ІКТ та інтерактивне навчання в початковій школі

Сучасне навчання… Яким воно має бути? Про це читаємо, міркуємо, дискутуємо. Обираємо нові прийоми, методи, технології. Та при цьому пам’ятаємо, що основною формою навчання з часів Я. Коменського залишається урок, зміст якого диктує час. Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчанн я.

2 слайд. Згідно із Законом України "Про освіту", Державною національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, Концепцією загальної середньої освіти, нового Державного стандарту початкової загальної освіти, ми маємо здійснити  кардинальний перехід від традиційного інформаційно-пояснювального навчання, зорієнтованого на передачу готових знань, до компетентнісно-зорієнтованого, із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, розвиваючого, спрямованого не тільки на засвоєння знань, а й на способи навчальної діяльності, розвиток творчої, компетентної у всіх сферах життя особистості.

3 слайд. Формування ключових компетентностей є цілеспрямованим процесом. Працюючи понад 20 років у школі, я часто думала над тим, як відійти від традиційного навчання, як зробити учнів активними учасниками навчально-виховного процесу, навчити співпрацювати їх із учителем, створити для дітей ситуацію успіху. Найсерйознішим і найважливішим завданням є навчити школярів мислити самостійно й творчо, зробити все, щоб дитячий талант розквітав із перших шкільних років, щоб вихованці не тільки засвоювали певну суму знань, а й проходили школу громадянськості, і кращі риси людської душі були притаманні їм протягом усього життя.

Я замислилася над тим, як необхідно діяти й чого не варто робити, щоб швидше й легше досягти мети. Це спонукало до занурення в роботи науковців. Їхні дослідження стали теоретичною базою по впровадженню педагогічних інновацій. Зрозуміла, що це можливо завдяки вивченню передового педагогічного досвіду, використанню сучасних методів, засобів і прийомів: тільки вони забезпечують творче оволодіння багатством наукових знань.

4 слайд. Педагогічна інновація характеризується новими чи вдосконаленими змістом, формами, методами, засобами, технологіями педагогічного процесу. Я переконалася, що впровадження в навчальний процес початкової ланки освіти сучасних інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання відкриває нові шляхи й надає широкі можливості для формування ключових компетентностей молодших школярів (інформаційної, комунікативної, саморозвивальної, здоров’язберігаючої, соціальної).

5 слайд. З’ясуємо загальну суть інтерактивного навчання. Слово "інтерактив" – (з англійської від слова "interact", де "inter" – взаємний і "act" – діяти). Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Інтерактивне навчання допомагає розв'язувати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні навички, допомагає встановленню емоційних контактів, забезпечує виховні завдання в навчанні молодших школярів.

Застосування інтерактивної технології висуває певні вимоги до структури уроку. Так елементами інтерактивного уроку (за О. Пометун) є:

  • мотивація;
  • оголошення, подання теми та очікуваних навчальних результатів;
  • надання необхідної інформації;
  • інтерактивна вправа;
  • підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

6 слайд. Мотивація чітко пов’язана з темою уроку, вона психологічно готує учнів до її сприйняття, налаштовує на розв’язання певних проблем. Відомо, що ніщо так не стимулює роботу мозку, як цікаве. Це може бути короткочасна розповідь учителя, бесіда, демонстрація наочності, нескладні інтерактивні технології "Мозковий штурм", "Мікрофон". Я використала на етапі мотивації уроку читання "Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Леся Українка "Біда навчить". Прислів’я" демонстрацію теми та лейтмотиву на слайдах мультимедійного обладнання та усне повідомлення завдань уроку. Очікування навчальних результатів за допомогою методу "Асоціативного куща".

7 слайд. Урок потребує технологій, що дозволяють дітям самим впливати на те, що і як вони вивчають. Однією із них, що виявляє позитивні та проблемні зони засвоєння навчального матеріалу кожним учнем, є тестовий контроль. Тести сприяють вирішенню навчальних завдань із оволодіння програмними знаннями, вміннями та навичками критичного мислення: вміння самостійно аналізувати навчальні питання, оцінювати пропоновані варіанти відповідей, робити вибір правильної відповіді. Модель роботи над тестами: "Виклик – осмислення змісту – рефлексія". Часто ми їх використовуємо під час перевірки домашнього завдання та під час контролю засвоєних знань на уроці.

На етапі надання необхідної інформації використовую технологію ситуативного моделювання. Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу за допомогою включення учня у гру ("Рольова гра", "Драматизація", "Акторська майстерність"). Під час інтерактивного уроку я використала гру "Акторська майстерність". Кожний учасник повинен чітко знати свою роль, характеристику героя, щоб вміло передати власне ставлення до конкретної життєвої ситуації.

Читання деформованого тексту сприяє виробленню навички швидкого та свідомого читання.

Метою наступного етапу уроку (інтерактивна вправа – центральна частина уроку) – є засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку. Інтерактивна частина займає приблизно 25 хв. На цьому етапі уроку бажано дотриматись такої послідовності: інструктування, де вчитель розповідає про мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитання чи все учням зрозуміло;

8 слайд залежно від того, яку тут застосовуємо технологію, об'єднуємо учнів у групи, пари, наприклад, по групах діти складають сенкан.

9 слайд. Під час гри "Торбинка запитань" клас об’єднуємо у дві команди. Представники кожної групи задають по черзі запитання і дають відповіді, котрі умовно складаємо до "торбинки запитань". Перемагає та команда, яка найбільше задала запитань за змістом тексту; у парах проводжу словникову роботу.

10 слайд. Далі йде виконання вправи, де вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії;

11 слайд. На моєму уроці це: читання прислів’їв із пропущеними буквами, пояснення їх змісту, участь у творчій лабораторії. Дітям треба стати автором вірша-поради.

12 слайд. На етапі підбиття підсумків я використала інтерактивний прийом "Незакінчені речення". Він надає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає змогу школярам долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити стисло, але по суті й переконливо. Наприклад, "Продовжіть думку: "Казка навчає цінувати розсудливість, …" і діти продовжують "розум, бажання вчитись, доброту, працьовитість, толерантність", а під час рефлексії мої вихованці продовжують такі фрази:: "Сьогодні на уроці я дізнався…

Сьогодні на уроці я навчився….
Сьогодні на уроці я намагався…
Найкраще мені вдалося…"

Підсумовуючи всі етапи інтерактивного уроку, усі його сходинки, починаєш розуміти всю глибину підходів до вдосконалення сучасного уроку. Адже суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами процесу.

13 слайд. А чи можемо ми сьогодні уявити сучасний урок без ІКТ? Мультимедійне забезпечення має максимальний ефект у початковій школі. Життєвий досвід дітей ще досить незначний, тому малюнки, портрети, експозиції, слова, котрі можна демонструвати за допомогою техніки, створюють особливу атмосферу й настрій. Ви переконалися, що мультимедійні засоби як джерела нових знань можна використати на всіх етапах уроку. На мою думку, ІКТ сприяє підвищенню зацікавленості до навчання та розширює обсяг інформації в пізнавальному розвитку дитини.

Інтерактивне навчання та інноваційно-комунікаційні технології дарують учням радісні хвилини. А там, де учні бажають учитися, прагнуть знати більше, є позитивні емоції, тоді й можна чекати гарних результатів від наших маленьких доброзичливих школярів, яких нам довіряють батьки і держава.

Попередній перегляд

Триває завантаження