Руська трійця у Львові

1. Підготовчий етап (5 хв.):

 • організація роботи класу;
 • інформація про основні способи діяльності на уроці;
 • активізація розумової діяльності школярів.

2. Вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок (25 хв.):

 • оголошення нової теми;
 • очікувані результати;
 • мотивація навчальної діяльності;
 • сприйняття і осмислення учнями навчального матеріалу.

3. Систематизація та узагальнення знань, умінь (10 хв.):

 • повторення вивченого матеріалу;
 • систематизація знань на рівні понять, історичних персоналій, явищ, подій, хронології тощо;
 • виконання завдань із застосуванням отриманих знань та умінь;
 • узагальнення вивченого матеріалу на рівні висновків, логічних ланцюжків тощо.

4. Заключний етап уроку (5 хв.):

 • підсумок уроку (рефлексія): Що на уроці було головним? Цікавим? Чого ви навчилися?
 • інструктаж щодо домашнього завдання.

Методи на уроці: метод проблемного викладу і пояснювально - ілюстративний.

Технології проблемного навчання і групова технологія.

Мета уроку: повідомити учням навчальний матеріал про створення та діяльність «Руської трійці» у Львові, оцінити роль організатора та лідера «Руської трійці» Маркіяна Шашкевича, з'ясувати значення цієї організації для розгортання національно - визвольного руху в Україні.

Сприяти засвоєнню знань, вдосконалювати навички спілкування, вчитися переконливо висловлювати свої думки, порівнювати історичні явища та події.

Здійснювати національне виховання учнів на уроці.

I. Організація роботи класу: сьогодні на уроці ми повторимо матеріал про становище західноукраїнського населення у I половині XIX ст. та ознайомимося з історією створення та діяльністю «Р. т.» у Львові, складемо історичний портрет Маркіяна Шашкевича, визначимо спільне та відмінне у діяльності «Р.т.» та КМб. Будемо слухати повідомлення, працювати в групах, зошитах, з комп'ютером тощо:

1.Активізація розумової діяльності учнів:

 • назвіть історичні назви ЗУЗ;
 • в складі яких держав і які із них перебували у I пол.. XIXст.?
 • української шляхти у краю не було, укр. інтелігенція була мало чисельна. які іноземці управляли українцями в СГ (назва політики)? У ПБ? на З?
 • яка династія була правлячою в Австр. імперії, назвіть імена імператорів кін. ХVІІІ- І пол. ХІХ ст? (+ Леопольд ІІ, Франц ІІ (до 1835 р);
 • яка була чисельність укр. населення на ЗУЗ?
 • в чому полягала колоніальна політика австрійського уряду щодо українства?
 • яким було становище селян?

Сьогодні ми порівняємо діяльність «Р.т» з діяльністю КМб.

Тому повторюємо:

 • КМб - це...
 • КМб існувало в таких роках
 • засновник і керівник КМб
 • діячі КМб
 • коли до КМб вступив Т.Г.Шевченко?
 • якою була діяльність КМб
 • напрями в діяльністі КМб
 • цілі, задачі КМб
 • коли КМб було розгромлене?
 • значення КМб полягало в тому, що...

ІІ Вивчення навчального матеріалу, формування вмінь та навичок:

 • Оголошення навчальної теми, мети уроку (за допомогою учнів), завдань класу.
 • Очікувані результати:

-         після цього уроку ви будете знати про значення діяльн-ті «Р.Т» в історії НВ руху в Україні у ХІХ ст.

-         зможете оцінити роль М.Шашкевича як керівника «Р.т» у Львові.

-         переконаєтеся в тому, що в діяльності «Р.т» у Львові і КМб в Києві було багато спільного, що не дивлячись на кордони Російської і Австрійської імперій, властям не вдалося роз'єднати українців, вони залишились єдиним народом.

 • Мотивація навчальної діяльності:
 • 1991 р. - Україна стала незалежною державою, всього тільки 15 р. український народ є вільним. Матеріал сьогоднішнього уроку пояснює нам, що КМб, « Р.т.» у Львові зіграли свою роль у досягненні державної незалежності українського народу.

План уроку:

1.     Створення і діяльність « Р.т.» у Львові.

2.     Маркіян Шашкевич.

3.     «Русалка Дністрова».

4.     Значення «Р.т.» для розгортання НВруху в Україні.

Завдання до дому: параграф № 14, конспект, поняття, історичний портрет, індивідуальні завдання по культурі.

Творче завдання для бажаючих: мультимедійна програма «Руська трійця» у Львові

Завдання класу: 1. З'ясувати, кого і чого в культурно - національному русі називають «Р.т.»? З якою метою воно було утворено?

2.     В чому історична заслуга цих діячів перед своїм народом?

3.     Яка роль в національному відродженні належить М. Шашкевичу?

