1
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Новий державний стандарт початкової загальної освіти. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій

Освіта складає основу розвитку людства. Згідно із Законом України "Про освіту" метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свід омого суспільного вибору, збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня. І тому сьогодні дуже важливо навчати користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології.

Обов'язком школи є підготовка дітей до життя в сучасному суспільстві, яке характеризується створенням світової інформаційної структури, розвитком різних інформаційних технологій. Основними завданнями курсу інформатики в початковій школі є формування у молодших школярів первинних навичок роботи за комп’ютером, розуміння ними сутності застосування комп’ютера та інформаційних технологій і загальний розвиток дитини.

У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій. Метою освітньої галузі "Технології" є формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

І тому для досягнення зазначеної мети ключовими завданнями є:

  • формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ професій;
  • шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки;
  • розвиток пізнавальної обдарованості;
  • уміння користуватися технічною термінологією, художньою та графічною інформацією;
  • вміння працювати з комп'ютером.

І головною із змістовних ліній цієї галузі є ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями.

Тому зрозумілі причини, які спонукають педагогів використовувати новітні інформаційні, зокрема, комп'ютерні технології в практиці початкової школи, а найголовніше – починати впроваджувати курс інформатики саме в початковій школі.

В інформаційному суспільстві, наповненому фундаментальними відкриттями і новітніми технологіями, найважливішим соціальним завданням стало формування нового стилю мислення. А найбільш інтенсивний розвиток інтелекту відбувається в молодшому шкільному віці. Діти в початкових класів легше і швидше, ніж старшокласники, освоюють нові технології, оскільки у них ще не склався стереотип мислення.

З кожним роком зростає кількість школярів, що мають свій персональний комп'ютер, а поширеність комп'ютерів в світі настільки велика, що уміння використовувати їх в повсякденному житті формує новий стиль життя і стає елементом загальної культури людини. В учнів початкових класів спостерігається великий інтерес до комп'ютерних ігор, а отже, і мотивація до вивчення азів комп'ютерної грамотності.

Вдосконалення освітнього процесу і введення профільного навчання передбачає поглиблене вивчення окремих предметів шкільної програми і реалізацію особистнісно-орієнтованого підходу. Роль комп'ютера у модернізації процесу освіти при цьому неухильно зростає, що ставить учнів перед необхідністю бути його грамотними користувачами.

Крім того, впровадження інформаційних технологій в навчальний процес і об'єднання їх з традиційними методами викладання ставить школярів перед необхідністю бути готовими до інших форм навчання, до сприйняття вдосконаленого вмісту предметів, до самостійного пошуку міжпредметних зв'язків.

І, нарешті, найголовніша причина полягає в тому, що комп'ютер – це машина, яка може відповідати різним інтересам школяра: до малювання, письменництва, мов, музики, конструювання, наукам. Тому, використовуючи комп'ютер, можна організувати навчання дітей з врахуванням їх індивідуальних особливостей. Важливо лише допомогти дітям в усвідомленні того, що комп'ютер – це, перш за все, інструмент пізнання, а не іграшка.

А дорослим необхідно зрозуміти, що сьогодення – епоха інформаційних технологій. І відлучити сучасних дітей від комп'ютера вже не можливо, та і не потрібно. Але необхідно правильно підійти до організації роботи на комп'ютері. При правильному підборі роду занять він перетворюється в дуже корисний інструмент, що полегшує наше життя. Крім того, саме дорослим необхідно захистити дитяче здоров'я від неправильної роботи за комп’ютером. Досить стежити, щоб діти дотримувалися правил безпеки, санітарних норм і правил роботи для збереження свого здоров'я.

Основне завдання вчителя – всебічно заохочувати прагнення дітей використовувати комп'ютер як засіб самонавчання. Необхідно познайомити молодших школярів з цінностями, що дозволяють орієнтуватися в інформаційному просторі, це – достовірність, корисність, актуальність, повнота інформації. Саме у початковій школі складається їх відношення до комп'ютера або як до засобу розваги, або як до засобу творчого саморозвитку. І тому вчителю необхідно допомогти дітям в усвідомленні базових загальнолюдських цінностей в контексті інформаційної культури.

Комп'ютер сам по собі не поганий і не хороший. Він виконує лише наші команди, а людина визначає його цінність або некорисність (або навіть шкідливість). Комп'ютер – це перш за все інструмент пізнання, залучення до знань, накопиченим суспільством і акумульованим на електронних носіях – бібліотеках, музеях, енциклопедіях, повчальних програмах.

На закінчення хочеться сказати, що використання комп'ютера вчителем початкових класів не повинне і не може бути самоціллю модернізації початкової освіти. Недопустимо, щоб основну частину часу молодші школярі проводили за комп'ютерами, а всілякі форми вербальної взаємодії вчителя і учнів, дітей один з одним зводилися до мінімуму.

К. Д. Ушинський писав, що учень повинен вчитися самостійно, а вчитель повинен уміло керувати цією самостійною працею. Але щоб була досягнута мета освіти, щоб освіта відбулася, вчитель повинен не лише керувати, але і захопити дітей, вміло вести їх за собою.

Література

1. Державний стандарт початкової загальної освіти.

2. Козлицька І. В. Впровадження інформаційних технологій в освітній процес початкової школи.

3. Інформатика в початковій школі. rudocs. exdat. com.

4. Баженова Л. М. Медіаосвіта як засіб художнього розвитку школярів. - Журнал "Початкова школа" №5, 2002.

5. Зав’ялова О. А. Виховання ціннісних основ інформаційної культури молодших школярів. - Журнал "Початкова школа" №11, 2005.

6. Захарова Н. І. Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. - Журнал "Початкова школа" №1, 2008.

7. Попова Н. Г. Інформатизація навчального процесу. – Журнал "Початкова школа" №11, 2000.

8. Іванов В. В., Зайцева С. А. Етична складова інформаційної культури вчителя. - Журнал "Початкова школа" №11, 2005.

9. Камінський В. Ю. Використання освітніх технологій у навчальному процесі. - Науково-практичний журнал "Завуч" №3, 2005.