1491
Оцініть публікацію
3 з 5 на основі 1 оцінок

Стаття «Сучасні методи та інноваційні підходи розвитку фізичного виховання засобами дитячого фітнесу учнів молодшого шкільного віку»

ВСТУП

Актуальність теми. Молодший шкільний вік – найбільш відповідальний період у процесі формування фізичної культури дитини. Підвищення рівня фізичного здоров`я молодого покоління є одним з головних завдань фізичного виховання. Фізичне виховання є невід`єм ною частиною всієї навчально-виховної роботи школи і займає важливе місце в підготовці учнів до життя та суспільно-корисної праці.

Дитячий фітнес – це фізичні заняття, які сприяють самому найкращому розвитку діток, а також можуть стати для них приємним і веселим проведенням часу. Робота з дитячого фітнесу помітно відрізняється великим різноманіттям форм, які вимагають від учнів прояву організованості, самодіяльності, ініціативи, що сприяє вихованню організаційних навичок, активності, винахідливості. Здійснюване в тісному зв'язку з розумовим, моральним, естетичним вихованням і трудовим навчанням, фізичне виховання сприяє всебічному розвитку школярів.

На сучасному етапі виявлено найпопулярніші напрями занять дитячим фітнесом: ігровий, танцювальний та фітнес, що має профілактичну спрямованість. Тривалість занять для учнів молодшого шкільного віку не повинна перевищувати 60 хвилин (одну годину). Починаються заняття з розминки, яка, в свою чергу, і задає ритм для подальшого проведення вправ. На наступному етапі занять, в хід йдуть ті вправи, які зможуть допомогти в розвитку м'язової групи, а також гнучкості, витривалості і рухливості суглобів. І на завершальному етапі можна влаштувати танці, для хлопців більш старшого віку це не тільки тренування всіх м'язів, а й непоганий розвиток логічного мислення.

Мета дослідження – науково обґрунтувати теоретичні основи та наукові підходи розвитку фізичного виховання засобами дитячого фітнесу учнів молодшого шкільного віку.

Завдання дослідження – розкрити сучасні методи та інноваційні підходи проведення занять з фізичного виховання використовуючи дитячий фітнес для учнів молодшого шкільного віку.

Об’єкт дослідження – фізичне виховання та дитячий фітнес в системі загальноосвітньої школи дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження – система організації та проведення занять з фізичного виховання з використанням дитячого фітнесу та їх наукові підходи.

В роботі використані наступні методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури та документальних матеріалів, обробка Інтернет ресурсів.

Фізичне виховання в навчально-виховній сфері як складова частина загальної системи виховання повинно забезпечити розвиток фізичного, морального здоров’я, комплексний підхід до формування розумових та фізичних якостей особистості, фізичну на психологічну підготовку до активного життя та професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету засобів оздоровчої спрямованості, широке використання різноманітних форм рухової активності. Завдяки використанню засобів дитячого фітнесу можна досягти поставленої мети.

Дитячий фітнес базується на головному принципі фізичного виховання: "НАВАНТАЖЕННЯ ЗАРАДИ ЗДОРОВ`Я". Заняття дитячим фітнесом задовольняють потреби учнів молодшого шкільного віку у фізичній активності, підвищують зацікавленість до занять фізичними вправами, рівень культури тіла, рухів, долучають до здорового способу життя. Все це досягається за рахунок використання інноваційних технологій, сучасного інвентаря та оснащення, музичного супроводу, загальнодоступності та емоційності.

Застосування засобів дитячого фітнесу у процесі занять забезпечує підвищення показників функціонального стану організму, а також фізичної підготовленості учнів; дозволяє сформувати стійкий усвідомлений інтерес дітей до фізичного виховання; стимулює засвоєння ними цінностей спорту і фізичної культури та їх застосування для підвищення рівня культури життєдіяльності.

