Яким має бути ефективний урок?

Справжній педагог ніколи не припиняє навчатися та самовдосконалюватися. З'являються нові способи підвищення ефективності уроків, нові технології навчання. Треба вміти реагувати на всілякі зміни в будь-якій сфері життя, так як учні на все реагують миттєво, від них не можна відставати.

ng>Можна виділити наступні критерії оцінки ефективності і якості уроку:

 • засвоєння учнями певних знань;
 • розвиток загальнонавчальних умінь і навичок;
 • включеність учнів у навчальну діяльність;
 • розвиток в учнів пізнавальних процесів;
 • розвиток рефлексії і оціночної діяльності;
 • зв'язок навчального матеріалу з життєвим досвідом учнів;
 • індивідуалізація і диференціація завдань;
 • ступінь стомлюваності учнів під час навчальної діяльності;
 • позиція педагога у навчальному процесі (керівник, організатор пізнавальної діяльності, ігрової діяльності, керуючий груповою взаємодією);
 • характеристика діяльності учнів на уроці (інтерес, активність, розуміння матеріалу і його значення);
 • рівень підготовленості вчителя.

Народження будь-якого уроку починається з усвідомлення і правильного, чіткого визначення його кінцевої мети - чого учитель хоче досягти; потім встановлення засобів - що допоможе учителю в досягненні мети, а вже потім визначення способу - як учитель буде діяти, щоби мета була досягнута.

Підготувати і провести такий урок дуже непросто. Для цього треба і багато знати, і багато вміти, дуже хотіти, відповідально ставитися до своїх учительських обов'язків, а найбільше – вийти на новий рівень педагогічного мислення. Тому сучасний ефективний урок має безліч складових.

Сучасний урок, його складові:

1. Організаційний аспект.

1.1 Ступінь організаційної підготовленості учнів до уроку;

1.2 включення учнів до роботи на уроці;

1.3 раціональне використання часу уроку; відповідність часу, відведеного на різні види й форми роботи, нормативним вимогам;

1.4 виконання санітарно-гігієнічних норм уроку, правил техніки безпеки, охорони праці;

1.5 ступінь забезпечення уроку наочними приладами, технічними засобами навчання, ефективність їх використання;

1.6 ведення документації учителем;

1.7 організаційна завершеність уроку, запис домашніх завдань (об'єм, ступінь складності, диференціація, коментар).

2. Методично-дидактичний аспект

2. 1 Постановка цілей та завдань уроку;

2.2 дотримання дидактичних принципів (науковості, наочності, міцності, доступності та ін.).

2.3 використання різних форм, засобів і методів навчання;

2.4 активізація пізнавальної діяльності учнів;

2.5 відповідність ходу й результату уроку вимогам, що пред'являються до уроку, загальній дидактичній меті;

2.6 забезпечення високого рівня пізнавальної активності учнів;

2.7 реалізація принципів диференціації та індивідуалізації на уроці;

2.8 діяльність учителя і учнів в основних структурних компонентах уроку;

2.9 оптимальність поєднання методів і форм перевірки знань учнів;

2.10 види та місце самостійної роботи учнів на різних етапах уроку;

2.11 керівна роль учителя в процесі роботи учнів.

3. Психологічний аспект.

3.1 Рівень психологічної взаємодії учителя й учнів, ступінь впливу учителя;

3.2 ступінь відповідності змісту й структури уроку принципам розвиваючого навчання;

3.3 врахування вікових особливостей учнів;

3.4 виконання психологічних та гігієнічних вимог до організації уроку;

3.5 ступінь активності учнів.

4. Виховний аспект.

4.1 Вивчення ступеню та прийомів виховного впливу уроку на учнів;

4.2 ступінь естетичного впливу уроку на учнів;

4.3 рівень культури праці, організованості, дисциплінованості учнів, стиль відносин один до одного та до учителя.

Ефективний урок повинен бути зорієнтованим на створення ситуації успіху учасників уроку, тому що сучасний урок сьогодні –це активна (самостійна) діяльність. Ефективний урок формує в його учасників креативність, комунікабельність, різного роду компетентності, коли учасники уроку максимально розкривають свої здібності, толерантні один до одного.