2
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Комбінування традиційних та інноваційних методів навчання та виховання під час занять із запобігання торгівлі людьми

Державна політика України у сфері протидії торгівлі людьми орієнтована на активізацію профілактичної роботи, а саме на захист прав людини шляхом розвитку її правосвідомості, формування у покоління, що підростає, вміння об’єктивно оцінювати суспільну небезпеку цього явища.

Будуючи заняття і з запобігання торгівлі людьми, доцільно комбінувати традиційні та нетрадиційні методи навчання: [1;2;3] бесіди, дискусії і цільові диспути, лекції та реферативні повідомлення, семінари, усні та письмові колоквіуми, "круглі столи", вечори запитань і відповідей, обговорення злободенних матеріалів із ЗМІ щодо запобігання торгівлі людьми, вивчення проектів офіційних державних документів, перегляд програм навчального характеру, самостійне рецензування. Не завадить придумати невелику п’єсу чи обіграти життєву ситуацію. Тим, хто бажає взяти у ній участь, слід надати час для обміркування варіантів відповідей. Діти повинні вміти прокоментувати доповідь чи ситуацію, вигадану однокласниками, ставити запитання, підключатися до гри, якщо це допоможе справі. Слід стимулювати колективне обговорення проблем за повної свободи висунення проектів рішень.

"Мозковий штурм" – метод стимулювання ідей усіх учасників стосовно певної теми протягом обмеженого відрізка часу. Після презентації (оголошення та роз’яснення), теми, поняття, проблеми учасникам пропонується висловити свої ідеї, асоціації, коментарі, фрази, пов’язані з даною темою.

Для сприяння активності учасників важливо дотримуватись певних правил проведення:

 • пропозиції записуються без коментарів та засуджень;
 • приймаються всі пропозиції;
 • присутні не можуть коментувати пропозиції інших;
 • заохочення кількості ідей, а не їх якості.

Перелік ідей використовується в подальшій роботі, яка може проходити у формі дискусії з розподілом пропозицій за категоріями. Даний метод може бути сприятливим початком роботи над новою темою чи проблемою. Він має за мету заохочувати вільне висловлювання ідей та утвердження відчуття відсутності цензурних обмежень.

Рольова гра – навчальна гра, в ході якої учасники імітують реальну ситуацію через виконання призначених ролей. Мета рольової гри полягає у набутті досвіду поведінки чи ставлення, а також певних навичок.

Кожний учасник повинен знати ідею ролі та мету рольової гри взагалі. Важливо дати групі вийти з ролі по закінченні вправи – сказати кілька слів про почуття, враження чи думки. Рольову гру використовують як найбільш ефективний засіб наочного висвітлення основ змісту та суті прав людини.

Моделююча гра – навчальна гра, в ході якої учасники створюють певні моделі, алгоритми дій. На відміну від попереднього типу, дана гра не вимагає від учасників входження в роль, вона потребує аналізу певної життєвої ситуації чи проблеми та визначення кроків на шляху до її вирішення. Під час проведення занять із запобігання торгівлі людьми доречно створювати моделі безпечної поведінки після розгляду конкретних ситуацій.

Аналіз конкретних ситуацій (case study) – метод роботи з реальними життєвими ситуаціями, спрямований на визначення певних проблем, недоліків та пошук шляхів їх уникнення. Даний метод дає змогу пересвідчитись у реальності існування проблеми, проаналізувати причини її виникнення та визначити можливі шляхи запобігання. Для занять із запобігання торгівлі людьми можна використовувати історії потерпілих. Історії для розгляду мають бути невеликими за обсягом та містити основну суть проблеми.

Робота в малих групах – обговорення певного питання, в якому беруть участь 4–6 учасників з метою вироблення певних рішень, рекомендацій, порад. Така форма роботи дає можливість всім учасникам висловлюватись та брати активну участь в обговоренні, а також ближче поспілкуватись. Усі напрацювання малих груп обговорюються пізніше серед усіх членів групи.

Навчання через навчання інших – метод, сутність якого полягає в тому, що об’єкт процесу навчання перетворюється на суб’єкта, виконуючи тимчасово його функції та обов’язки.

Даний метод спрямований на отримання інформації та розповсюдження її серед інших учасників групи. Отримана інформація не читається, а переказується, іноді по декілька разів, таким чином забезпечується її краще запам’ятовування. Прикладом застосування даного методу можуть бути ситуації, коли учасники виступають у ролі експертів, радників, консультантів, учителів.

