103
Оцініть публікацію

Методична розробка «Технології інтегрованого навчання на заняттях з інформатики»

В умовах сучасного підходу до навчання, коли поставлена мета гуманізації учбового процесу, в центрі знаходиться особистість учня. Тому важливим є систематизація знань майбутнього спеціаліста, вміння аналізувати здобуті знання та використовувати їх іноді в евристичних рішеннях повсякденних задач, які ставить сучасність. Майбутній спеціаліст повинен мати можливість вільно оперувати великими обсягами інформації. В цьому плані інформаційні комп'ютерні технології повинні являти собою не лише засіб вивчення і дослідження, а, насправді, бути підручним інструментарієм для вирішення професійних задач фахівця.

З точки зору таких інноваційних підходів дуже зручним є інтерактивний спосіб подання і закріплення матеріалу з різних предметів. Ми, як викладачі, постійно знаходимося у пошукунових форм і методів організації навчально-виховного процесу, з метою підвищення якості знань, які отримують студенти. Досвід показує, що використовуючи міжпредметні зв'язки, досягається мета продемонструвати майбутньому спеціалісту нaочне подання можливості застосування знань й умінь із галузі дисциплін, що вивчаються.

Бінарні заняття дозволяють інтегрувати знання з різних областей. При цьому знаходяться рішення задач з однієї дисципліни за допомогою знань, отриманих в іншій.

Наприклад, проводячи бінарне заняття з предметів "Математики" та "Основи інформатики", студентам можна запропонувати дослідження тригонометричних функцій за допомогою інструмента Майстер діаграм в МSExcel. При цьому графіки, на які студенти витрачають багато часу при їх звичайній побудові, виникають внаслідок зміни формули в одній комірці чи зміни коефіцієнтів у функції. Легко просліджується динаміка зростання чи спадання при зміні певних параметрів.

Також можна запропонувати розв’язування рівнянь та систем рівнянь графічним методом, дослідження функцій з модулями самої функції чи аргументу.

Вивчаючи інструмент Пошук розв’язку за приклад можна брати розв’язування систем рівнянь чи нерівностей, спираючись на знання математики. А також можна за приклад взяти розподіл робітників по змінам для виконання певних видів робіт, спираючись на знання з економіки та менеджменту.

На прикладі вивчення відео-редакторів, можна впевнено говорити про те, що, наприклад, досліджуючи проблему забруднення навколишнього середовища, намагання показати те, що вражає чи надихає на роздуми, студенти одночасно вивчають можливості програми, в якій створюють свої роботи.

Проводячи заняття такого характеру, надається можливість студентам бути не тільки слухачами, а й легко включатись у процес дослідження того чи іншого явища.

Саме по собі зрозумілим є те, що вивчаючи текстові редактори і їх можливості, вивчаючи інтернет-технології, студенти набувають навичок для написання рефератів з різних предметів, курсових, дипломних чи інших проектів, проведення складних підрахунків. Отримують можливості вільно користуватися інформацією як фаховою з тієї чи іншої дисципліни так і науково-популярною чи художньою літературою.

Міждисциплінарна інтеграція знань дуже важлива для сучасного навчання й повинна розглядатися не тільки з погляду взаємозв'язків знань по навчальних дисциплінах, але і як інтегрування технологій, методів і форм навчання. Від цього залежатиме успіх, а значить і результат навчання.

Роки викладання інформаційних технологій у студентів економічних спеціальностей поступово надають певний базис економічних задач, під час розв'язування  яких одночасно вивчається плановий курс інформатики. В такому ракурсі викладач повинен бути не настільки передавачем знань, наскільки консультантом при самовдосконаленні молодої особистості і як спеціаліста, так і як всесторонньо розвинутого члена сучасного суспільства.