Наступність початкової та основної освіти: адаптація п’ятикласників

Ось і пройшли чотири роки навчання в початковій школі. Хвилюються діти, хвилюєтеся батьки. Це природно, дитину зустрінуть у 5-му класі нові вчителі, нові предмети, нові взаємини з товаришами. Період адаптації в 5-му класі вважається одним з важких періодів шкільного навчання. Це обумовлено змінам и, які відбуваються в системі освіти і спілкуванні дітей цього віку.

Протягом навчання в основній школі учні здобувають базову загальну середню освіту, що разом із початковою є основою загальноосвітньої підготовки, формує в них готовність до вибору професії і реалізації шляхів подальшої освіти.

Новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) - комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності.

Тому забезпечення наступності між початковою та основною школою та здійснення заходів, спрямованих на адаптацію дітей до основної школи, є важливою передумовою успішного навчання школярів у 5-му класі. Для розв'язання цих завдань необхідно ураховувати психологічні особливості 10-11 - річних школярів, рівень пізнавальної діяльності, з яким діти прийшли до 5-го класу; проаналізувати проблеми, з якими учні стикаються в адаптаційний період та виробити шляхи їх подолання.

За свідченням психологів, у цьому віці відбуваються зміни у пізнавальній сфері молодших підлітків: уповільнюється темп їхньої діяльності; виконання певних видів робіт потребує більше часу. Діти частіше відволікаються, можуть бути роздратованими, неуважними, неадекватно реагувати на зауваження тощо. Це, як наслідок, може бути причиною зниження рівня навчальних досягнень, втрати мотивації до навчання, породжувати конфліктні ситуації між однолітками та дорослими.

Дуже важливо знайти оптимальні форми і методи взаємодії. Тому вчителі, які працюватимуть у 5-х класах, мають познайомитися з навчальними програмами для початкової школи, методикою роботи з дітьми конкретного вчителя початкової школи, від якого клас переходить в основну школу. Важливо щоб вчитель-предметник не переносив механічно методи навчання і форми взаємодії зі старшими школярами на учнів 5 класу. Необхідно поступово вводити новий зміст і нові форми навчальної діяльності.

На початку вони повинні відповідати засобам навчання останнього року перебування дітей у початковій школі. Водночас, спостереження і дослідження свідчать про те, що у 4-му класі школярі засвоюють навчальний матеріал тими ж методами, що і у перші роки шкільного життя. Відбувається збільшення обсягу знань, умінь, навичок, але не відбувається помітних змін у розвитку дитини.

Для визначення стратегії організації адаптаційного періоду керівникам навчальних закладів, вчителям, батькам необхідно:

  • створити атмосферу доброзичливості; побудувати стосунки зі школярами з урахуванням їх індивідуальності, готовності до навчальної діяльності;
  • поряд з індивідуальними розвивати групові форми проведення занять, якісно змінюючи ступінь відповідальності кожного за загальний результат;
  • розвивати рефлексивні уміння учнів дивитися на себе зі сторони, формувати навички самоконтролю та самооцінки.

Для того, щоб адаптаційний період протікав в учнів ефективно, необхідно передбачити наступні етапи його організації: розробити педагогами і психологом школи програми адаптації учнів; ознайомитися класним керівникам з проблемами адаптаційного періоду; залучити інших фахівців (вчителів фізкультури, керівників гуртків) для допомоги учням в їх адаптації до середньої школи; разом з адміністрацією школи створити необхідні умови, що забезпечать адаптаційний період дітей менш складним .

Крім того, подоланню труднощів періоду адаптації учнів 5- х класів до навчання в основній школі може сприяти цілеспрямована координація дій вчителів, їх професіоналізм та досвідченість. Пам’ятайте: «Якщо дитину підтримують, вона вчиться впевненості в собі».

Література

  1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.
  2. Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі http://yrok.at.ua.
  3. Адаптація учнів 5-го класуу — ВікіОсвіта. www.eduwiki.uran.net.ua/wiki.
  4. http://psy.1september.ru. Адаптация учащихся 5-х классов к процессу обучения в средней школе.
  5. Возрастные особенности и адаптация учащихся 5 классов. Автор С. А. Хасая http://psycholog.kharkov.ua
  6. Практичний психолог Колєсник Т.В. Перехід з початкової школи в середню.