"Криголам" ("рухавки", "енерджайзери") – вправа, головна мета якої створення сприятливої робочої обстановки, знайомство учасників, стимулювання діяльності. Основне завдання вправ – спонукати до діяльності учасників заходів. "Криголами" також використовують, щоб зняти напруженість та створити атмосферу відвертості та співробітництва.

Основні вимоги до таких вправ:

 • перевірені та дієві;
 • цікаві;
 • позитивні та безпечні;
 • легкі для розуміння та пояснення;
 • короткі (5–10 хв.);
 • пов’язані з темою (по можливості).

Технологія соціального проектування - метод, який дозволяє успішно формувати ключові компетентності особистості, необхідні у подальшому житті: комунікативні, інформаційні, соціальні, компетентності пов’язані з життям в багатокультурному суспільстві, з навичками вчитися все життя; а головне, спрямована на реалізацію творчого потенціалу учнів.

ІКТ - метод, що дозволяє формувати та розвивати у учнів такі компетентності: саморозвитку та самоосвіти, інформаційної, комунікативної, полікультурної, а за умови залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентності продуктивної творчої діяльності.

"Портфоліо" - метод, який дозволяє кожному учню побачити рівень зростання його компетентності, адже наочно презентує учня як частину соціуму; демонструє: підвищення його культурного рівня, вміння спілкуватися, добувати та використовувати інформацію з різних джерел, узагальнення та удосконалення знань, умінь та навичок, вміння знаходити рішення, зростання творчих здібностей.

"Жива бібліотека" - це методика роботи з громадськістю, яка полягає у виборі групи учасників, які володіють певними знаннями, інші учасники підходять по черзі до кожного з учасників, "обраної групи зі знаннями", отримують нову інформацію і презентують її для учасників третьої групи.

"Відкрита кафедра" - тренінгова методика, під час якої учасники тренінгу по черзі висловлюють своє ставлення до проблеми, потім ведучий підводить підсумки усього почутого.

"Проблема на долоні" - тренінгова методика, яка полягає у тому, що учасник ставить на долоню предмет, який символізує проблему і виражає своє ставлення до проблеми, потім передає цей предмет на долоню іншому учаснику для обговорення проблеми, ведучий підводить підсумки.

З різноманітних форм та методів роботи педагог обирає ті, що найбільш відповідають меті, завданням соціальної профілактики та віку учасників.

Результативність впровадження інноваційних технологій в організації інформаційно-просвітницької роботи щодо запобігання торгівлі людьми підвищується шляхом широкого використання наочності. Візуальність посилює і зосереджує увагу учасників. Серед роздаткових матеріалів можуть бути будь-які схеми чи таблиці, різноманітні бланки, тексти та картки для виконання завдань, які ви знайдете в посібниках. Відомо, що найбільший відсоток знань (90%) людина засвоює у процесі навчання інших. Тому важливо готувати завдання, де б учасники виступали в ролі консультантів, експертів, тощо.

Відеоматеріали з даної проблеми допомагають розвивати пізнавальний інтерес та сприяють кращому засвоєнню матеріалу. На сьогодні уже є ряд фільмів, які можна використовувати в ході висвітлення теми запобігання торгівлі людьми.

Серед них слід визначити навчальний відео додаток "Запобігання торгівлі людьми"; документальні: "Замки на піску", "Куплені та продані", "У пошуках втраченого щастя", "Український експорт", "Жертви мовчання"; художньо-публіцистичний фільм "Жертва"; художні фільми: "Якщо я не повернусь", "Ліля назавжди".

До числа ефективних форм організації навчання належить групова діяльність. Працюючи у складі групи, діти та молодь на власному досвіді переконуються в корисності спільного планування, розподілу обов’язків, спілкування. Вони згуртовуються між собою, привчаються діяти узгоджено, відчуваючи колективну відповідальність за результати спільної діяльності. До групових видів належать парна, бригадна і ланкова навчальна робота. Аналіз підтверджує, що діти, як правило, намагаються сісти за одну парту з тим, з ким цікаво обмінюватися думками, інформацією, ділитися переживаннями.

