1
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Інноваційні можливості проектування в підготовці майбутніх вчителів початкової школи в галузі «Технології»

Для теперішнього стану освіти характерні радикальні зміни в змісті і формах передачі навчального матеріалу, що обумовлено, в першу чергу, переглядом цілей і пріоритетів в програмах підготовки педагогічних фахівців. Ці програми передбачають підготовку спеціалістів нового покоління, які здатні проф есійно управляти процесами виховання і навчання дітей в умовах, що постійно змінюються.

В умовах сьогодення ефективним засобом підготовки студентів ВНКЗ "Білгород-Дністровське педагогічне училище" Одеської області до професійної діяльності на заняттях освітньої галузі "Технології" є метод проектів, що дозволяє майбутнім педагогам розкривати та розвивати свій творчий потенціал. Використання методу дає змогу реалізувати особистісно-діяльнісний і особистісно-орієнтований підходи в освіті студентів. Ці підходи базуються на використанні знань і вмінь, отриманих у процесі навчання, що забезпечує позитивну мотивацію і диференціацію в навчанні, активізує творчу діяльність студентів під час виконання проекту.

Успіх проектної діяльності залежить від вибору теми проекту – наскільки вона цікава студентам, наскільки актуальні проблеми, які вона вирішує, наскільки вона відповідає професійним потребам майбутніх вчителів початкових класів, чи бачать студенти сенс в її розробці. Тому важливо, щоб студенти брали активну участь у виборі теми проекту. Завдання викладача на цьому етапі – активізувати пізнавальну активність студентів, показати цікаві аспекти досліджень навколишнього світу з врахуванням їх професійної спрямованості. З цією метою активізується розумова діяльність студентів у певному напрямку: педагогічна практика, ВНЗ, навчальна майстерня, мистецтво, працевлаштування після закінчення ВНЗ. Для вибору напрямку проектної діяльності використовується мозкова атака, яку можна почати з питань:

  • Який вид народного українського мистецтва вас більше всього цікавить?
  • Які методи та прийоми найбільш ефективні в реалізації творчих проектів в початковій школі?
  • Який вид сучасного мистецтва вас цікавить?
  • Яка нестандартна форма проведення уроків праці в початковій школі вас цікавить?

Процес навчання проектування студентів ВНКЗ "Білгород-Дністроське педагогічне училище" на заняттях освітньої галузі "Технології" будується таким чином, щоб студенти могли порівнювати та узагальнювати матеріал, який вивчається, пов’язати його з вивченим, вичленити зі всієї суми теоретичних зв’язків та використовувати ті дані, які необхідні для виконання проекту. Під час роботи над проектом з’являється спрямованість до пошуку нових знань – орієнтиру для наступної самостійної роботи. Наприклад, під час виготовлення творчих колективних проектів в техніці аплікації з фольги, студенти представляли орнаменти певної країни, включали в презентацію проектів історичну довідку, тобто здійснювали пошукову діяльність в результаті якої розробляли власний орнамент з традиційних елементів певної країни.

В проектній діяльності студентів з’являється потреба самостійно знаходити нові проблеми в уже відомому навчальному матеріалі, які потребують самостійного творчого пошуку можливостей їх розв’язання, ставити особисту мету при вивченні конкретної теми чи розділу, розвивається потреба у пошуковій активності щодо їх реалізації, гнучкість при використанні знань у нових умовах, рішучість і впевненість під час зустрічі з проблемами, що мають декілька варіантів розв’язання. Так цікаві результати представили студенти 3-А курсу при розробці проектів уроку на тему "Конструювання іграшок на основі конусів." Міні - групи розробили та представили чотири різних уроки для других та третіх класів початкової школи із застосуванням різноманітних інноваційних методів та прийомів, різних інструктажів, розробкою цікавих лабораторних робіт, з включенням прислів’їв на різних етапах уроку, з обов’язковим застосуванням ТЗН, нестандартних фізхвилинок.

Виконання студентських проектів створює умови, сприятливі для розвитку пізнавальних інтересів, позитивних змін у знаннях, навичках і вміннях, оскільки вимагає нового погляду на них з різних точок зору.

