531
Оцініть публікацію

Стаття «Сучасні проблеми, стан і перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я та професійної підготовки студентської молоді»

Останніми роками в Україні значна увага приділяється розвитку національної системи фізичного виховання студентів, що відображено у Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та в Концепції національного виховання студентської молоді. Означені документи визнача ють стратегію розвитку системи фізичного виховання студентської молоді, реалізація якої повинна забезпечити формування у молоді світоглядних позицій та ціннісних орієнтацій, виховати у них відповідальне ставлення до власного здоров’я, до здорового способу життя, створити умови для їх повноцінного фізичного та духовного розвитку. Незважаючи на значну увагу з боку держави до системи фізичного виховання студентської молоді, остання залишається усе ще малоефективною.

Проблема збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді у наш час набула особливої актуальності. Це пов’язано з тим, що на даний час близько 90% студентів мають серйозні відхилення в стані здоров’я, 50% із них знаходяться на диспансерному обліку, а кожного п’ятого студента віднесено до підготовчої чи спеціальної медичної групи або звільнено за станом здоров’я від фізичних навантажень, більше 70% студентів мають низький і нижче середнього рівні соматичного здоров’я. Наведена статистика свідчить про необхідність неупередженого аналізу найбільш поширеної форми організації занять з фізичного виховання студентської молоді.

Соціологічні дослідження встановили, що інтерес до фізичної культури має формальний характер, її засоби у повсякденному житті студентів використовуються дуже обмежено. Факторами впливу на формування негативного ставлення до фізичного виховання є відсутність вільного часу, інтересу до фізичної культури, слабка довузівська підготовка.

Студентська молодь України сьогодні складає науковий, культурний, інтелектуальний потенціал країни, генофонд нації. Питання збереження і зміцнення здоров'я студентів є важливою культурно-освітньою, економічною і соціально-політичною проблемою.

На нашу думку, сучасний фахівець повинний відзначатися не тільки високим рівнем професійної підготовки, але і гарним здоров’ям.

Процес навчання вимагає напруги пам'яті, стійкості і концентрації уваги, часто супроводжується виникненням стресових ситуацій (іспити, заліки), на що вказує практичний досвід.

У процесі навчання в училищі за курсом фізичного виховання передбачається вирішення наступних завдань:

  • виховання у студентів високих моральних, вольових і фізичних якостей;
  • готовності до високопродуктивної праці;
  • збереження і зміцнення здоров'я студентів;
  • сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму;
  • підтримка високої працездатності протягом усього періоду навчання;
  • професійно-прикладна фізична підготовка студентів з урахуванням особливостей їх майбутньої педагогічної діяльності;
  • вдосконалення спортивної майстерності студентів-спортсменів;
  • виховання у студентів переконаності в необхідності регулярно займатися фізичною культурою і спортом.

Фізичне виховання у ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області проводиться протягом усього періоду навчання студентів і здійснюється в різноманітних формах, які взаємопов’язані, доповнюють одна одну і являють собою єдиний процес фізичного виховання.

Рекомендації навчальної програми з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України, мають законодавчий характер і визначають загальну стратегію формування високої особистої фізичної культури студента.

Програмою виділяється три основні форми фізкультурної діяльності студентів.

Перша форма, що реалізується на академічних заняттях у навчальний час, передбачає комплексне розв’язання трьох груп педагогічних завдань: освітніх, виховних та оздоровчих з переважною освітньою спрямованістю. Навчальні заняття є основною формою фізичного виховання в вищих навчальних закладах. Вони плануються в навчальних планах з усіх спеціальностей в обсязі 4 години на тиждень, їх проведення забезпечується викладачами предметної комісії фізичного виховання. Здійснення цієї системи може вважатися задовільним, якщо у студента сформована потреба і він опановує необхідними вміннями власного фізичного удосконалення, використовує ці вміння у організації свого життя.

