168
Оцініть публікацію

З досвіду створення банку інноваційних технологій у рамках технікуму

Одним із основних напрямків роботи педагогічних колективів на сучасному етапі є впровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій та створення банку інноваційних технологій. Впровадження сучасних педагогічних інновацій дозволяє зробити більш плідною взаємодію суб’єктів педагогічно ї діяльності у порівнянні з традиційним педагогічним процесом.

Зміст педагогічної діяльності в інноваційному процесі істотно відрізняється від традиційного. По-перше, значно ускладнюється діяльність з розробки методики викладання, оскільки швидко розвивається її технологічна основа. Вона вимагає від викладача розвитку спеціальних навичок, прийомів педагогічної роботи. У зв’язку з цим значно підвищується роль методиста технікуму, який повинен сприяти розвитку творчого потенціалу викладачів.

З цією метою у Торезькому гірничому технікумі ім. О. Ф. Засядька проводяться методичні семінари та аукціони педагогічних ідей у рамках постійно діючої Школи педагогічної майстерності. Заняття Школи педагогічної майстерності спрямовані на ознайомлення з новими методиками та прийомами навчання, на обмін досвідом з використання інноваційних педагогічних технологій. Найбільш актуальними є теми, що стосуються проблемного навчання, організацію навчальних дискусій, обговорень, особистісно-орієнтованого навчання, проведення інтегрованих бінарних занять тощо.

Робота Школи педагогічної майстерності проводиться у відповідності з планом роботи, складеним методистом технікуму та затвердженим заступником директора з навчальної роботи. Проведенню методичних семінарів передує велика та кропітка робота як викладачів, так і методиста технікуму. Так на підготовчому етапі вивчається теоретичний матеріал щодо тієї чи іншої методики викладання, педагогічної технології. Після цього викладач втілює дану методику або педагогічну технологію на своєму відкритому занятті. Найбільш цікаві моменти, що передають цю методику, фільмуються на відеокамеру.

І тільки потім на занятті Школи педагогічної майстерності викладач ділиться теоретичним та практичним досвідом з впровадження на занятті інноваційної педагогічної технології. Задля наочності сприйняття демонструються уривки заняття, які були зафільмовані. Таким чином на Методичних семінарах у технікумі розглядалися такі теми: "Бінарне заняття", "Проблемне навчання", "Особистісно-орієнтоване навчання", "Інтерактивна лекція з використанням ІКТ", "Технологія проектного навчання".

По-друге особливістю сучасного педагогічного процесу є те, що на відміну від традиційної освіти, де центральною фігурою є викладач, центр ваги під час використання нових інформаційних технологій поступово переноситься на студента, що навчається, і котрий активно будує свій навчальний процес, обираючи визначену траєкторію в розвиненому освітньому просторі. Важливою функцією викладача стає підтримка студента в його діяльності, сприяння його успішному просуванню у навчальній та технічній інформації, полегшення вирішення проблем, щоб опанувати велику і різноманітну інформацію. За цих умов підвищується роль самостійної роботи студентів.

На момент вступу в технікум тільки 40% школярів здатні самостійно працювати з різними джерелами інформації, близько 80% студентів, які самостійно виконують дії по розв’язанню навчальних проблем і виконанню домашніх завдань, мають потребу в додаткових консультаціях з викладачем. Фактично близько 95% студентів мають потребу у допомозі при виконанні різних навчальних завдань, у зв'язку із чим роль педагогічної підтримки студентів істотно зростає.

Педагогічна підтримка, що представляє особливий напрямок педагогічної діяльності, послідовно розвиває принципи особистісно-орієнтованого утворення й спрямована на вирішення проблем і подолання труднощів. Використовується також поняття "педагогічний супровід", що означає безперервну діяльність викладача, спрямовану на подолання труднощів у студентів перших курсів навчання.

Студенти, потребують допомоги викладача не тільки в випадку подолання труднощів у процесі виконання завдань, але й у звичайних ситуаціях, пов'язаних із самостійною роботою, що запобігає виникненню проблемних ситуацій, у зв'язку, із цим більш доцільно говорити про педагогічне забезпечення самостійної роботи студентів, що є більше широким поняттям, яке представляє собою дидактично обґрунтований комплекс методів і засобів навчання, навчально-методичних рекомендацій з організації, планування й контролю самостійної роботи студентів.

Особливого значення набуває педагогічне забезпечення самостійної роботи студентів технікуму в умовах усе більше поширеного використання персональних комп'ютерів, Інтернету як засобу навчання. Це пояснюється різноманітністю надаваних освітніх послуг; можливістю сумісництва навчання з іншими видами діяльності; можливістю індивідуально обирати темп і маршрут навчання; створенням доступного інформаційного й науково-освітнього середовища; формування ним "навчальних електронних навчально-освітніх модулів", які передбачають використання інформаційних технологій.

Однак виникає протиріччя: з одного боку, зростає популярність дистанційного навчання, заснованого на збільшенні частки самостійної роботи студентів, з іншого боку, недостатньо розробленою проблемою педагогічного забезпечення самостійної роботи студентів у цих умовах. Саме це протиріччя визначає проблему самостійної роботи студентів - яким повинно бути педагогічне забезпечення самостійної роботи студентів в умовах очного навчання.

У Торезькому гірничому технікумі ім. О. Ф. Засядька самостійна робота студентів регламентується Положенням про самостійну роботу студентів. За цим положенням залежно від особливостей дисципліни викладач може давати студентам різні види завдань самостійної роботи:

 • переробка інформації, отриманої безпосередньо на аудиторних навчальних заняттях;
 • робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;
 • самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою стислого конспекту;
 • написання рефератів, повідомлень;
 • творчі завдання (доповіді, проекти, огляди тощо);
 • виконання підготовчої роботи до лабораторних та практичних занять;
 • виконання індивідуальних розрахункових завдань;
 • виконання курсових робіт (проектів);
 • підготовка письмових відповідей на проблемні питання:
 • виготовлення наочності;
 • складання картотеки літератури за змістом фахової діяльності.

Викладач не обмежується у виборі інших завдань для самостійної роботи за умови відповідності змісту завдання до робочої навчальної програми дисципліни.

Отже термін "інновація" - це той кінцевий результат впровадження нових технологій, який має мету зміни процесів, зокрема підготовки молодших спеціалістів належного рівня вищих навчальних закладах. Одним з основних завдань методиста є створення банку інноваційних технологій, що використовуються викладачами технікуму, з метою створення оптимальних педагогічних умов для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Це виявляється у створенні відеотеки уривків занять з використанням новітніх педагогічних технологій, мультимедійних презентацій щодо досвіду використання викладачами інноваційних технологій на заняттях з різних дисциплін, створення методичних вказівок до виконання самостійних робіт студентів з використанням творчих та проблемних завдань, створенні бази методичних розробок викладачів та науково-методичних доповідей, майстер-класів, а також проведенні методичних семінарів та ярмарок педагогічних ідей у рамках постійно діючої Школи педагогічної майстерності.