1
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Упровадження особистісно орієнтованої педагогіки в навчально-виховне середовище ліцею як фактор розвитку закладу та розкриття особистісного потенціалу учасників освітнього процесу

"Якщо Всесвіт дійсно безмежний, а природа не має обчислення в своїй творчості, то єдина модель цієї безмежності і цих багатств є Дитина"
Ш. Амонашвілі

У наше століття в ряду наростаючих глобальних протиріч одним з найскладніших чинників положення людини в сучасній цивіл ізації є вибух споживання. Нинішній культ споживання - харчового, речового, видовищного - перетворює людину-творця в людину-споживача. Ця нова глобальна загроза особливо небезпечна для молодих поколінь, які ростуть бранцями культу споживання.

В умовах вступу суспільства в постіндустріальну епоху розвитку, коли найціннішим товаром стає інформація, змінюється роль освіти, від якої істотно залежить, чи розкриє людина в майбутньому свій природний потенціал, чи знайде вона своє місце в житті.

Нам, виконавцям практичної сторони програми "Експериментального майданчика" близька точка зору Дж. Дьюї про те, що "одні розуміють освіту як розкриття вроджених здібностей, що йдуть зсередини, інші - як формування особистості ззовні". Ці слова визначають два основні підходи до організації процесу в школах: один - традиційний, "знаннєвий", другий - гуманістичний, особистісно орієнтований. І тільки другий підхід звертається до особистісно смислової основи людини, сприяє реалізації вродженого потенціалу за допомогою її внутрішніх джерел. Сьогодні відбулося визнання на теоретичному і практичному рівнях адекватності саме особистісно орієнтованого підходу сучасним умовам. У стратегії розвитку нашого ліцею задається новий вектор розвитку освіти. Майбутнє України, наші успіхи залежать від освіти та здоров'я людей, від їх прагнення до самовдосконалення і використанню своїх навиків і талантів так як розвиток людини - це основна мета і необхідна умова прогресу сучасного суспільства.

Наш директор, Семанюк М. К. і команда вчителів вважаємо, що інноваційна школа буде в дійсності такою, якщо впроваджуються не тільки окремі освітні методики, технології, але є орієнтація на нову освітню модель в цілому, засновану на гуманістичній, особистісно орієнтованої парадигми.

Принципи:

 • Принцип відкритого ліцейного простору є об'ємним і загальним і полягає у формуванні відкритого простору для кожного, хто до нього входить, - ліцеїстів, батьків, педагогів, консультантів, партнерів, представників вузів, науки і бізнесу.
 • Принцип особистісного підходу до всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Принцип гуманності передбачає створення в ліцеї сприятливого морально-психологічного клімату.
 • Принцип науковості передбачає розвиток в учнів сучасного наукового світогляду, розуміння місця і ролі людини в світі і суспільстві, підвищення наукової ерудиції та культури педагогів.
 • Принцип захопливості є одним з важливих чинників формування пізнавально-мотиваційної сфери учня.
 • Принцип диференціації та індивідуалізації передбачає виявлення і розвиток в учнів природних нахилів та здібностей.
 • Принцип інформатизації дозволяє розширити змістовне поле педагогічної системи ліцею за рахунок доступу до світових знаннєвих ресурсів через Інтернет.
 • Принцип інтеграції загальної та додаткової освіти.
 • Принцип ефективності соціальної взаємодії передбачає формування навичок соціальної адаптації, самореалізації.

Вивчення педагогічної, психологічної, методичної літератури, досвіду інноваційних навчальних закладів дозволяє виділити для розвитку ліцею наступні ідеї:

 • Ідея реалізації принципу гуманізації освіти, що припускає широке загальнокультурний розвиток учня;
 • Реалізація принципу універсальності, що гарантує максимальний розвиток здібностей і потреб учнів, засвоєння комплексу знань, вивчення загальних принципів пізнання і діяльності, формування цілісної картини світу;
 • Ідея профільної диференціації для якої характерні: створення однорідних груп учнів за здібностями, інтересами, схильностями; організація в цих групах однорідного середовища (вивчення окремих предметів, їх циклів, орієнтація на підготовку до вузу і т. п.

Диференційоване навчання не мета, а засіб розвитку індивідуальності. Проектування диференційованого навчання неможливе без знання індивідуальності кожного учня, з притаманними тільки йому особливостями. Вихідний пункт організації диференційованого навчання - це вивчення індивідуальних особливостей кожного учня.

 • Ідея визначення пізнавального профілю учня.

Пізнавальний профіль розуміється як своєрідний тип мислення, який повинен бути адекватний предметного змісту наукового знання, але не зводитися тільки до нього. У типі мислення відображаються такі особливості, як способи роботи учня над предметним змістом, стійкість їх вживання, самостійність застосування з власної ініціативи у ситуації, не заданої навчанням, вчителем, вибірковість до змісту, виду та форми навчального матеріалу.

 • Концепція розвивального навчання, згідно з якою розвиваючим є тільки таке навчання, яке спирається на зону найближчого розвитку дитини.

Завдання розвитку:

 • Розвиток індивідуальних здібностей кожної особистості.
 • Розвиток стійкої мотивації до навчання та самоосвіти.
 • Розвиток комунікативних і рефлексивних навичок.

Завдання навчання:

 • Засвоєння основ наук учнями на базовому і профільному рівні державних стандартів.
 • Формування загальнонавчальних умінь і навичок на рівні, що дозволяє продовжувати освіту після завершення навчання в школі.
 • Підготовка учнів випускних класів до продовження освіти у вищій школі, до творчості в різних сферах діяльності.
 • Формування вмінь і навичок самоосвіти і науково-дослідницької праці.

Очікувані результати:

 • Розробка моделі освіти з якісно новим змістом програм і методик, спрямованих на розвиток потенціалу учня і вчителя.
 • Формування та розвиток творчого потенціалу особистості вчителя та учня, орієнтація на особистісно орієнтоване, індивідуальне ефективне навчання учнів і зростання професійної майстерності вчителя через модернізовану модель методичної служби.
 • Ефективний педагогічний вплив на процес розвитку особистості дитини, формування його морального, пізнавального, комунікативного, естетичного, трудового, фізичного потенціалу.
 • Підвищення якості навчання шляхом раціонального використання педагогічних кадрів, що використовують сучасні освітні технології. Якісно новий рівень надання освітніх послуг, відповідний вимогам оновленого стандарту.
 • Створення в навчальному процесі електронних засобів інформаційно-технологічної підтримки та розвитку навчального процесу.
 • Удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми. Створення механізму індивідуального психолого-педагогічного супроводу учнів.
 • Адекватне самовизначення учнів старшої ступеню навчання і певна професійна адаптація на основі сформованої професійної компетенції в рамках вибраного профілю навчання.
 • Сформованість в учнів цілісного сприйняття картини навколишнього світу через нові технології та моделі навчання, авторські програми, елективні курси.
 • Виховання інтелектуальної, творчої, талановитої молоді, здатної до самореалізації та професійного самовизначення у відповідності зі здібностями.

Найближчим часом ліцей стане місцем, де учні отримуватимуть якісну освіту підвищеного рівня, орієнтованих на різноманітну сферу людської діяльності так як стратегічною метою програми розвитку закладу є створення умов, в яких продукт освітньої діяльності ліцею – випускник. володів би такими якостями: широка соціальна комунікабельність, інтелігентне і відповідальне ставлення до самого себе, оточуючих людей і природі, був би розвиненим, вільним і позитивно налаштованою активною особистістю.