Досить часто на заняттях методики трудового навчання застосовуються групові проекти, які передбачають створення виробу, що об’єднує індивідуальні роботи кожного члена групи. Наприклад, під час роботи над проектом "Персонажі настільного театру" поєднувались індивідуальні роботи студентів в спільний об’єкт проектування, варіанти якого спочатку обговорювались в міні - групах. При цьому логіка побудови діяльності студентів відповідала спільній структурі проектування, при якій уся група колективно вирішувала одну проблему, разом опановуючи загальну тему. Такі проекти дають змогу виявити комунікативні здібності, розвивають ініціативу і самостійність кожного студента, відповідальність за загальну справу.

Після ознайомлення студентів з теоретичними засадами методу проектів, демонстрації різних етапів проектування, знайомства з досвідом роботи вчителів початкових класів майбутні вчителі самостійно розробляють і проводять уроки праці за проектними технологіями.

У практиці початкової школи в трудовому навчанні широко використовуються творчі короткотривалі проекти. Наприклад, тема проекту "Виготовлення одягу для ляльки" (лялька з паперу) проведеного в 4 класі. Студентка поділила учнів на групи по 4 особи з чітко визначеними ролями: дизайнер, майстер, робітники. Дизайнер відповідав за пошук та підбір відповідного виробу, виготовлення його ескізу. Ескіз одягу створювався з окремих елементів способом, підбору. Від дизайнера залежав теоретичний старт проекту і успіх загалом. Чіткий опис технологічного процесу, можливість вибору виробу, наявність фотографій, карток та ескізів одягу, полегшували свідомий вибір та виконання проекту учасниками групи.

Роботу координувала студентка. Майстер відповідав за відбір матеріалів та виготовлення виробу. Йому необхідно було визначити матеріали (тканину, папір) та інструменти; способи обробки матеріалів; спланувати технологічний процес. Робітники виконували трудові операції, передбачені технологічним процесом. Досить складно було дітям здійснювати самоконтроль своєї діяльності.

По закінченню роботи був проведений захист проекту: дизайнер пояснив призначення даного одягу, представив його елементи та особливості виконання. Захист роботи проходив перед спеціальною експертною комісією у складі студентки та двох учнів. Для оцінювання проекту були запропоновані такі критерії: оригінальність моделі, вдале поєднання різних матеріалів, складність і обсяг виконаних робіт, охайність виконання, композиційна завершеність, кольорове рішення, відповідність задуму, оригінальність захисту, естетична привабливість.

Уроки з розробки творчих проектів як правило проходять цікаво, жваво. Теми проектів, проведених майбутніми вчителями в початкових класах найрізноманітніші: "Виготовлення емблеми захисників природи" (3 клас), "Проект рекламного плакату" (4 клас), "Народна лялька" (4 клас), "Моделі автомобілів різного призначення" (3 клас), "Місто майбутнього" (4 клас), "Карнавальні маски" (3 клас), "Іграшкова майстерня" (3 клас), "Ми-конструктори космічного корабля" (4 клас) …

Досвід роботи над проектами в початковій школі показав, що майбутнім вчителям виступати в ролі керівника проекту значно важче, ніж викладати заздалегідь розраховані порції знань за підручниками та програмою. В процесі організації та застосування проектної діяльності в початковій школі на уроках праці у майбутніх педагогів розвиваються організаторські здібності, інтелектуальні здібності, підвищується рівень активності і свідомості, рівень творчої діяльності, підвищується мотивація для отримання необхідних знань, підвищується практична готовність до професійної діяльності, готовність аналізувати і оцінювати результати власної діяльності.

У процесі проектно-технологічної діяльності важливо, щоб студенти усвідомили необхідність оволодіння алгоритмом організації проектів, формування в них елементів технологічної культури і розвиток здатності до генерації ідей, їх аналізу, самостійного ухвалення рішень, формування власної думки, позиції, взаємодії і діалогу в процесі розв’язування спільних задач, розробки та виготовлення проектів. Використання методу проектів робить навчальний процес творчим, стислим, а студента ВНЗ відповідальним і цілеспрямованим.

Використання методу проектів у педагогічному процесі сучасного вищого педагогічного закладу є досить ефективним, оскільки він передбачає пошуково – дослідницьку діяльність студентів, участь в ньому сприяє розвитку творчості, ініціативи, критичного мислення, самостійності, самоконтролю, персоналізації навчання, сприяє подоланню відчуження студентів від освітнього процесу.

Спираючись на досвід роботи за проектними технологіями на заняттях освітньої галузі "Технології" з впевненістю можна стверджувати, що завдяки правильній організації навчального процесу, проекти поряд із традиційними формами навчання можуть вирішувати проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи, залучаючи їх до практичного вирішення професійно-значущих завдань.