776
Оцініть публікацію

Стаття «Наочні посібники в сучасному навчанні»

У сучасному навчанні, наочні посібники та технічні засоби навчання відіграють велику роль.

Широке використання правильне застосування наочних посібників розширює і поглиблює уявлення студентів про досліджуване питання, скорочує час на виклад матеріалу. Однак, надаючи наочності у навчанні велике значення, не можна її переоцінювати. При перевантаженні заняття наочними посібниками можна відвернути увагу студентів від основної мети заняття.

У навчанні має бути забезпечене правильне співвідношення наочного і абстрактного, конкретного і узагальненого. Наочні посібники повинні бути підібрані за темами навчальних програм таким чином, щоб забезпечити проведення необхідних демонстрацій при викладі відповідних розділів курсу, закріпленні і повторенні матеріалу.

Методика застосування наочних посібників залежать від того, на якій стадії вивчення матеріалу вони застосовуються. Наочний посібник або комплекс наочних посібників та технічних засобів різним чином застосовуються при поясненні нового матеріалу викладачем, при закріпленні знань та їх перевірці[1]. Так, наприклад, при поясненні нового матеріалу з різних тем навчальної програми з графіки діафільми та кінофільми є органічним доповненням до натури і до моделей.

У сумі ці наочні засоби є для студентів джерелом знань. При повторенні і узагальнення доцільно скористатися одними діафільмами і кінофільмами. Вибір посібників повинен бути не випадковим, а ретельно продуманим по всьому курсу. Для кожної допомоги повинно бути відведено своє місце в загальному ланцюгу занять. Залежно від змісту та навчальної мети заняття необхідно застосовувати різноманітні наочні посібники, що сприятиме кращому засвоєнню навчального матеріалу. Тому потрібно забезпечити правильну методику застосування наочних посібників.

Специфіка навчальної дисципліни «Інженерна графіка» така, що в ній дидактичний принцип доступності досліджуваного матеріалу нерозривно пов'язаний з дидактичним принципом наочності.

Чуттєве сприйняття грає велику роль у трудовому навчанні, але становить лише початкову ступінь пізнання. Наступний його етап – абстрактне мислення. Сприйняття має супроводжуватись і спрямовуватися активним мисленням, які ставить пізнавальні завдання, дає план спостережень, повідомляє його результати[2].

Засоби наочності використовуються при викладі навчального матеріалу викладачем, у ході самостійної діяльності студентів, і формуванні умінь і навичок, при контролі засвоєння матеріалу і при інших видах діяльності і викладача, і студентів.

Необґрунтоване, довільне і надмірне застосування наочності на занятті може дати і негативний ефект.

Загальноприйнятої класифікації, що приводить всі види засобів наочності в систему, що відповідає вимогам, поки що немає. Інженерам-викладачам доводиться самостійно розробляти комплекси засобів навчання, в тому числі засоби наочності на занятті, оптимізацію їх поєднання з іншими засобами навчання[2].

У кожному наочному посібнику існує ряд дидактичних ознак, що визначають раціональну область використання в навчальному процесі. Наприклад, така властивість натуральних зразків, як їх реальність, сприяє формуванню у студентів правильного уявлення про форму, кольор і величинуоб'єкта. Застосуванняцього виду наочності дає можливість перейти від спостереження конкретних зразків до абстрактного мислення.

Викладач пред'являє засоби наочності студентам на занятті різними способами. Серед них найбільш часто використовуються такі: замальовки на дошці; вивішування плакатів; застосування технічних засобів навчання; подання інформації на графічних дисплеях. Викладачу необхідно знати переваги кожного з них у навчальному процесі. Наприклад, показ діапозитивів займає менше часу на виклад матеріалу, ніж необхідно для пред'явлення цієї ж інформації за допомогою замальовок на дошці крейдою. Спосіб показу діапозитивів більш гнучкий, ніж демонстрація діафільму, оскільки дозволяє інженеру-викладачу давати матеріал у будь якій послідовності, а при необхідності швидко повертатися до попередніх кадрів.

