Особливості навчання іноземної мови в 1-му класі

У сучасних умовах англійська мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Особлива увага приділяється навчанню англійської мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша. Тому невипадково розроблено Державний стандарт початкової освіти, який прийнято Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року № 462. Цей стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової державної освіти.

Протягом навчання в початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

Головною метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння вміннями й навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки в типових сферах і ситуаціях.

Працюючи у початкових класах не один рік, звернула увагу на те, що вивчення англійської мови у ранньому шкільному віці корисне всім дітям, оскільки воно позитивно впливає на розвиток пам’яті, уваги, мислення, уяви дитини, стимулює її загальні мовленнєві здібності, позитивно впливає на володіння рідною мовою. Також слід відмітити виховну і пізнавальну цінність раннього вивчення іноземної мови, яка проявляється в більш ранньому входженні дитини до загальнолюдської культури через спілкування новою для неї мовою.

Спостерігаючи за дітьми, звернула увагу, що учні спілкуючись, переконуються в тому, що іноземна мова є реальним засобом спілкування, і водночас отримують можливість проявити свою індивідуальність.

Слід зазначити, що для молодших школярів зовнішні враження – це сильний відволікаючий фактор. Їм важко зосередитися на незрозумілому складному матеріалі. Їхня увага характеризується невеликим об’ємом, малою стійкістю: вони можуть зосереджено займатися однією справою протягом 3-5 хвилин, тому роботу планую з урахуванням психологічних здібностей дитини.

Щодо особливості мислення молодших школярів, то воно конкретне. На початковому етапі опанування мовою діти засвоюють її переважно наочним шляхом, коли водночас і чують нове слово, і спостерігають відповідний предмет, явище чи дію. Отже жодного уроку я не провела без унаочнення. Чим менша дитина, тим більше навчальний процес має опиратися на її практичні дії, бо їй недостатньо лише дивитися та мислити, їй необхідно взяти предмет до рук, тримати в руках, погладити його, побудувати щось тощо. І чим більше буде задіяно видів сприйняття на уроці, тим ефективнішим буде навчання.

Основним підхідом до вивчення іноземної мови у першому класі є комунікативно-ігровий метод навчання. Він забезпечує дійове, зорієнтоване на особистість навчання іншомовного спілкування.

Враховуючи психологічні та фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, найоптимальнішим способом початкового навчання є ігрова ситуація.

Гра як шлях дітей до пізнання світу.

Гра – це один з найдавніших, до тепер актуальних методів навчання.

Задовольняючи потребу дитини гратися, перевтілюватись, рухатись, учитель забезпечує умови для вивчення іноземної мови.

"У дитячому віці гра – це норма і дитина повинна завжди гратися, навіть коли робить серйозну роботу." (А. С. Макаренко)

За ігровою методикою ігри поділяються на:

  • предметні; сюжетні;
  • рольові;
  • імітаційні;
  • драматизовані.

Наступною допомогою учителю буде роздатковий матеріал – основний компонент навчально-методичного комплексу для I класів. Він представляє собою

набір предметних, сюжетних, тематичних картинок, малюнків, що призначаються для роботи як в класі, так і вдома. Цей набір має бути у кожного школяра. Мислення у дітей конкретне, тому важливо новий матеріал ілюструвати. Ілюстративним матеріалом і будуть малюнки, іграшки, предмети, листівки, предмети, що оточують дітей. Тут спрацьовує метод наочності. Подібним набором забезпечений кожний учень нашої школи.

Педагог має запропонувати такий спосіб засвоєння знань, який був би спрямований спеціально на розвиток дитини. Для цього важливо, щоб дитина була головним дієвим героєм на уроці, почувала себе вільно та комфортно, брала активну участь в усьому уроці.

Так як Державним стандартом передбачено особистісно зорієнтований підхід до навчання, особливо маленькі діти люблять говорити про себе, про те, що їх оточує і чим вони займаються. Їм не цікаво слухати або розповідати про щось інше. Тому на своїх уроках я реалізую принцип зв’язок з життям.