Працюючи поряд, вони дають взаємну оцінку діям і вчинкам один одного, вільно або мимовільно проявляють інтерес до того, як реалізуються навчальні завдання сусідом. Дитині небайдуже, як товариш виконує завдання, які його результати. Виявляючи відмінності в способах розв’язання задачі, в отриманих відповідях, діти намагаються з’ясувати, чим пояснюються ці відмінності, ким і де допущена помилка. Ця форма спілкування дає можливість включати в активну творчу роботу значну частину учасників, організовувати роботу групи, спираючись на найбільш активних, які подають приклад іншим. Відповідаючи на запитання, наводячи різноманітні приклади, самі учасники сприяють більш широкому, ґрунтовному аналізу запропонованого матеріалу. Така спільна творча діяльність являє собою вид колективної роботи, в якій кожний відповідно до своїх здібностей, інтересів, фонду дійових знань може зробити внесок у загальну справу. У колективній творчій роботі, взаємно доповнюючи один одного, учасники ґрунтовно вивчають матеріал, глибоко проникаючи в його суть. Розв’язуючи колективні завдання, швидко просуваються до поставленої мети. Складнощі, які виникають у пізнавальній діяльності, вирішуються зусиллями всього колективу[6].

Готуючи завдання, важливо пам’ятати про принцип креативності та індивідуального підходу, тому слід продумувати декілька варіантів з урахуванням можливості проявити свої творчі здібності кожної дитини.

Контролювати виконання дітьми завдань або перевіряти ці завдання можна таким чином:

 • якщо завдання виконувалося в групах, один або декілька її учасників можуть представити результати роботи, написавши або намалювавши їх на дошці/аркуші для фліпчарту, можливе інсценування деяких завдань;
 • після виконання завдання – бажано проводити короткий аналіз того, що відбулося.

Ознайомлення з темою профілактики торгівлі людьми мусить мати позитивне спрямування. Численні приклади порушення прав людини і нехтування ними можуть породити відчуття зневіри та безсилля, а тому необхідно акцентувати увагу на успіхах і прогресові у справі забезпечення основних прав людини. Для цього необхідно добирати історії для розгляду в класі з позитивним завершенням, де людям удалося уникнути небезпеки, злочинці покарані або ті, хто постраждав, отримали необхідну допомогу і повернулися до звичного життя. Можна також скористатися загальною або обласною статистикою кримінальних справ, порушених за ст. 149 Кримінального Кодексу України.

Школа як суспільний інститут має адекватно реагувати на зміни, що відбуваються у суспільстві, та пропонувати шляхи розв'язання проблем, які виникають сьогодні. Отже, виховання учнів - свідомих громадян України, активних членів громадянського суспільства набуває особливої значущості [5].

Під час добору матеріалу необхідно пам’ятати, що головна мета – інформувати, давати необхідні знання для подальшого їх опрацювання до рівня умінь та навичок та формувати уявлення про свої обов’язки і права, а також можливості їх захисту.

Використана література

 1. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: Навч-метод. Посібник /За ред. Левченко К. Б., Трубавіної І. М., Цушка І. І. – К.: ФОП "Купріянова". – 2007. – С. 126-131.
 2. Соціальна профілактика торгівлі людьми: Навчально-методичний посібник / За ред. К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної. – К.: ТОВ "Агентство "Україна", 2007. – 352 с.
 3. Соціально-педагогічні основи протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей: навч. -метод. посіб. / К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук, О. А. Удалової / [та ін. ].; [ "Агентство "Україна"" ]. – К., 2011. – 292 с. – Бібліограф: с. 222-246.
 4. Шебаніц В. Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як сучасного методу формування суб’єктності соціально-компетентного випускника. //Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 27- 28 січня 2012 року). Одеса, ГО "Південна фундація педагогіки", 2012. -С. 59-60.. ББК 74.00+88 УДК 37.01+159.9 Т-33
 5. Шебаниц В. Г. Вопросы формирования толерантного сознания учащейся молодёжи. //Противодействие ксенофобии, экстремизму и терроризму в современном обществе: Научные труды Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. Игнатова А. Н.; Институт экономики и права (филиал) ОУП ВПО "Академия труда и социальных отношений" в г. Севастополе. — Симферополь: КРП "Издательство "Крымучпедгиз", 2012. –С. 500-505. На русском и украинском языках. УДК 32/34 (063) ББК 66/67я5 П83 ISBN 978-966-354-485-4
 6. В. Г. Шебаниц. Использование проективных технологий в системе превентивного воспитания. Привлечение волонтеров к проведению выездных и уличных акций, автобусных кампаний. Альманах передовых технологий профилактики торговли людьми: практика и перспективы. Издание 2-е, исправленное и дополненное. / общ. ред. К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук. – К., 2011. -С. 111-117. ISBN 978-966-2157-72-7 ББК 67. 312.1 А 57