Проблемні ситуації та способи їх створення на заняттях іноземної мови

Проблемні ситуації - це усвідомлене суб'єктом утруднення, шляхи подолання якого потребують пошуку нових способів дій. Для подолання труднощів необхідні дві умови:

 • необхідно усвідомити, побачити утруднення;
 • важливо, щоб виникла потреба, бажання вирішити це утруднення.
 • l>

  Те, що проблемні ситуації - джерело мислення, не означає, що будь-яка проблемна ситуація неодмінно спонукає мислення. Процес мислення виникає, якщо у суб'єкта (учня) є певні знання в цій галузі. Разом з тим він повинен усвідомлювати недостатність своїх знань для вирішення проблем.

  Як психологічна категорія проблема - явище суб'єктивне, вона втрачає психічний стан під час зіткнення з суперечністю.

  Проблемний характер мають лише ті завдання - у яких міститься практична чи теоретична трудність, яка потребує дослідницької активності. При подоланні індивідом трудності завдання втрачає свій проблематичний характер.

  Отже, саме проблемна ситуація допомагає викликати пізнавальну потребу в учнів, тим самим створити умови для засвоєння нового матеріалу.

  Проблемна ситуація повинна відповідати таким вимогам:

  • вона повинна бути адекватна реальній ситуації спілкування;
  • зрозумілою для учнів;
  • виховувати в них уважне ставлення до співбесідника, ініціативність;
  • викликати інтерес до завдання, бажання добре його виконати.

  Головний акцент повинен бути зроблений на створенні ситуації, як системи взаємовідносин між тими, хто спілкується.

  Система взаємовідносин між співрозмовниками досить різноманітна. Вона охоплює різні сфери їх суспільного і матеріального життя; соціальні відносини, відносини спільної діяльності; статусно-рольові відносини. Ці відносини характерні і для учнів.

  Проблемні ситуації, проблемні тексти, а також врахування особистого досвіду учнів можуть допомогти керувати навчальним процесом. Обговорення ситуацій, побудованих на основі взаємовідносин дозволяє зробити процес навчання максимально природним, наближеним до умов реального спілкування.

  Природна потреба в спілкуванні іноземною мовою може бути викликана за допомогою ситуацій, пов'язаних зі ставленнями до інших людей, з дружбою, традицією, природою, мистецтвом.

  Ці ситуації повинні сприяти формуванню різних думок учнів і не давати однозначного рішення. Обговорення таких ситуацій дозволяє порівняти різні думки, викликає в учня потребу захистити свою думку.

  Проблемні ситуації можуть бути різного виду:

  • проблемно-інформаційні, засновані на різному ступені інформованості співбесідника, коли один співбесідник щось знає, а інший хоче ще знати;
  • проблемно-спонукальні, коли один спонукає до діяльності іншого;
  • проблемно-оцінюючі, коли співбесідника спонукають до висловлення свого ставлення, своєї позиції.

  У всіх цих випадках використовується індивідуальний досвід учнів, в них розкривається фантазія, вигадка як форма творчого мислення з опорою на іноземне мовлення. Останнє, в свою чергу, удосконалюється як необхідний засіб їх реалізації.

  Поширене висловлювання стимулюють ситуації такого типу:

  • Ти прийшов із школи пізніше, ніж звичайно. Поясни чому?
  • Ти такий засмаглий! Скажи, де ти був влітку, як відпочивав?

  Ситуації сприяють вільному висловлюванню, вони можуть бути тематичними і нетематичними:

  • Ти листуєшся з хлопчиком з Англії. Напиши йому, де і як ти проводив свої канікули. Розкажи нам, що ти йому на пишеш.

  Значення таких ситуацій у тому, що вони стимулюють мовленнєву діяльність. Такі ситуації допомагають зробити процес навчання керованим, тому що сама ситуація безпосередньо націлює думки учнів в потрібному напрямку пошуку змісту висловлювання.

  Створення таких ситуацій передбачає декілька цілей:

  • (головна) активізація розумової діяльності учнів;
  • розвиток навичок мови, діалогічного й монологічного мовлення;
  • повторення й закріплення певного лексичного й граматичного матеріалу;
  • служить способом перевірки розуміння прочитаного.

  Створенню проблемних ситуацій передує робота, спрямована на закріплення мовленнєвих зразків. Реакція на таку ситуацію і є рішення проблемного завдання.

  Використання ситуацій буде успішним, якщо:

  • ситуації дібрані на весь курс навчання;
  • дібрані ситуації подаються в системі, що сприяє формуванню вміння логічно, послідовно висловлюватися і забезпечити перехід від однієї моделі до другої.

  Особливо важливе значення питання "Чому?". Без нього ні активне навчання, ні наукове дослідження неможливі. Таким чином, учителю необхідно створювати проблемні ситуації з урахуванням типових помилок учнів, що робить знання більш усвідомленими, міцними і допомагає учням подолати неправильні уявлення, вчить мислити, робити самостійні висновки, узагальнення.