Хочу звернути увагу на фізіологічні особливості дітей шестирічного віку. Вони не можуть тривалий час знаходитися нерухомо в одній позі. Тому

надання дітям можливості багато рухатись не тільки співпадає з потребою віку, але й суттєво прискорює процес засвоєння іноземної мови. Щодо спеціальних вправ типу фізкультхвилинки, то для дитини її виконання є доброю нагодою продемонструвати класу свою фізичну досконалість і привести у відповідність до неї свою мовленнєву діяльність.. Беручи до уваги швидку стомлюваність дітей, на уроці іноземної мови не можна обійтися без фізкультхвилинки, що супроводжується римовками. Фізкультхвилинки сприяють не лише збереженню здоров’я нашого майбутнього покоління, а й допомагають засвоювати іноземну мову.

Я їх широко застосовую. Діти не тільки виконують фізичні вправи але й самі промовляють текст Таким чином учитель досягає подвійної мети: невеликий перепочинок та запам’ятовування іноземної мови.

Дуже важливо грамотно спланувати навчальний процес, опираючись на психологічні, фізіологічні та фізичні особливості віку.

Іноземна мова має засвоюватися учнями як засіб спілкування. Діти повинні вивчати мову в процесі зацікавленого спілкування та взаємодії з різноманітними персонажами: вчителем, ляльками, вдаваними носіями мови, героями казок. Потрібно стимулювати потреби в ознайомленні зі світом іноземних одноліток та використовувати для цієї мети мову іншого народу. Будь-яке спілкування починається з мотиву та мети, тобто з того, чому та навіщо щось говорити, сприймати на слух, читати та писати.

Водночас учитель має пам’ятати, що цікаве дітям краще запам’ятовується. Для цього я застосовую проблемні ситуації пошукового характеру, які спонукають дитину самостійно з’ясовувати причини явищ, подій, вчинків, тим самим пробуджуючи їхні пізнавальні інтереси.

Діти краще сприймають та засвоюють матеріал, якщо він подається в ігровій формі, інсценується. У цьому на допомогу приходять вірші, казки, невеличкі п’єси, дитячі спектаклі та свята з використанням англійських пісень та віршів. Можна просити дітей принести іграшки, на що вони відкликаються із задоволенням.

При вивченні іноземної мови з першого класу середньої школи необхідно звертати особливу увагу на взаємовідносини учня з оточуючими його людьми, а не тільки бути об’єктом контролю мовної компетенції. Цьому сприяє цілий ряд вправ. Наприклад: "Слідкуйте уважно за Оскаром, слухайте уважно, чи правильно він говорить". Головне, щоб учень, вступаючи до спілкування іноземною мовою, не відчував страху за помилки та намагався всіма засобами, якими він володіє, реалізувати той чи інший комунікативний намір.

Комфортність взаємодії дітей під час спілкування іноземною мовою багато в чому залежить від того, як використовуються різноманітні організаційні форми навчання.

Поруч із індивідуальною та фронтальною роботами необхідно також активно впроваджувати в навчальний процес і інші форми:

  • хорові,
  • групові,
  • колективні,
  • проектні.

Проект – це діяльність, в основі якої лежать інтереси дитини.

На уроках учителі нашої школи широко застосовують ці форми роботи. По- перше - діти не бояться говорити та помилятися, коли вимовляють хором. По-друге – вони чують вимову свого сусіда і разом з ним намагаються повторити. Таким чином ми збільшуємо час, забезпечуючи їх активною мовленнєвою діяльністю. Вдома більшість дітей не має можливість спілкуватися англійською мовою, тому цей вид діяльності передбачений на класну роботу.

Дозвольте сказати декілька слів про підручники.

Якими повинні бути підручники у 1 класі?

У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мов, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивовувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування.

