;
 • тренування учнів у виборі необхідного мовного зразка, яке є підготовкою до ситуативної спонтанності мови;
 • створення сприятливого психологічного клімату в класі, який дозволяє підготувати дітей до мовного спілкування.

Особливістю гри на уроці англійської мови є ті, що вона може займати різну кількість часу на уроці, захоплювати увесь урок або об'єднувати декілька занять. Наприклад, існують так звані підготовчі ігри, які спрямовані на відпрацювання граматичних, фонетичних і орфографічних навичок мови. Ці ігри дозволяють відпрацювати вимову незнайомих або важко вимовних слів, їх написання і варіанти використання в різних ситуаціях. Цей вид ігор дозволяє настроїти учнів на вивчення певної теми.

Наступний вид ігор - це "творчі ігри". Мета цих ігор - сприяти подальшому розвитку мовних умінь і навичок. Можливість проявити самостійність в рішенні мовленевих завдань, максимальна мобілізація мовних навичок - характерні якості мовного уміння, які можуть формувати професійну схильність до того або іншого виду діяльності. Ці ігри націлені на уміння швидко використовувати мовні зразки в певній ігровій ситуації. В основному такі ігри не містять теми і можуть використовуватися при закріпленні або повторенні матеріалу.

Гра - це активний спосіб досягти багатьох освітніх цілей і завдань (наприклад, ігри на закріплення пройденого матеріалу). Гра - чудовий спосіб підстебнути учнів, змусити їх активно працювати на уроці, це також ідеальний спосіб розслабитися, як мовиться, з користю для справи. Гра допомагає зняти скутість, особливо якщо відсутній елемент змагання, оцінки, підведення підсумків. Хоча іноді змагання пожвавлює гру. Гра допомагає надовго запам'ятовувати необхідні відомості і виправляти помилки учнів, не дозволяючи їм закріпитися в мові, посилює мотивацію школярів, а ситуативна гра дозволяє старшокласникам поринути в рішення проблем, пов'язаних вибором їх майбутнього професійного шляху

Представлена далі гра включена в процес навчання англійській мові учнів економічного профілю для підведення підсумків по темі "Сировинні ресурси різних країн і розвиток виробництва. Міжнародна торгівля".

Імітаційна гра "Маркетинг".

Мовний матеріал:

 • лексика: країни і материки, природні ресурси, виробництво, торгівля;
 • граматика: граматичні часи Past Simple, Present Perfect, Future Simple, дієслова could, would;
 • мовні функції / ситуації: запит і передача інформації. Розповідь. Порівняння. Вираження прохання і пропозиції;
 • соціокультурна інформація: економіка різних країн, міжнародна торгівля. Створення туристичних буклетів.

Мета гри - активізувати пізнавальну діяльність учнів, викликати інтерес до майбутнього вивчення теми "ділові переговори".

В ході гри:

 • поглиблюється розуміння термінів: "ринок", "імпорт", "експорт", "маркетинг", "брокер", "біржа", "брифінг" (ці слова записані на таблички, які прикріплені на дошку);
 • закріплюються навички написання ділової документації;
 • розвиваються навички мовлення та аудіювання;
 • проявляються творчість, артистизм учнів;
 • розвивається уміння мислити економічними теоріями.

Гра проводиться як узагальнювальний урок після вивчення основного розділу "Природні ресурси різних країн і розвиток виробництва. Міжнародна торгівля".

Підготовка до уроку: учитель на аркушах паперу формату А4 готує завдання для кожної групи учнів.

Зміст завдання: заздалегідь на аркуші паперу нанесені умовні позначення корисних копалини і тип клімату (для кожної команди свої). До кожного аркуша паперу прикріпляється картка із завданням.

Картки із завданням:

 • Враховуючи природні ресурси, визначить галузі промисловості, які доцільно розвивати на території вашої країни (машинобудування, чорна і кольорова металургія, лісова, хімічна, енергетика, які типи електростанцій і на якій сировині працюватимуть?).
 • Вкажіть тип сировини (своє або імпортне), яка використовуватиметься для виробництва продукції по кожній галузі.
 • Яку продукцію отримуватимете і що продаватимете?
 • Враховуючи природні і кліматичні умови, визначите галузь спеціалізації сільського господарства. Що вирощуватимете і експортуватимете?
 • Усі ваші відповіді запишіть на аркуші, придумайте назву вашої країни і підготуйте її презентацію, постарайтеся порівняти вашу країну з вивченими раніше країнами.

План уроку:

1. Визначення можливого образу території, оформлення листів.

2. Вивчення ринку попиту та збуту сировини (робота брокерів на біржі).

3. Обмін валюти на біржі:

 • топливо та сировина - 1 од. валюти;
 • готова продукція - 3 од. валюти;
 • туризм та науково-технічна робота - 1 од. валюти.

Брифінг і короткі виступи представників країн:

 • характеристика території;
 • промисловість та її розвиток;
 • сільське господарство та його розвиток;
 • інформація про валюту;
 • експорт і імпорт

Перед початком уроку учні об'єднуються в групи по 3-4 учня. Зі змістом гри учні заздалегідь не знайомі, але економічна термінологія їм відома, оскільки з нею старшокласники познайомилися по ходу вивчення теми. Пояснюються завдання уроку, які записані в картці, регламентується час виконання кожного виду роботи. У кінці гри підбиття підсумків. На мій погляд, програвших бути не повинно.

Ця гра розрахована на два спарені уроки. Вона проста в поясненні, універсальна, її можна трансформувати відповідно до кількості і рівня знань учнів. Вона дозволяє відпрацювати усі лінгвістичні навички: Listening - аудіювання, Speaking - мовлення, Reading - читання, Writing - письмо, а також ввести учнів в атмосферу, наближену до реальної професійної ситуації вибраного профілю.