78
Оцініть публікацію

Стаття «Інформаційно-комунікаційні технології при підготовці техніків газового господарства»

Підготовку фахівців за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізації «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» проводиться на базі сучасної матеріально-технічної бази, та застосовуючи сучасні технології підготовки молодших спеціалістів.

На протязі всього терміну навчання молоді люди, які пов’язали своє життя з такою сферою діяльності, як газопостачання, опановують основні навчальні дисципліни на яких базується «професія, яка несе тепло в дім» – природні та штучні гази, газові мережі та устаткування, технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві, експлуатація устаткування і систем газопостачання, автоматика і телемеханіка систем газопостачання, охорона праці в газовому господарстві та інші.

На ряду із дипломом молодшого спеціаліста випускники відділення отримують робочу спеціальність: слюсар по експлуатації газового обладнання II розряду, слюсар по експлуатації та ремонту підземних газопроводів II розряду, права водія відповідної категорії.

Колектив викладачів та студентів, поєднуючи цікаве з корисним, відвідує виставки обладнання, що забезпечує теплогазопостачання та вентиляцію, знайомиться на практиці з технологічними процесами на компресорних станціях, газопереробному заводі, керівництво яких з прихильністю відноситься до проблем студентства.

Налагоджені стосунки з підприємствами області, які надають можливість проходити на їхній матеріальній базі технологічну та переддипломну практику. Також колектив відділення співпрацює з організаціями, які займаються будівництвом та експлуатацією газопроводів.

Матеріальна база відділення це кабінети та лабораторії відповідних дисциплін, кабінет дипломного проектування, навчальний газовий полігон. До послуг студентів відділення комп'ютерні класи, бібліотека на 75 тис. примірників, стадіон, спортивні секції, актова зала , колективи аматорського мистецтва. Також на відділенні працюють гуртки технічної творчості.

Сьогодні більшість навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації в тій чи іншій мірі працюють у інноваційному режимі. Найважливіша риса сучасного навчання – його спрямованість на те, щоб навчити студентів не лише пристосовуватися, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін. Процес професійної підготовки студентів починається з першого ж дня їхнього навчання на відділенні. Професійна спрямованість викладання спеціальних дисциплін формує нові уявлення студентів про ці предмети і про майбутню професію в цілому. Але сформована уява — це тільки заохочувальний стимул до оволодіння нею.

Як відомо, процес оволодіння обраною професією розпочинається з вивчення загальнотехнічних дисциплін, з поступовим переходом до професійної підготовки. Професійна ж підготовка конкурентоспроможного робітника значною мірою залежить від професійної і педагогічної майстерності викладача та майстра виробничого навчання.

Головними ознаками професійної майстерності педагогічного працівника є: оволодіння ефективними засобами передачі студентам знань і умінь; уміння планувати й здійснювати педагогічний вплив; уміння встановлювати правильні взаємостосунки з студентами, організовувати і спрямовувати їхню діяльність; уміння переконувати; глибоке знання свого предмета, широка ерудиція тощо [1]. Отже, набуття високого рівня педагогічної майстерності — процес тривалий і складний. З огляду на це, неабияке значення має відмова від традиційних методів навчання.

З цією метою на відділенні «Обслуговування устаткування та систем газопостачання» викладачі намагаються в своїй професійній діяльності при підготовці техніків газового господарства застосовувати інтерактивні методи навчання та застосовувати сучасні технології та обладнання.

Інтерактивні методи навчання пройшли багаторічну апробацію у навчальних закладах, деякі з них застосовуються широко застосовуються при підготовці майбутніх фахівців. Мета застосування інтерактивних методів полягає не тільки в спонуканні студентів до активної роботи, а й ініціюванні їх творчості, розвитку комунікативних навичок тощо. Існують причин, які знижують якість проведення заняття це і часте опитування, одноманітність, завищений тиск на студентів, швидке проходження матеріалу. Враховуючи все це необхідно урізноманітнити методи подання матеріалу як теоретичного так і практичного, підняти активність студентів, створити невимушену атмосферу під час заняття, поставити за мету виховання особистості[1].

Кожен викладач має самостійно впроваджувати ефективні форми і методи навчання. Як правило, краще засвоєння нового матеріалу відбувається в процесі активної діяльності студентів за умови, коли в нього вносяться елементи новизни. Необхідно підкреслити значення використання спеціальних мнемонічних засобів, тобто засобів запам'ятовування і зберігання інформації. До них належать: смислове групування матеріалу, виділення головної думки, складання плану, конспекту, логічних схем, виділення в них основних зв'язків і відношень.[3]

Інноваційна діяльність педагога що працює з майбутніми техніками газового господарства, пов'язана з проектуванням і реалізацією інноваційних технологій. Вона буде ефективною за умови наявності у нього системи прогностичних, проектувальних, конструктивних, організаційних, комунікативних, рефлексивних, аналітичних та інших умінь.