Усі залучені для цього навчальні засоби, зокрема підручники, як основні носії змісту навчання повинні сприяти вихованню комунікативних потреб у пізнанні інших країн і народів, у пошуку друзів не тільки для спілкування, а й для розв’язання певних проблем власної життєдіяльності. Комунікативна, освітня, виховна і розвивальна цілі оволодіння змістом реалізуються через навчальні тексти й діалоги як основні мовленнєві одиниці.

Вони повинні містити в собі як змістову, так і мовну інформацію та слугувати певними засобами узагальнень іншомовного досвіду школярів. Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови зміст підручників повинен сприяти тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета не тільки розширював їхній світогляд, а й спияв глибшому розумінню власної культури та її ролі у духовному і моральному розвитку людства.

Навчання іноземної мови в початковій школі варто розглядати як комплексний інтегрований етап оволодіння предметом. Обов’язкова умова успішної організації навчання іноземної мови в першому класі-це забезпечення як у змісті, так і в часі збалансованої діяльності під час послідовного оволодіння рідною та чужою мовами. Така особливість повинна своєрідно відбиватись у змісті підручника.

Цей період доцільно співвідносити з усною основою навчання. Він зумовлює особливості вибору видів діяльності та форм їх виконання протягом першого семестру, який відповідно до процесу вивчення першокласниками рідної мови співвідноситься з добукварним і букварним періодами. Під усною основою навчання, що покладена в основу конструювання змісту підручника з іноземної мови для першого класу ми розуміємо методичний принцип, який передбачає усну презентацію мовних одиниць і організацію мовленнєвої практики в усній формі в межах визначених програмою тем і ситуацій спілкування.

Відповідно до умов навчання а також вимог чинної навчальної програми основною науково доцільною формою організації процесу оволодіння іноземною мовою учнями першого класу варто вважати усну основу навчання з використанням елементів читання і письма. Відповідно до концепції підручника для першого класу на його сторінках доцільно зміщувати як кольорові малюнки так і презентувати мовний (слова) та мовленнєвий (речення) матеріал іноземною мовою.

Учні перших класів ще не оволоділи рідною мовою. Вони вивчають букви, письмо та читання на рідній мові, тому перейти до читання і письма на цьому етапі на англійській мові просто неможливо.

Це викличе великі труднощі у дітей і ось чому ми практикуємо усний водний курс, де діти вчаться застосовувати мовленнєві зразки, що подаються у вигляді коротких фраз необхідних для спілкування, а саме: привітатися, попрощатися, вибачитися, подякувати, назвати себе або предмети; представити себе (когось), висловити своє ставлення до чогось; виконати певні дії (подати, взяти, сісти, встати, намалювати, сказати, вийти, зайти, порахувати), дати команду; запросити елементарну інформацію та відповісти. Завдяки цьому ми формуємо навички аудіювання тобто сприйняття мови на слух та розвиваємо усне мовлення.

Одним із шляхів підвищення мотивації та інтересу до вивчення іноземної мови - є позакласна робота.

Ми проводимо свята та конкурси. Дітям це дуже подобається, а батьки задоволені і стають нашими союзниками.

Дозвольте сказати декілька слів про застосування мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі. Вони дозволяють зробити уроки цікавими, зменшити нервове навантаження на дітей, зробити дітей співучасниками навчального процесу та сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу.

І на завершення хочу сказати, що підвищення майстерності вчителя залишається актуальною проблемою і сьогодні.

"Скажіть мені – і я забуду. Покажіть мені – і я запам’ятаю. Дайте можливість обговорити – і я зрозумію. Дайте можливість навчити іншого – і я досягну досконалості." (Конфуцій)

"Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю." (А. Дістервег)

Щоб досягти бажаних результатів і виховати майбутнє покоління.

Практичні дослідження показують, що вивчення іноземних мов з раннього віку сприяє розвитку інтелекту дитини в цілому, розширенню обсягу пам’яті, розвитку фонематичного та інтонаційного слуху

І тільки за умови зазначеного вище практична мета навчання дітей першокласників англійської мови, тобто формування елементарної комунікативної компетенції, яка складається з лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурної та загальнонавчальної компетенції, буде досягнута.