2
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Використання ІКТ на заняттях із математики як засіб підвищення мотивації та активності студентів

Створення і розвиток інформаційного суспільства передбачає широке вживання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, що визначається рядом чинників. По-перше, впровадження ІКТ в освіту суттєво прискорює передачу знань і накопиченого технологічного і соціального досвіду людства не лиш е від покоління до покоління, але і від однієї людини до іншої. По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання і освіти, дозволяють людині успішніше і швидше адаптуватися до навколишнього середовища і соціальних змін, що відбуваються. Це дає кожній людині можливість отримувати необхідні знання як сьогодні, так і в майбутньому постіндустріальному суспільстві. По-третє, активне і ефективне впровадження цих технологій в процес навчання є важливим чинником створення системи освіти, що відповідає вимогам інформаційного суспільства і процесу реформування традиційної системи освіти у відповідності до вимог сучасного індустріального суспільства.

У "Всесвітній доповіді по комунікації і інформації 1999 – 2000 років", підготовленій ЮНЕСКО і виданої в кінці минулого тисячоліття міжнародними експертами, наголошується важливість і необхідність впровадження ІКТ в процес навчання. У передмові до доповіді Генеральний директор ЮНЕСКО Федеріко Майор вказує, що новітні технології повинні сприяти "створенню кращого світу, в якому кожна людина зможе користуватися досягненнями освіти, науки, культури і зв'язку". ІКТ задіяні у всіх названих сферах, але чи не найбільшим сильним позитивним чином вони сприяють розвитку освіти, оскільки "відкривають можливості абсолютно нових методів викладання і навчання".

Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу освіти складає отримання і перетворення інформації. Вдалішим терміном для технологій навчання, що застосовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес підготовки і передачі інформації від викладача до студента, засобом здійснення яких є комп'ютер.

Розвиток комп’ютерних технологій та їх впровадження в різноманітні галузі діяльності, формування комунікацій та автоматизованої інформаційної середи сприяють швидкому перетворенню системи освіти і стають першим кроком до формування інформаційного суспільства.

Загальна комп’ютерізація суспільства вимагає нових підходів до викладання. Освіта повинна стати більш ефективною, функціональною та спрямованою на особистість. В своїй діяльності сучасний викладач прагне, щоб студенти розвивали творчі здібності, мали навички ведення діалогу, достатньо володіли інформаційними технологіями та були здатні до самовизначення та самоосвіти. На перше місце виходить придбання особистісного та професійного досвіду. Це, в свою чергу, вимагає від викладача відмінного володіння ІКТ, креативності, нестандартності та комунікативних здібностей.

Пріоритетні компетенції розглядаються як готовність студентів використовувати засвоєнні знання, вміння та способи діяльності в реальному житті для розв’язання практичних задач. Придбання цих компетенцій базується на досвіді діяльності студентів в певних ситуаціях. Оволодіння основними компетенція ми дозволяють людині бути успішною та значущою у суспільстві.

Інформаційні технології в освіті традиційно розглядаються в таких аспектах:

 • як предмет дослідження;
 • як засіб навчання;
 • як інструмент автоматизації навчальної діяльності.

Метою застосування ІКТ є створення оптимальних умов для розвитку потенційних можливостей студентів, формування самостійності, здатності до самоаналізу, самоосвіти та самореалізації. Використання інформаційних технологій в навчальному процесі дозволяє покращити рівень використання наочності під час викладання предмету, підвищити інтерес та мотивацію до його вивчення. Це дозволить реалізувати цілі та задачі по формуванню головних компетенцій студентів.

На заняттях математики комп'ютер в основному використовується як засіб навчання і як інструмент автоматизації учбової діяльності. Його корисно застосовувати на різних етапах заняття: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі. При монотонному використанні лише одного засобу вчення виникає гальмування сприйняття матеріалу, тому необхідно чергувати різні способи включення ІКТ в процес викладання. Також корисно чергувати напружену розумову працю і емоційну розрядку, всілякі прийоми і методи, використовувати вправи для зняття напруги і стомлення при роботі з комп'ютером і для поліпшення мозкового кровообігу.

Застосування ІКТ на заняттях з математики сприяє:

 • активізації пізнавальної діяльності студентів;
 • розвитку варіативної мислення, математичної логіки;
 • спрямованості розумовій діяльності студентів на пошук і дослідження.

