363
Оцініть публікацію

Батьківські збори як чинник підвищення ефективності навчально-виховного процесу студентів ДВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Вдосконалення системи виховання особистості в студентському колективі спрямоване на формування людини, відповідальної за свою власну долю та небайдужої до соціуму, в якому їй доведеться жити і працювати на протязі чотирьох років навчання. На період навчання в коледжі припадає один з найбільш важл ивих і водночас складних періодів в житті юнацтва, коли змінюється звичне шкільне середовище існування та з’являється новий начальний колектив, в якому необхідно знайти своє місце.

Вихід з зони комфорту для будь-якої людини є складним періодом. Ця закономірність особливо стосується старших підлітків, для яких трансформація життєвого простору співпадає з виникненням нових реальних цілей, пов’язаних з отриманням професії. При цьому значно зростає значення співпраці куратора групи з батьками студентів з метою покращення успішності та формування особистості студента в нових умовах.

Одною з основних форм зв’язку навчального закладу і сімей студентів, а також основною формою спільної роботи батьків є батьківські збори, на яких обговорюються і приймаються рішення щодо найбільш важливих питань життєдіяльності студентського співтовариства і виховання студентів в навчальному закладі і вдома.

Найважливішим призначення батьківських зборів є узгодження, координація і інтеграція зусиль навчального закладу і сім'ї в створенні умов не тільки для отримання обраної професії, а й для розвитку духовно багатої особистості. З другого боку батьківські збори - це школа виховання батьків, з метою підвищення їх педагогічної культури, ролі в житті дітей, відповідальність за виховання.

Власний багаторічний досвід роботи куратора показує, що найкращі результати дає наскрізне планування співпраці з батьками на весь чотирьохрічний період навчання студентської групи. При цьому слід враховувати, що проблеми, які виникають в процесі виховної роботи є різними в різні періоди становлення особистості юнацтва.

Так, наприклад, якщо на першому курсі основною проблемою є проблема адаптації студентів до нових умов навчання, то на другому або третьому курсах часто виникають конфлікти типу "батьки – діти" і при цьому самі батьки часто потребують допомоги в налагодженні стосунків з власними дітьми та досягненні взаєморозуміння, без чого важко отримати блискучі успіхи в навчальній діяльності навіть для найбільш здібних студентів. На старших курсах основною проблемою співпраці батьків і навчального закладу є післядипломне професійне спрямування студента, для вирішення якої потрібно застосовувати широке інформування як студентів, так і їхніх батьків з метою здійснення оптимального вибору професії.

Основними умовами, що сприяють підвищенню ефективності проведення зборів є ретельна їх підготовка, розширення тематики зборів та включення батьків в активну діяльність в ході проведення зборів.

Основними етапами підготовки батьківських зборів є:

  • Вибір теми зборів та визначення мети.
  • Вивчення науково – методичної літератури.
  • Визначення виду зборів.
  • Проведення мікродослідження.
  • Підготовка рішення зборів, рекомендацій батькам.

При підготовці батьківських зборів необхідно до вибраної чи запропонованої керівництвом теми зборів чітко визначити мету. Обрана тема повинна бути не випадковою, а випливати з проблем життєдіяльності навчального колективу, особливостей протікання процесів навчання і виховання.

Доцільним є підведення підсумків спільної діяльності батьків і викладачів в навчальній роботі студентів, аналіз психологічного клімату в навчальній групі, пропаганда родинного виховання, профілактика правопорушень, вироблення колективних рішень.

Глибокий і детальний аналіз питань, які винесені на батьківські збори не можливий без детальної теоретичної підготовки і вивчення досвіду набутого колегами з вирішення схожих проблем. Доцільно також запропонувати батькам фахову літературу, до якої можна звернутися для вирішення загальних проблем виховання.

В залежності від поставленої мети вибирають вид зборів, які можуть бути тематичними, поточними, підсумковими тощо. В коледжі батьківські збори доцільно проводити один раз в семестрі, в проміжках між якими застосовувати індивідуальну роботу із студентами і їхніми батьками за потребою.

Мікродослідження в співтоваристві студентів і батьків необхідне для здобуття додаткової інформації про характер і причини виникнення тієї або іншої проблеми, можливих шляхах і способах її вирішення. Дуже важливо привабити батьків до організації і аналізу результатів дослідження. Найчастіше використовують експрес – методики, які не вимагають великих затрат часу для підготовки та проведення досліджень, обробки та аналізу результатів.

Добре зарекомендували себе тести і анкети з невеликою кількістю питань і завдань, які рекомендуються психологом навчального закладу. Діагностичний матеріал, отриманий батьками на батьківських зборах дуже часто допомагає віднайти втрачене взаєморозуміння і довіру батьків і дітей.