Формування фізичного потенціалу молодших школярів є не тільки способом виховання та підвищення фізичної підготовки, а й чинником збереження та зміцнення здоров’я, що є одним з головних завдань фізичного виховання. Великий потенціал дитячого фітнесу полягає в тому, що він впливає не тільки на рухову сферу людини, а і на духовну, особистісну і соціальні сфери. Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

Пошуки сучасних підходів щодо розвитку фізичного виховання засобами дитячого фітнесу дітей молодшого шкільного віку особливо актуальні у теперішній час. Необхідно зазначити, що нові сучасні шляхи удосконалення системи фізичного виховання необхідні для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Сучасні інформаційні технології широко використовуються під час фізичного виховання дітей шкільного віку. Саме використання комп’ютерних технологій відкриває нові можливості підвищення ефективності процесу фізичного виховання школярів.

Протягом останніх років навчання і виховання проходить за дуже складних соціально-економічних, соціально-психологічних та екологічних умов. Стан здоров`я населення, зокрема дітей та підлітків, продовжує погіршуватись. Збереження фізичного здоров’я молодого покоління – одне з найважливіших завдань нашого суспільства і, насамперед, системи освіти.

Традиційна система фізичного виховання стає менш ефективною у питаннях зміцнення здоров’я, підвищення рівня життєдіяльності молодого покоління і вимагає негайних заходів щодо оновлення її структури та змісту.

Огляд праць вчених свідчить, що саме заняття з використанням фітнесу сприяють формуванню психологічної мотивації дітей молодшого шкільного віку до занять фізичною культурою у вільний час.

Аналіз науково-методичної літератури засвідчує, що розроблено та опубліковано багато посібників та підручників з сучасними підходами щодо організації та проведення занять з фізичного виховання засобами дитячого фітнесу учнів молодшого шкільного віку.

ВИСНОВКИ

1. Молодший шкільний вік – найбільш відповідальний період у процесі формування фізичної культури дитини.

2. Мета фізичного виховання та використання в ньому дитячого фітнесу у початковій школі – закріпити здоров’я, підвищити рівень фізичного стану, фізичну підготовленість та працездатність дітей. Важливим завданням фізичного виховання в початковій школі є зміцнення здоров'я та сприяння правильному фізичному розвитку учнів.

3. Основною формою роботи з фізичного виховання учнів початкових класів є уроки фізичної культури, але успіхів у фізичному вихованні школярів можна досягти лише при раціональному поєднанні різноманітних форм на прикладі фітнесу, яке становить чітку узгоджену систему.

4. Пошуки сучасних наукових підходів до організації та проведення занять з використанням фітнесу дітей молодшого шкільного віку особливо актуальні у теперішній час. Нові сучасні шляхи удосконалення системи фізичного виховання необхідні для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

5. Аналіз впровадження нових технологій організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах дозволяє вирішувати проблему зміцнення здоров'я та забезпечення гармонійного розвитку дітей.

Перспективою подальшого дослідження є розширення та узагальнення сучасних наукових підходів в системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку в середніх загальноосвітніх школах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Афанасьєв С. М. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом: автор… кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00. 03 – "Фізична реабілітація" / С. М. Афанасьєв. – К., 2008. – 18 с.
  2. Білецька В. В. Теоретико-методичне обґрунтування тестування фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання: автор… кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00. 02 – "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / В. В. Білецька. – К., 2008. – 20 с.
  3. Білітюк С. А. формування стимулів до занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку: автор… кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00. 02 – "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / С. А. Білітюк. – Харків, 2006. – 20 с.
  4. Валькевич О. В. Профілактика порушень склепів стопи у молодших школярів засобами фізичного виховання: автор… кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00. 02 – "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / О. В. Валькевич. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с.
  5. Венський В., Тукач А. Корекція постави учнів молодшого і старшого шкільного віку // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – Луцьк, 1999. – с. 284 – 288.
  6. Власюк О. О. Науково-педагогічні основи організації самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку: автор… кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00. 02 – "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / О. О. Власюк. – Львів, 2006. – 20 с.