За даними досліджень, в пам'яті людини залишається 25% почутого матеріалу, 33% побаченого, 50% побаченого і почутого, 75% матеріалу, якщо людина залучена в активні дії в процесі навчання.

Технологія вживання засобів ІКТ в наочному навчанні ґрунтується на використанні можливостей комп'ютера для створення умов доступності і наочності викладання матеріалу. Комп'ютерна графіка дозволяє непомітно засвоювати учбовий матеріал, маніпулюючи різними об'єктами на екрані дисплея, міняючи швидкість їх руху, розмір, колір і т. ін.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі, при цьому для студента він виконує різні функції: викладача, робочого інструменту, об'єкту вивчення, колективу.

Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання шляхом активного діалогу студента з комп'ютером, різноманітністю і барвистістю інформації (текст, звук, відео, колір), шляхом орієнтації вивчення на успіх (дозволяє довести рішення будь-якої задачі, спираючись на необхідну допомогу), використовуючи ігровий фон спілкування людини з машиною і що важливо – витримкою, спокоєм і дружністю машини по відношенню до студента.

Програмне забезпечення для викладання математики дуже різноманітне: програми-підручники, програми-тренажери, довідники, енциклопедії, відеоуроки, бібліотеки електронних наочних посібників.

Оскільки електронні носії містять в собі учбову, наочну інформацію, тренажери, засоби діагностики і контролю, то вони слугують для формування образного уявлення про об'єкт, що вивчається, і для індивідуальної роботи зі студентами.

Навчальні тести використовую з метою тренування і відпрацювання знань і умінь учнів по темі, що вивчається. Такі тести призначені для вироблення навички вживання отриманих знань при виконанні певних завдань, студент одразу бачить свої помилки і має можливість їх виправити з іншою спробою. Контролюючі тести призначені для перевірки знань, здобутих під час вивчення темі. Тестування дозволяє організувати самоатестацію студентів (перевірити свої знання без участі викладача).

Серед технічних новинок, що приходять сьогодні до системи навчання, особливе місце займають інтерактивні дошки. Інтерактивна дошка – унікальне навчальне устаткування, що є сенсорним екраном, приєднаним до комп'ютера, зображення з якого передає на дошку проектор. На відміну від звичайного мультимедійного проектора інтерактивна дошка дозволяє не лише демонструвати слайди і відео, але і малювати, креслити, наносити на проектоване зображення позначки, вносити будь-які зміни, і зберігати їх у вигляді комп’ютерних файлів. Крім того, стає динамічним процес викладання матеріалу.

Робота з інтерактивними дошками передбачає творче використання матеріалів. Підготовлені тексти, таблиці, діаграми, картинки, музика, карти, тематичні диски, а також додавання гіперпосилань до мультимедійних файлів і інтернет-ресурсів заощадять час на написання тексту на звичайній дошці або перехід від екрану до клавіатури. Всі ресурси можна коментувати прямо на екрані і зберігати записи для майбутніх занять. Файли попередніх занять можна завжди відкрити і повторити вивчений матеріал.

Результати впровадження ІКТ в процес викладання математики наступні:

 • створені сприятливі умови для розвитку самостійності студентів. Студент вирішує ті або інші завдання самостійно (не копіюючи рішення з дошки або у одногрупника), при цьому підвищується його інтерес до предмету, упевненість в тому, що він може засвоїти предмет;
 • знизилась трудомісткість процесу контролю і консультування;
 • індивідуалізований навчальний процес за рахунок надання можливості студентам як поглиблено вивчати предмет, так і відпрацьовувати елементарні навики і уміння, адже у групах, що складаються з 20-23 студентів, зазвичай, навчаються студенти, що володіють неоднаковим розвитком, знаннями і уміннями, темпом пізнання і іншими індивідуальними якостями;
 • покращилась якість наочності в учбовому процесі (презентації, побудова перетинів многогранників, побудова складних графіків тощо);
 • значно полегшився та прискорився процес використання комп’ютера для звільнення студентів від рутинних обчислень тощо.

Отже, інформаційні технології підвищують інформативність занять з математики, ефективність вивчення та засвоєння, додають уроку динамізму і виразності. Підсумком впровадження ІКТ в освітній процес є позитивна динаміка зміни мотивації студентів. За даними анкетування, що проводиться щорічно, за останні роки спостерігається позитивна динаміка зміни рівня мотивації та зацікавленості у вивченні предмету.