Ефективність застосування обраного засобу наочності багато в чому визначається методикою і технікою його використання на занятті. Тут все важливо і значимо: місце розташування і освітленість засобів наочності в кабінеті, його видимість з усіх точок кабінету, вміле поєднання викладачем слова і демонстрації, час демонстрації, ступінь підготовленості студентів до сприйняття засобів наочності, педагогічна кваліфікація викладача.

Застосовуються такі види наочних посібників: демонстрація різних реальних предметів; показ виробів і макетів; зображення предметів, процесів і замальовка на дошці; умовне зображення[3].

 Для якісного відтворення зображень при проеціюванні необхідно використовувати відповідні екрани. Класифікувати екрани можна за типом конструкцій (підлогові, настінні, пересувні, складні) і за якістю покриття, від чого залежить можливість використання екранів з тим чи іншим видом проекційного обладнання.

Відеопроектор – це електронно-оптичний пристрій, призначений для проектування на віддалений екран інформації, що надходить в формі відеосигналу. Як джерело даних може використовуватися відеомагнітофон або відеокамера. Відеопроектори, додатково оснащені комп'ютерними входами (що дозволяє проектувати дані безпосередньо з комп'ютера), називають мультимедіа проекторами.

Застосування інтерактивних електронних дошок ACTIVboard, дозволяє кожному присутньому в аудиторії бути активним учасником заходу - працювати в інтерактивному режимі.

Жодне з досягнень науки і техніки не викликало такого тривалого і болісного пошуку застосувань у процесі навчання, як персональний комп'ютер. Однак, швидкість впровадження комп'ютерів у навчальний процес значно відстає від темпів розвитку комп'ютерних технологій.

Аналіз показав, що найбільш зручною для використання в навчанні є САПР КОМПАС, призначена для прямого проектування в машинобудуванні. Сформулюємо вимоги, пропоновані до навчальної САПР, яким система КОМПАС задовольняє повною мірою:

 • легкість і простота у вивченні; можливість працювати на недорогій техніці;
 • відповідність випущеної документації вимогам ЕСКД;
 • використання сучасних технологій проектування;
 • досить широке поширення;
 • оперативність супроводу та обліку специфічних потреб навчального процесу, відсутність серйозних помилок.

В останні роки організація навчального процесу з дисципліни «Інженерна графіка» піднялася на якісно новий рівень - тепер замість олівця, лінійки і паперу учні на заняттях працюють зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Цей крок був обумовлений вимогами, які пред'являються до випускників, сучасним ринком праці.

При використанні сучасних інформаційних технологій навчання в кабінеті повинні бути передбачені принтер, плотер, сканер або інші периферійні пристрої. Для проведення навчання повинні бути встановлені учнівські столи для комп'ютера (комп'ютерні столи) з місцем для принтера, сканера та інших периферійних пристроїв.

Кабінет так само може бути оснащений проекційною, відео-та аудіотехнікою:

 • діапроектор;
 • епіпроектор;
 • графопроектор;
 • інші проектори;

До друкованих засобів навчання (ПСО) відносять поліграфічні видання, що містять зображення і відображення предметів і явищ, систематизовані відомості наукового чи прикладного характеру, довідкові дані і завдання, викладені у формі зручною для викладання, вивчення, освоєння і контролю знань. Це: таблиці, картини, картки, карти, робочі зошити, портрети[4].

Навчальна таблиця являє собою площинне засіб навчання, що несе наукову інформацію, яку повинні засвоїти навчаються згідно освітній програмі.

Таблиця повинна містити матеріал, призначений для тривалого показу або багаторазового до нього звернення, що вимагає угруповання, порівняння, узагальнення, показу функціональних сторін досліджуваних об'єктів, роз'яснення дії та операції, прийоми і способи їх виконання, застосовувані при навчанні, тобто таблиця повинна містити "екстракт" тематичних і систематизованих відомостей.

Активне застосування технічних засобів навчання стає невід'ємною частиною навчального процесу скрізь, де є захоплені своєю справою вчителя, де навчання стало творчістю. Там де технічні засоби використовуються грамотно і систематично, вони сприяють підвищенню ефективності та якості навчання.

