1665
Оцініть публікацію
4 з 5 на основі 1 оцінок

Стаття «Продуктивне навчання - сучасна педагогічна технологія пізнавальної діяльності учнів»

Суспільство XXІ століття характеризується стрімкими змінами в усіх сферах життя й потребує людей, які уміють адаптуватися до зміни життєвих ситуацій, самостійно набувати необхідні знання, уміло їх застосовувати на практиці для розв’язання різноманітних проблем, критично мислити, грамотно працюват и з інформацією, займатися самоосвітньою діяльністю. У зв’язку з цим важливого значення набуває виховання самостійності людини, як особистісної якості, що забезпечує найкращі можливості для становлення людини як вільного суб’єкта суспільної і професійної діяльності.

Одним із напрямів сучасної освіти є широке використання компетентісного підходу, що пов’язано з розширенням освітнього простору за межі формальної освіти в паралельні структури системи безперервної освіти і навичок діяльності учнів в конкретних ситуаціях. Однієї з основних проблем компетентісного підходу є створення загальноприйнятої методики формування ключових компетентностей, серед яких важливе місце належить пізнавальній компетентності.

Навчально-пізнавальна компетентність – це сукупність компетентностей учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, евристичної, загально навчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об’єктами, які пізнаються учнем [1, с. 4]

Сьогодні учень повинен повертатися з навчального закладу з певними результатами. Щоб дійсно був результат і він був ефективним, необхідна інтеграція теоретичного навчання в практичний досвід. Спробою вийти на новий рівень творчо організованої освіти, заснованої на інтересах школяра, який навчається самостійно та взаємодіє з педагогом, стало продуктивне навчання.

Продуктивне навчання як цілісна концепція виникла порівняно нещодавно. Першим освітнім проектом, який пов’язують з терміном "продуктивне навчання", була програма нью-йоркської школи "Школа без стін", що виникла на початку 70-х років. Основна мета даного проекту полягала в створенні освітньої системи, яка б забезпечила одержання загальної професійної освіти та адаптацію особистості до нових соціально-економічних умов. [2 ] І. П. Підласий одним із можливих шляхів розвитку продуктивної освіти в Україні вважає введення її прийомів та практик як доповнення до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

За І. Підласим "Продуктивними назвемо знання, уміння, спираючись на які випускники школи знаходять міцну опору для свого майбутнього. Продуктивні знання, уміння – необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні. Саме такі продукти школи затребувані у сучасному житті." [ 3, с. 5 ]

Освітні цілі продуктивного навчання - отримання конкретного продукту в результаті самостійної предметної діяльності учня згідно із загальними вимогами навчання.

Продуктивне навчання – це процес освіти, метою якого є розвиток особистості в співтоваристві, також удосконалення самого товариства. Цей процес спрямований на успішність у діяльності, орієнтований на продукт, та осмислення цієї діяльності в групі учнів за підтримки педагогів у реальній життєвій ситуації [4, с. 64]

Продуктивне навчання відрізняється від відомих методів і форм навчання тим, що до процесу навчально - пізнавальної діяльності додаються завдання, що потребують від учнів створення власного значимого продукту на підставі знань, якими вони володіють.

В основі продуктивного навчання лежать інтерактивні технології. Саме вони допомагають дитині реалізувати свій потенціал, дають можливість працювати відповідно до своїх здібностей, в оптимальному темпі, сприяють виявленню індивідуальності, розвитку самосвідомості, підвищенню самооцінки та самоствердженню, що є важливим як для талановитого, так і для слабкого учня [ 4, с. 71 ]

В процесі продуктивного навчання учень набуває прикладного досвіду практичної діяльності сприймає систему знань через призму практичного досвіду, завдяки новому досвіду роботи визначає й фіксує мету поведінки та дій, що ведуть до підвищення життєвої компетентності.

Продуктивна організація освіти дозволяє учням пізнати навколишній світ (когнітивні методи), створити освітню продукцію (креативні методи). Саме креативні методи навчання орієнтовані на створення учнями власних освітніх продуктів.

Продуктивне навчання спрямоване на організація навчальних занять, які сприяють створенню під керівництвом учитель проблемних ситуацій й активну самостійну діяльність учнів з їх вирішення, у результаті чого відбувається розвиток розумових здібностей учнів, творче оволодіння знаннями. Пізнавальна самостійність учнів у навчанні визначається готовністю особистості до оволодіння знаннями своїми силами. Пізнавальна активність полягає в тому, що учень, аналізуючи, порівнюючи, синтезуючи, узагальнюючи та конкретизуючи фактичний матеріал, сам шукає та одержує нову інформацію.

Продуктивне навчання – це розвиток не тільки учня, але й зміст його освіти. Учень стає суб’єктом, конструктором і продуктом особистої освіти. Учитель в системі продуктивного навчання – компетентний консультант, наставник, науковий керівник індивідуального проекту. Учень і вчитель у співпраці створюють особистісну освітню продукцію: індивідуальні освітні програми, дослідження, проекти, комп’ютерні програми, науково - дослідницькі роботи, картини, вироби з різних матеріалів, вірші тощо.

Умовою ефективного навчання в системі продуктивного навчання є мотивація. Уміння й бажання навчатися – це той фундамент, який закладає вчитель.

Як освітній процес продуктивне навчання реалізується в рамках індивідуального шляху, що являє собою послідовність кроків, де кожний крок має певний результат, оскільки є продуктивно спрямованою діяльністю в реальних життєвих ситуаціях. [ 5, с. 9- 24]

Необхідність індивідуалізації доповнюється груповим навчанням, значення якого не менш важливе. Учні здобувають досвід комунікації з однолітками для того, щоб самовизначитися і віднайти почуття власної гідності.

В системі продуктивного навчання здійснюється якісне оцінювання індивідуального освітнього процесу, що фіксує особисте просування кожного учня відповідно до персональних завдань і якості продукту. При оцінюванні акцент робиться на умінні використовувати знання, інформацію в різних видах діяльності. У зв’язку з цим актуальними є методи, що оцінюють уміння і здатність учня використовувати одержані знання в реальній дійсності (тестування, проектна діяльність, портфоліо).

Використання особистого досвіду з користю для інших, аналіз досягнутих результатів, вибір форм і місця діяльності, відповідальність за свій вибір перед собою та іншими, мотивація до творчої інноваційної діяльності – все це є результатом запровадження продуктивного навчання.

Процес навчання не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної та продуктивної  участі в цьому процесі.

Список використаної літератури

1. Удовиченко О. О. Внутрішкільна система формування і розвитку навчально- пізнавальної компетенції учнів / О. О. Удовиченко - Миколаїв, 2008. -с. 48

2. О. Лєонтьєва О. Місто як школа. //Технологія альтруїзму, № 3, 2003р.

3. Підласий І. П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя / Підласий І. П. – Х.: Основа, 2010. - 158 с.

4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /Автор-укладач Н. П. Наволокова. - Х.: Основа, 2009. - 172 с.

5. Парахіна С. В. Продуктивне навчання – особливий вид діяльності / Парахіна С. В. // Управління школою. - 2008. - № 11-12.