Зважаючи на те, що до інноваційної технології входить система умінь, що забезпечує проектування і реалізацію навчально-виховного процесу, викладач відділення має оволодіти вміннями організації кожного етапу професійно-педагогічної діяльності на основі врахування низки чинників: пріоритетності цілей професійної освіти, специфіки змісту навчання, вікового і освітнього рівня учнів, фізичного стану, рівня навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

У своїй практичній діяльності наші викладачі віддають перевагу колективній методиці взаємо навчання. Найчастіше використовуються методики колективного навчання " Обмін темами" і " Обмін завданнями". Ці методики дають змогу відпрацьовувати як теоретичний, так і практичний матеріал. Кожен студент під час пари не тільки отримує певні теоретичні знання, а й запам'ятовує їх і передає ці знання іншому учню. У зв'язку із завданням інноваційних технологій навчання, системного, оптимального конструювання форм і типів занять постає проблема розробки чітких характеристик освітнього, виховного і розвиваючого потенціалу кожного типу заняття і методичних умов, дотримання яких обов'язкове для його ефективного використання. Особливе місце при реалізації педагогічного підходу приділяється діагностиці процесу навчання.

З цієї діагностики починається планування процесу викладання, перевірки й обліку знань. Діагностика проводиться в ході навчання, і обов'язково досліджуються результати навчальної діяльності. При цьому діагностика передбачає відстеження досягнень студентів як щодо оволодіння знаннями, так і на рівні розвитку їхніх здібностей на основі чітких параметрів результативності навчання.

Різноманітність інноваційних технологій робить процес навчання дійсно творчим, збуджує зацікавленість студентів, поліпшує розуміння і засвоєння матеріалу.

Інформатизація є необхідною умовою удосконалювання навчального процесу на відділенні, тому що з її розвитком відбувається відновлення змісту і форм навчальної діяльності як педагогічних працівників, так і учнів. Інформатизація передбачає використання в навчальному процесі різноманітних комп'ютерних технологій, які є інноваційними. Комп'ютерні технології є ефективним інструментом для розвитку нових форм і методів навчання, що підвищують якість та конкурентоспроможність майбутніх техніків газового господарства.

З впровадженням інноваційних технологій і нововведень в організації праці відбулися значні зміни. Це і комп'ютеризація навчального процесу, зменшення числа робочих місць, і встановлення нового сучасного обладнання. У зв'язку з цим змінилися і вимоги до робітників. Вони мають бути здатними до швидкого освоєння професії на виробництві та адаптації до технологічних організаційних нововведень.

Професійна підготовка такого робітника потребує нових підходів до організації навчання, зміни процесу професійної підготовки, застосування сучасних і ефективних технологій навчання, головним результатом якого є здатність робітника до самовдосконалення, швидка адаптація до змін на виробництві . Для реалізації таких завдань на відділенні створені навчальні лабораторії , які дають змогу майбутнім спеціалістам на практиці застосовувати отримані теоретичні знання.

Кабінет курсового та дипломного проектування забезпечений як необхідною технічною документацією, сучасними паспортами газоспоживаючого обладнання так і необхідним комп’ютерним забезпеченням з ліцензованим програмним забезпеченням. Студент має змогу скористатися наданою йому можливістю застосувати все це на практиці, всі напрацювання викладачів відділення доступні студентам в цифровому варіанті, як у внутрішній мережі так і на сайті.

Викладачами відділення створено забезпечення дисциплін в електронному варіанті, який дозволяє прискорити процес засвоєння теоретичного матеріалу, а застосування ігрових ситуацій при вирішенні контрольних завдань підвищує зацікавленість студентів програмним матеріалом. Студенти успішно користуються комп'ютерною технікою, мають безкоштовний доступ до мережі Інтернет. Повністю реалізована ідея використання прикладних програм під час курсового і дипломного проектування. Так процес підготовки майбутніх спеціалістів передбачає виконання ряду технологічних розрахунків що супроводжуються графічною частиною.

На допомогу студентам в ході виконання курсових та дипломних проектів використовується програма «АВК», яка значно спрощує процес виконання економічної частини будь-якого проекту.

