Практичне впровадження методу проектів на уроках української мови та літератури

У статті розглянуто проектну технологію, яка передбачає системне і послідовне моделювання вирішення проблемних ситуацій, які потребують від учасників навчального процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження і розробку оптимальних шляхів створення проектів. Завдяки проектуванню на уроках у країнської мови та літератури учні вчаться:

 • усвідомлювати мету;
 • планувати свою роботу;
 • використовувати джерела інформації;
 • самостійно шукати й накопичувати матеріал;
 • аналізувати та зіставляти різноманітні факти;
 • доводити власні погляди; приймати власні рішення;
 • створювати матеріальні носії проектної діяльності.

Ключові слова: самостійність, усвідомлення, аналіз, створення проектної діяльності.

Практичне впровадження методу проектів на уроках української мови та літератури

Метод проектів – це освітня технологія, яка націлена на придбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних вмінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.

Проектна технологія передбачає системне і послідовне моделювання вирішення проблемних ситуацій, які потребують від учасників навчального процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження і розробку оптимальних шляхів створення проектів, їх неодмінний захист і аналіз підсумків.

Метод проектів дозволяє формувати особистісні якості, які розвиваються лише в діяльності і не можуть бути засвоєні вербально. В ході роботи над проектом діти набувають досвід індивідуальної самостійної діяльності. Метод проектів:

 • стимулює учнів до розв’язання проблем, які мають на увазі володіння деякою сумою знань;
 • розвиває критичне мислення;
 • учні набувають навички роботи з інформацією (відбирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують);
 • вчаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання в співробітництві, при цьому виконують різні соціальні ролі.

Метод проектів припускає розв’язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих галузей. Результатом виконання проектів повинні бути, що називається, "відчутними", тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв’язання, якщо практична, - готовий продукт проекту.

Метод проектів можна використовувати як у звичайному класі у вигляді самостійної індивідуальної або групової роботи учнів на протязі різного за тривалістю часу, так і з використанням сучасних засобів інформаційних технології, зокрема комп’ютерних телекомунікації.

Джерелом мотивації роботи учнів при створенні проектів є можливість використання сучасних видів обробки інформації, актуалізація отриманих раніше знань, застосування комп'ютера як засобу рішення власних конкретних завдань (наприклад, комп'ютерне оформлення наукових робіт, створення презентацій або організація комп'ютерного експерименту для наочного супроводу доповіді і т. д.).

Завдяки проектуванню на уроках української мови і літератури учні вчаться:

 • усвідомлювати мету;
 • планувати свою роботу, передбачати можливі результати;
 • використовувати джерела інформації (матеріали преси, літературні твори, дослідження літературознавців, мовознавців);
 • самостійно шукати і накопичувати матеріал;
 • аналізувати та зіставляти різноманітні факти;
 • доводити власні погляди; приймати власні рішення;
 • підтверджувати чи спростовувати ідею; активізовувати соціальні контакти (розподіляти доручення, працювати спільно);
 • створювати матеріальні носії проектної діяльності (газета, сценарій, журнал).

Методичні рекомендації. Навчальний проект – організаційна форма роботи, яка спрямована на засвоєння навчального матеріалу і складає частину стандартного предмета. Важливе чітке планування етапів роботи і виконавців.

Робота над проектом розпочинається з визначення теми, мотивації, форми захисту і терміну реалізації проекту. Учитель разом з учнями складає план проекту, обґрунтовує актуальність проблеми, прогнозує результати, визначає основні інформаційні джерела. Якщо робота є груповою, тоді визначається тематика роботи кожної групи, розподіляються обов’язки між учнями. Вони збирають необхідні матеріали, додаткову інформацію під контролем вчителя. Необхідно визначити форми захисту проекту та його оформлення.

Робота над проектом складається з:

 • визначення теми, мотивації;
 • формулювання спільної мети діяльності;
 • плану підготовки до реалізації задуму;
 • розробки організаційного плану;
 • визначення основних інформаційних джерел;
 • виконання;
 • форми захисту;
 • оформлення;
 • терміну реалізації;підбиття підсумків.

Планування реалізації проекту

Визначити виконавців та помічників, які у встановлений термін забезпечують підготовку до проекту.

Орієнтовний план

 • Зарезервувати час у комп’ютерному класі.
 • З’ясувати, які пристрої необхідні (камера, сканер, фотоапарат, проектор).
 • Знайти та зібрати основні інформаційні джерела, компакт-диски тощо, потрібні для роботи.
 • Обговорити умови і взаємодію із класом для виконання спільного проекту.
 • З’ясувати необхідність додаткових занять із класом.
 • Залучити батьків до реалізації проектів.
 • Розподілити час роботи на комп’ютерах.
 • Попередньо переконатися, що учні мають відповідні навички роботи з комп’ютером та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

Організація проекту

 • Ознайомити учнів із критеріями оцінювання їхньої роботи в проекті.
 • Проглянути разом з учнями дібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи.
 • Організувати самостійну роботу школярів.
 • Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту (презентація, публікація, веб-сайт, журнал, газета).
 • Оцінити учнівські проекти.
 • Провести оцінювання проекту загалом, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (власні висновки, висновки учнів).
 • Провести виставку кращих робіт.
 • Використати результати реалізованого проекту на наступних уроках.

Обов’язковим елементом таких уроків є форма представлення. Учням подобається готувати презентації, публікації. Готуючи такі проекти, діти інтегрують знання з різних предметів: літератури, історії, географії, музики, малювання, етики. Ефективно використовують уміння роботи з комп’ютером, реалізують свої дизайнерські здібності тощо. Наприклад, використання програми Microsoft Power Point дає змогу створювати яскраві презентації – слайди з різними текстами, малюнки з анімаційними ефектами. Так проектна діяльність може зацікавити навіть тих учнів, які не вважають уроки мови вкрай необхідними.

Отже, під час представлення проектів виявляються акторські схильності. А головне – об’єкт дослідження запам’ятовується якнайдовше.