Викладачі Терзіогло Є.М., Лисковецька С.Г, Кіоссе О.С., Шпичко В.Ф. розробляють заняття для студентів молодших та старших курсів згідно розподілу сили, застосовуючи практику зацікавлення молоді, що створює ділове відношення до предмету вивчення.

Вирішенню оздоровчих завдань сприяють правильне проведення заняття і виконання санітарно-гігієнічних норм. Вже з I курсу всі викладачі ознайомлюють студентів з вимогами поведінки і зовнішнього вигляду на заняттях із фізичної культури з метою послідовного перетворення засвоєних знань у навички і звички поведінки. Цим забезпечується виховання студентів у дусі свідомої дисципліни та організованості.

Аналіз відвіданих занять фізичного виховання свідчить про те, що робота проводиться відповідно програмі, темі і конкретно враховуються особливості майже всіх відділень. На заняттях, проведених під час декади предметної комісії широко використовувався ігровий та змагальний методи. Навчальні ігрові заняття відрізнялися від традиційних не тільки емоційною насиченістю, але й моторною щільністю. Під час підбору ігор враховувалися основні завдання заняття, рівень фізичної підготовленості студентів та місце проведення.

Під час роботи регіонального методичного об'єднання викладачів фізичного виховання ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України у вересні 2015 року було високо оцінено якість підготовки та проведення лекції-презентації з дисципліни «Анатомія людини» на 2-му курсі відділення «Фізичне виховання» на тему: «Основні групи м'язів людини» викладачем анатомії Кушнаренко Н.І., практичного заняття з дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання» на тему: «Біг на короткі дистанції» викладачем фізичного виховання Лисковецькою С.Г.

Друга форма передбачає активні заняття спортом у позаурочний час.

Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи, які проводяться в училищі, при активній участі викладачів фізичного виховання, спрямовані на широке залучення наших студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом, на зміцнення здоров’я, вдосконалення фізичної і спортивної підготовленості студентів.

Третя форма – активне дозвілля студентів – передбачає організацію самостійних занять у позаурочний час, використання різних форм і засобів фізичної культури.

У сукупності з навчальними заняттями правильно організовані самостійні заняття забезпечують оптимальну безперервність і ефективність фізичного виховання.

Самостійні заняття сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, дозволяють збільшити загальний час занять фізичними вправами, прискорюють процес фізичного вдосконалення, та є одним із шляхів впровадження фізичної культури і спорту в побут і відпочинок студентів.

Діяльність сучасного загальноосвітнього закладу по збереженню та зміцненню здоров'я учнів лише тоді може вважатися повноцінною та ефективною, якщо в повній мірі, професійно та ефективно в єдиній системі реалізуються здоров'язберігаючі та здоров’яформуючі технології.

Тому першочерговим завданням є підготовка наших студентів до їх впровадження, з цією метою в училище проводяться:

  • практичні семінари із здоров’язберігаючих педагогічних технологій для викладачів та класних керівників;
  • практичні заняття зі студентами 3-х курсів із здоров’язберігаючих педагогічних технологій, з метою їх впровадження під час літньої педагогічної практики.

На сьогоднішній день зростає значення фізичної культури як засобу оптимізації режиму життя, активного відпочинку, збереження і підвищення працездатності студентів протягом усього періоду навчання у вузі.

Поряд з цими засобами фізичної культури забезпечується загальна і спеціальна фізична підготовка стосовно до умов майбутньої професії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Давиденко Д. Физична культура и культура здоров'я // Теорія і методика фізичного виховання і спорту - 2010. - №2. - С.65-70.

2. Скороход В. М., Скороход Т. В. Формування культури здоров'я молоді через освіту // Основи здоров‘я та фізична культура. - 2007. - №11. - С.7-8.

3. Социология семьи : Учебник. // Под ред. А. П. Антонова. - М. : Инфра, 2005. - 256с.

4. Статистичний щорічник України за 2007 рік. Державний комітет статистики України. - К. :Консультант, 2008. - 654с.