Переваги та недоліки інтерактивних форм і методів роботи на уроці

Як уже підкреслювалось, що інтерактивні методи навчання – методи спілкування на основі діалогу. Вони народилися з теорії проблемного навчання, сутність якої полягає не в передачі готової інформації з одного боку (від учителя) та пасивного її засвоєння з іншого боку (учнем), а в отриманні учнями в процесі комунікації нових знань і вмінь за допомогою розв’язання теоретичних та практичних проблем.

У перекладі з англійської "inter" - взаємний, act – дія. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учасників. Це спів навчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами НВП).

Якщо проаналізувати відому всім піраміду навчання, то зрозуміло що кращі результати навчання дають саме інтерактивні методи (дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших або негайне застосування знань – 90%).

Тож інтерактивні методи навчання мають суттєві переваги і певною мірою сприять формуванню ключових компетентностей. Вони одночасно дозволяють вирішувати кілька завдань, а саме: розвівають комунікативні вміння і навички, допомагають працювати в колективі, у команді, прислухатися до думки товаришів.

Використання інтерактивну, як показує практика, знімає нервове напруження учнів, дає можливість змінювати форми їхньої діяльності, переключати увагу на основні питання теми заняття.

Тож основні позитивні риси інтерактивних методів такі:

 • створюють комфортні умови для навчання;
 • кожний учасник має змогу повірити в свої сили;
 • усі учасники мають змогу зробити свій індивідуальний внесок у загальну справу унеможливлювається домінування одного учасника навчального процесу над іншим;
 • кожен має змогу розвивати свої індивідуальні здібності;
 • формуються навички кооперації та співробітництва, відгуття роботи в команді. Слабкі учні почуваються більш комфортно;
 • існує можливість обмінюватися знаннями, ідеями, способами діяльності. Відбувається багатовимірне засвоєння навчального матеріалу;
 • сприяють розвитку критичного мислення;
 • використання ІКТ уможливлює фахове вдосконалення, спрямовує учителя на навчання, сприяє зростанню професійної майстерності вчителя.

Інтерактивні технології, в яких "школа пам’яті" поступається місцем "школі мислення", сприяють формуванню у учнів навичок, що дуже потрібні у сучасному світі: думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї, концепції і вже на підставі цього вміти знаходити необхідну інформацію, тлумачити її, застосувати за конкретних умов.

Але при застосуванні ІКТ учитель стикається з певними труднощами. Щоб подолати складнощі в застосуванні інтерактивних методів і перетворити слабкі сторони їх на сильні необхідно їх знати.

1. Інтерактивні технології потребують значної кількості часу для підготовки учнів та вчителів. Тож необхідно починати з поступового їх використання, якщо ви або учні з ними не обізнані. Учні повинні засвоїти процедуру тієї чи іншої вправи. І учням, і вчителям треба звикнути до них.

Для забезпечення швидкого та ефективного включення учнів в інтерактивну діяльність бажано пропонувати їм пам’ятки, які містять опис алгоритму діяльності (послідовний перелік дій, які вони мають здійснювати у тій чи іншій навчальній ситуації.

Краще підготувати ретельно кілька інтерактивних занять, ніж часто проводити похапцем підготовлені ігри.

2. За великий проміж уток часу розглядається невеликий обсяг інформації. З метою охоплення всього необхідного обсягу матеріалу та його глибокого вивчення учитель має старанно планувати свою роботу: дати учням завдання для попередньої підготовки (прочитати, подумати, виконати самостійно підготовчі завдання), відібрати для уроку такі інтерактивні вправи, які будуть для учнів "ключем" до засвоєння теми; під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням. Учителю слід пам’ятати, що використання інтерактивних технологій – не самоціль, а спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, спосіб створення атмосфери в класі, котра сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості, дає змогу більш ефективно реалізувати особистісно-орієнтований підхід.

Якщо застосування інтерактивних технологій у конкретному класі дає протилежний результат – слід переглянути стратегію і обережно поставитися до вибору таких методів.

3. При використанні ІКТ контроль учителя над глибиною вивчення матеріалу зменшується. Тож для зміцнення контролю за перебігом навчання за інтерактивними технологіями учитель має заздалегідь:

 • глибоко вивчити і обміркувати матеріали, зокрема і додаткові, завдання для груп
 • ретельно планувати і розробляти заняття, а саме визначати хронометраж, ролі учасників, готувати питання і можливі відповіді, розробити критерії оцінки ефективності заняття і ознайомити з ними учнів.

4. Проблемою може бути дисципліна на уроці, тому що спілкування учнів не завжди може бути доцільним. Тож учителю треба:

 • мотивувати учнів до вивчення теми шляхом добору найцікавіших випадків, проблем
 • оголошувати очікувані результати (мету) заняття і критерії оцінки роботи учнів
 • передбачати різні способи привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи на уроці.

5. Результати роботи учнів менш передбачувані. І тут теж необхідна ретельна підготовка вчителя. Треба підбирати такі форми роботи, які б максимально враховували індивідуальні особливості учнів.

Отже, для ефективного використання ІКТ в навчальному процесі учитель повинен досконально опанувати методику, важлива наявність особистого досвіду. Це можливо, якщо учитель бере участь у різного роду тренінгах, практичних заняттях, які доречно організовувати психологічною або методичною службою школи.