Про проведення батьківських зборів студентам слід оголошувати за два чи навіть три тижні до проведення зборів, наголосивши на необхідності відвідин батьками цього заходу. Оскільки в вищих навчальних закладах одним з найбільш важливих завдань зборів є інформування про стан успішності і відвідування занять, то для батьків потрібно підготувати інформаційні листівки – табелі успішності та дані про пропущенні заняття.

Такі листівки повинні мати єдине оформлення і, окрім переліку оцінок навчальних дисциплін і інформації про пропущені заняття, містити розділ, в якому батьки засвідчать свою інформованість про успішність студента та про можливість відвідати збори. Окрім простого інформування, таке завчасне оголошення зборів спонукає абсолютну більшість студентів до активізації навчальної діяльності, ліквідації незадовільних оцінок шляхом відвідання консультацій, сприяє покращенню успішності. Вдруге запрошення батькам слід надіслати за три – чотири дні до дати проведення зборів та отримати підтвердження про присутність на зборах.

Якщо з якоїсь причини батьки не можуть бути присутніми, то вони повідомляють дату свого відвідання куратора окремо. Необхідно з першого курсу навчання дотримуватися обов’язковості зустрічі з куратором з приводу батьківських зборів, адже це надзвичайно дисциплінує студентів, створює психологічний настрій на обов’язковість відвідин. Завчасна інформованість має і важливий психологічний аспект, адже не виникає почуття тривожного очікування зборів ні в студентів, ні у батьків і є високою вірогідність того, що батьки відвідають не тільки перші батьківські збори, але й усі наступні. В день проведення батьківських зборів батькам надаються нові інформаційні листівки – табелі успішності, в яких батьки можуть побачити, як змінилася ситуація з успішністю їхніх дітей протягом останніх двох тижнів.

Ця інформація дозволяє вчасно встановити спад інтересу до навчання та виявити його причини. В цих листівках можна також розмістити запрошення окремим батькам для індивідуальної бесіди, або інформацію, яка стосується лише конкретного студента і є конфіденційною. Кількість таких бесід може бути не більше ніж чотири.

Готуючись до батьківських зборів куратору групи доцільно скласти перелік проблем, що обговорюються. Це допоможе уникнути зайвих питань з боку батьків і заощадить час для висвітлення більш важливих тем. Батьківські збори не повинні бути тривалими за часом, а бути чіткими, лаконічними, системними Батьки повинні переконатися, що збори мають значення: вони проходять оперативно і закінчуються певним результатом. Інформацію слід подавати дозовано, послідовно і чітко, виступ куратора має бути емоційним і доброзичливим.

До основної частини зборів належать: аналіз успішності, оцінка психологічного клімату в колективі, психолого-педагогічна освіта, організаційні питання. Виступ куратора повинен починатися з розповіді про позитивні факти з життя групи, містити аналіз негативних явищ і включати реальні пропозиції, які створили б у батьків налаштування на можливість виправлення даної несприятливої ситуації.

На зборах можна доводити до відома всіх батьків тільки такі факти (позитивні і негативні) щодо студентів, відносно яких у куратора є повна ясність. Не можна постійно згадувати одні й ті ж прізвища в позитивному і негативному сенсі. Куратор повинен не вичитувати батьків, а спілкуватися з ними, давати їм можливість висловлювати свою думку і точку зору під час зборів, а не після них.

Якщо куратор стане для батьків авторитетом, якщо вони побачать, що поруч з їхніми дітьми знаходиться не байдужа офіційна особа, а людина, що враховує у вихованні індивідуальні особливості студентів, застосовуючи методи прямого та опосередкованого впливу та метод переконання, як вплив на свідомість і поведінку, то потрібний для справи виховання контакт між куратором і батьками буде досягнутий.

Останнім обов’язковим етапом зборів є прийняття рішення. Рішення – це необхідний елемент батьківських зборів, адже дуже важливо, щоб кожні збори мали післядію, спрямовану на вдосконалення спільної виховної роботи сім’ї та навчального закладу. В іншому випадку важко отримати бажаний ефект від зборів навіть якщо вони пройшли з високою явкою і зацікавленою участю батьків.

Куратор повинен за 2-3 дні до зборів скласти проект його рішення. Рішення може бути подано у вигляді переліку запланованих заходів, а також у формі рекомендацій батькам, при розробці яких доцільно скористатися допомогою психолога коледжу.

Отже, ефективність батьківських зборів, як важливого засобу формування особистостей в студентському середовищі є прямо пропорційною зусиллям на їх детальну і продуману підготовку. Лише спільні дії батьків та педагогів можуть дати такі бажані результати у спільному виховному процесі.

Література

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

2. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1986. – 543 с.