Навчально-виробнича практика проводиться в майстернях коледжу. З профільними підприємствами міста та регіону, які є базами практики, укладаються угоди на проведення технологічної та переддипломної практик. Керівниками цих практик є представники цих підприємств та викладачі коледжу.

На третьому курсі студенти проходять навчання з водіння легкових та вантажних автомобілів. Навички з водіння вони одержують за допомогою досвідчених майстрів виробничого навчання. Після закінчення навчання студенти мають змогу отримати посвідчення водія.

В механічних майстернях коледжу зі студентами проводиться навчання з навчально-виробничої практики. Тут вони здобувають робітничі професії.

Для забезпечення створення студентам та працівникам безпечних умов праці в коледжі ефективно діє система охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки. Відповідно до діючого законодавства викладачі та студенти даної спеціальності проходять інструктажі з охорони праці: вступний, первинний та повторний, які реєструються у відповідних журналах. В навчальних кабінетах та лабораторіях створені умови для безпечної та продуктивної роботи і навчання.

Викладачі спеціальних дисциплін працюють над проблемою впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес. Це розробка навчальних відеофільмів з окремих тем предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок. Використання під час проведення занять теоретичного і виробничого навчання навчальних відеофільмів стимулює підтримання у студентів високого рівня пізнавального інтересу до предмету, сприяє його ефективному засвоєнню та дає можливість педагогу формувати інтелектуальний і творчий розвиток учнів.

Під час підготовки майбутніх спеціалістів широко використовується навчальний полігон на якому студенти в умовах максимально наближених до реальних мають змогу відпрацьовувати навички необхідні для майбутньої професійної діяльності. В ігровій формі на основі практичних тренінгів студенти відділення виробляють як професійні навички так і наполегливість, комунікабельність, самостійність.

Системність у вивченні предметів ламає звичайне сприйняття студентами програмного матеріалу. Вони відчувають, що вивчають предмет, аналізують його, а не просто "проходять програму".

Систематична робота за певною методичною системою опрацювання теоретичного і практичного навчального матеріалу, забезпечує постійний зворотній зв'язок та застосування навчального матеріалу. Це сприяє формуванню навичок самостійної навчальної професійної діяльності.

Протягом останніх років викладачі відділення широко впроваджують в практику нові освітні технології, зокрема: при спеціальних дисциплін викладачі продуктивно застосовують методику інтерактивних технологій. Наприклад, застосування кооперативної форми навчання, коли студентська група ділиться на кілька малих груп, об’єднаних спільною навчальною метою заняття , особливо практичного. За такої організації праці викладач через завдання керує роботою як кожної підгрупи, так і діяльністю кожного студента опосередковано. При цьому використовуються діючі зразки нового обладнання. Під час інтерактивного навчання майбутні спеціалісти стають більш комунікабельними, демократичними у спілкуванні, вчаться критично мислити, приймають продумані рішення.

Практика засвідчила, що таке навчання через кооперацію студентів підвищує можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу оптимально реалізувати прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню вищих результатів щодо засвоєння знань і формування умінь[4].

Висновки та перспективи подальшої роботи.

За словами Д.В. Таушана, у процесі виконання різноманітної діяльності із застосуванням інформаційно комунікаційних технологій на заняттях спостерігається посилення пізнавальної активності, що сприяє актуалізації одержаних раніше знань, умінь, навичок, підвищує практичну значимість досліджуваного матеріалу в майбутній професійній діяльності.[5]

Інноваційні технології навчання – шлях до підвищення якості професійної підготовки майбутніх спеціалістів.. Вони дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання. Формують внутрішню мотивацію до активного сприйняття, засвоювання та передачі інформації. Сприяють формуванню комунікативних якостей студентів, активізують розумову діяльність. За інноваційними технологіями навчання майбутнє підготовки молодших спеціалістів.

Література

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии.- М., 1989.

2. Гін. А.О. Прийоми педагогічної техніки: Посібник для вчителів.— Луганськ: Навчальна книга. Янтар, 2004.

3. Організація навчального процесу в сучасній школі: Навчально-методичний посібник для вчителів, керівників навчальних закладів, слухачів ІПО / М.В.Гадецький, Т.М.Хлєбнікова.— X.: Веста, Видавництво «Ранок», 2003.

4. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко / За ред. О. І. Пометун.— К.: А.С.К., 2004.

5. Таушан Д.В. Інформаційно-пізнавальні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів: Дис...канд.пед.наук 13.00.04 — Хмельницький: НАДПСУ,2003.- 203 с.