3
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Прислів’я та приказки як важливий елемент вивчення англійської мови

Вивчення іноземної мови включає не лише засвоєння певної кількості слів, оволодіння навичками письма, читання, граматики, а й культурними особливостями, традиціями тієї країни, мову якої ми вивчаємо. В сучасному полікультурному світі, задля кращого розуміння "іншого", "чужого", необхідно краще ви вчити, зробити спробу збагнути ментальні риси, характер інших народів. Через глибше пізнання інших культурних традицій збагачується власна культура, оскільки привноситься щось якісно нове. У кожного народу є свої культурні особливості, які сформувались протягом багатьох сотень, а нерідко і тисяч років, сконцентрованим виразником яких є прислів’я та приказки, в них зосереджена народна мудрість, життєвий досвід, спостережливість багатьох поколінь.

Прислів’я та приказки є одним з найдавніших жанрів усної народної творчості. Протягом багатьох століть вони не тільки відображають різні об’єкти діяльності людей, а й дають оцінку, живуть турботами й болями народу, радіють його успіхам, палко захищають і стверджують добро, нещадно карають зло. У них відтворені всі сторони людського життя: побут, потреби та звички, відношення до природи. Виникнувши на початку зародження мови та культури, вони стали невід’ємною частиною народного побуту, його словесності. У них базуються морально-етичні закони, які формувалися віками і передавалися у спадок протягом багатьох поколінь.  

Прислів'я і приказки є тим інструментом викладання іноземної мови, який активізує розумову діяльність дітей, має значну методичну та практичну цінність в процесі її вивчення. Вони дозволяють зробити навчальний процес цікавішим, оскільки стимулюють емоційний розвиток особистості учнів, який в подальшому формує могутній стимул до вивчення мови. Використання прислів’їв та приказок розширює знання про мову, збільшує словниковий запас учнів, допомагає засвоїти лексичні, граматичні та фонетичні особливості, сприяє більш швидкому оволодінню іноземною мовою. Через пошук відповідних прислів’їв та приказок в українській мові формується здатність критично-аналітичного розуміння, що проявляється в здатності розуміння смислового навантаження висловлювання.

На початковому етапі вивчення англійської мови прислів’я та приказки допомагають обробляти звукову складову мовлення. Вони допомагають встановити правильну вимову деяких складних звуків, особливо тих, які відсутні в українській мові. Прислів’я та приказки можна використовувати як на початковому етапі навчання, коли у дітей формуються навички вимови, так і на середньому етапі навчання, коли використання прислів’їв не лише сприяє підтриманню та удосконаленню навичок правильної вимови учнів, але й стимулює їхню мовленнєву діяльність.

У старших класах накопичення лексичного запасу іноді приводить до неправильної артикуляції звуків, тому за допомогою активного використання прислів’їв та приказок учні захоплено працюють над вимовою, навички вимови стають автоматизованими, учні вчаться робити логічний наголос у реченні, що є ефективним і, безперечно, сприяє вдосконаленню вимови. На цьому етапі навчання зростає життєвий досвід дітей цього віку і вони вже можуть висловити своє ставлення до даної ситуації. Тому, завдання для учнів стають складнішими, їм уже можна запропонувати погодитися із даним прислів’ям, прослухати ситуацію та назвати відповідне їй прислів’я, описати ілюстрацію до прислів’я, прослухати діалог і повідомити, яким прислів’ям можна його завершити.

Прислів‘я та приказки також можуть служити хорошим мовним матеріалом при вивченні граматики. Вивчаючи граматику, учні самі, навівши відповідні приклади, ілюструють граматичні правила. Під час роботи з темою "Множина іменників": All men are poets at heart. По темі "Артикль": A faithful friend is better than gold. The fool wonders; the wise man asks. Wisdom is the wealth of the wise. — ілюструють вживання означеного, неозначеного та нульового артикля. Вживання прислів’їв та приказок допомагають закріпити вивчення модальних дієслів: He who can does; he who cannot, teaches. Gold may be bought too dear. A rich person ought to have a strong stomach. You must break eggs to make an omelet. Велика кількість прислів‘їв може бути використана при вивченні видо-часових форм англійського дієслова, наприклад: Education makes the man. — Present Indefinite; "I’ll try" it is a soldier; "I will" it is a king. — Future Indefinite; We are born crying, live complaining, and die disappointed. — Passive Voice.

Прислів’я та приказки на уроках англійської мови дозволяють розвинути навички перекладу, стимулюють роботу із словником. Серед видів роботи над домашнім читанням можна запропонувати скласти літературний портрет одного з героїв літературного твору, добираючи при цьому прислів’я та приказки, які можуть розкрити характер даного персонажу; скласти психологічні портрети своїх друзів, підібравши відповідники, що відповідають характеру персонажа, який зображується; вибрати з п’яти запропонованих прислів’їв одне, що відповідає змісту прочитаного тексту; написати міні-твір, який розкривав би значення запропонованого прислів’я чи приказки, ілюструючи його прикладами з прочитаного художнього твору або із власного життєвого досвіду.

Під час навчання говоріння прислів’я та приказки можуть бути використані як ілюстрації до висловлювання, підказки до діалогів, темою для дискусії або одним із засобів навчання непідготовленого монологічного мовлення за допомогою прийому асоціативних зв’язків.

Прислів’я та приказки можуть бути використані при навчанні різних аспектів іноземної мови як ілюстративний матеріал, стимулюючи усну мовленнєву діяльність. Завдяки стислості, емоційності, специфічній римі та ритмічній структурі, прислів’я та приказки викликають інтерес учнів, легко запам’ятовуються та сприяють більш міцному засвоєнню граматичного матеріалу. Їх використання має безсумнівну дидактичну цінність, адже вони сприяють ефективному засвоєнню лексичного матеріалу і поліпшенню загальної робочої атмосфери в класі, а також подоланню психологічних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні учнів і між школярами і педагогом. Вивчення прислів’їв і приказок на уроці англійської мови має крім навчального і важливе виховне значення.

Таким чином, використання прислів'їв і приказок додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння усним і писемним мовленням. Використання прислів'їв і приказок на уроці – є дуже важливим етапом для психологічної адаптації школярів у новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного входження іноземної мови в коло інтересів школярів.

Література

1. Використання прислів’їв і приказок у вивчанні англійської мови // Англійська мова та література. – Вересень, 2002. - № 2-3. – С. 16-27.

2. Дубенко О. Ю. Англо-американські прислів’я та приказки. – Вінниця, Нова Книга, 2004. – 416 с.

3. Резник Л. С. Английские пословицы на вашем уроке // Іноземні мови. — 2000. —№ 4. — С. 64-65.