Самої пильної уваги потребують питання організації навчального процесу, його інтенсифікація, яка полягає в тому, щоб при найменших витратах часу давати необхідну кількість інформації, домагатися глибокого її засвоєння.

У поліпшенні організації навчальної роботи та підвищення її якості велику допомогу педагогам можуть надати технічні, або, як їх ще називають, аудіовізуальні засоби навчання. До технічних засобів навчання відноситься як сама апаратура (діапроектори, епіпроектори, кінопроектори, телеприймачі, магнітофони, електропрогравачі, електрофони), так і спеціально створені дидактичні матеріали та посібники: діафільми, діапозитивні серії, грамплатівки, магнітні записи, відеозаписи, кінофільми, тобто екранно-звукові засоби.

Також до сучасних ТСО можна віднести інтерактивну дошку.

Інтерактивна дошка (ІД) - це пристрій, що дозволяє лектору або доповідачу об'єднати два різних інструменти: екран для відображення інформації та звичайну маркерну дошка[6].

У навчальний процес необхідно впроваджувати нові, найбільш досконалі методи викладання і навчання, розумно залучати технічні засоби навчання. Підвищення ефективності навчання кресленню в дечому залежить від використання на уроках дидактичних матеріалів, дидактичних ігор і комп'ютерних технологій.

Процес інформатизації сучасного суспільства вимагає від кожної людини вміння користуватися персональним комп'ютером (ПК).

Якщо використовувати комп'ютерні технології навчання при вивченні креслення, то

 • активізується процес навчання;
 • формуються навички роботи з комп'ютером;
 • формуються вміння використовувати інформаційні технології в повсякденному житті;
 • формується вміння використовувати інформаційні ресурси людства;
 • економія часу заняття;
 • можливість збільшення обсягу нового матеріалу на уроці і скорочення часу на його пояснення;
 • скорочується час на підготовку до заняття.

Комп'ютерні технології, зокрема презентації, як наочні посібники, допомагають вчителю викладати навчальний матеріал, розвивають навички спостереження та аналіз форми предметів, забезпечують міцне засвоєння студентами знань, підвищують інтерес до предмета[5].

У поліпшенні організації навчальної роботи та підвищення її якості велику допомогу педагогам надають технічні, або аудіовізуальні засоби навчання. До технічних засобів навчання ставиться як сама апаратура (діапроектори, епіпроектори, кінопроектори, телеприймачі, магнітофони, електропрогравачі, електрофони), так і спеціально створені дидактичні матеріали та посібники: діафільми, діапозитивні серії, грамплатівки, магнітні записи, відеозаписи, кінофільми, тобто екранно-звукові засоби.

У навчальний процес необхідно впроваджувати нові, найбільш досконалі методи викладання і навчання, розумно залучати технічні засоби навчання. Підвищення ефективності навчання кресленню залежить від використання на уроках сучасних ТСО і комп'ютерних технологій. Тому процес інформатизації сучасного суспільства вимагає від кожної людини також уміння користуватися персональним комп'ютером (ПК). Комп'ютерні технології, як наочні посібники, допомагають викладачу викладати навчальний матеріал, розвивають навички спостереження та аналіз форми предметів, забезпечують міцне засвоєння студентами знань, підвищують інтерес до предмета[5].

Література

1. Ботвинников А. Д. В«Шлях вдосконалення методики навчання креслення»: Посібник для вчителя. - М.: Просвещение, 1983.

2. Василенко Є. А. «Методика навчання креслення». - М.: Просвещение, 1990.

3. Вишнепольскій І. С. «Викладання креслення». - М.: Вища школа, 1986.

4. Розов С. В. «Керівництво до викладання креслення». - М.: Машинобудування, 1968.

5. Іванов Н. Комп'ютерна освіта// Комп'ютерПрес, 1996. 6. Хрісточевскій С. Мультимедіа в освіті// Комп'ютерПрес, 1996.