4.     Порівняйте діяльність «Р.т.» у Львові і КМб у Києві. Визначте спільні і відмінні риси. Чому незважаючи на кордони, НВрух в Наддніпр. Україні і в Галичині був єдиним?

5.     Доведіть, що в Наддніпр. Україні і в ЗУЗ народні маси зазнавали однакових соціальних та національних утисків.

Бесіда: Як ви розумієте, що таке національне відродження? Що таке національна ідея?

1.    «Руська трійця» у Львові.

 • записати поняття «Р.т.»
 • роки діяльності, склад гуртка
 • завдання, практичну діяльність «Р.т.»

Повідомлення учнів - завдання можна виконувати у вигляді схеми:

«Руська трійця» - Львів
1833 - 1837 р.р.

це громадсько - культурне об'єднання, за своїм характером - демократичний просвітницький гурток, що об'єднував 20 осіб.

Засновники: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький

вихованці Львівської семінарії

Мета - пропагувати ідеї відродження української нації та культури, ідеї об'єднання українських земель

Діяльність «Р.т.»:

 • збирацька
 • дослідницька
 • видавнича
 • публіцистична
 • літературно - художня
 • перекладацька творчість
 • створено словник та граматику живої української мови
 • збірка поезій народною мовою
 • 1836 р. - І. Вагилевич переклав українською мовою «Слово о полку Ігоревім»
 • 1836 - М. Шашкевич підготував до друку «Читанку для діточок»
 • 1836 - в Будапешті видано альманах «Русалка Дністрова»

Відео хроніка з електронного підручника: «Історія України з кін. XVIII - поч.XIX ст..» - «Руська трійця»

Утвердженню яких загально - національних ідей сприяла діяльність цього просвітницького гуртка?

2. Маркіян Шашкевич:

 • повідомлення учнів
 • з'ясувати, яка роль в національному відродження належала М.Шашкевичу?
 • скласти історичний портрет діяча в зошиті

- видатний український письменник, громадсько-культурний діяч, речник національного відродження у ЗУЗ;

- родом зі Львівщини, із родини священика, після Бережанської гімназії закінчив технологічний факультет ЛУ, та греко - католицьку духовну семінарію, став священиком;

- в студентські роки був натхненником, організатором і лідером руської трійці;

- збирав фольклор у своєму рідному краю, створив словник  і граматику живої української мови, виступав проти спроб латинизувати українське писменство;

- в літературі визнавчився як поет-новатор, творам якого притаманні національні мотиви, любов до рідного краю;

- «поет-оповідач, кореспондент і провідник, як людина - наскрізь симпатична, щира і проста, пройнята належною любов'ю до рідного народу і непохитно певна своєї роботи, як в мистецтві, так і в житті» - так писав про нього поет Іван Франко;

- Маркіян дуже багато читав, вивчив кілька іноземних мов, захоплювався творами Г. Квітки-Основ'яненка, Котляревського, і П.Гулака -Артемовського;

- він прийняв участь у редагуванні львівського літопису, був співавтором альманаху «Русалка дністрова».

Отже М.Шашкевіч був провідником тієї частини молоді, що бажала працювати для свого народу. У своїх творах він звеличив українську народну пісню, висловлював необхідність національної єдності усіх українців, що живуть над Чорним морем, Дністром і Дніпром.

3  Альманах «Русалка Дністрова»:

 • повідомлення учнів
 • видавався у Будапешті у 1836 - 1837 рр. До читачів дійшло лише 250 примірників (заборонених цензурою)
 • в ньому друкувалися народні пісні, думи, перекази, історичні документи
 • значення альманаху - це була перша заява західних українців про своє існування, свою національну гідність
 • альманах залишив помітний слід у розвитку національної свідомості українців
 • видання «РД» було вершиною діяльності «РТ»

Члени «РТ» переслідувалися властями і гурток розпався. ЇЇ учасників було покарано:

 • М. Шашкевич після висвячення на священика був переведений в одну з дрібних парафій, де виснажений тяжким життям помер у 32 річному віці.
 • Я.Головацькому протягом тривалого часу не давали сану священика
 • І.Вагилевічу, щоб уникнути переслідувань довелося перейти у протестанську віру.

Учасники гуртка уперше в українському суспільному русі ЗУ внесли до програмних документів ідею возз'єднання всіх українських земель у складі майбутньої федерації. Вони  виступали за впровадження української мови і культури в усі сфери громадського життя.

Порівняльна характеристика діяльності «РТ» і «КМб»:

 • робота в групах біля дошки
 • перша визначає спільні риси діяльності
 • друга група - відмінності
 • клас доповнює відповіді членів груп
 • висновки із порівняння
 • оцінювання відповідей учнів

ІV Заключний етап уроку:

 • підсумок уроку
 • що на уроці було головним? цікавим
 • чому НВрух і в Наддніпр.Україні і в ЗУЗ був єдиним?
 • що спільного в становищі українців Наддніпр. України і західних українців у І пол.. ХІХ ст
 • висновки

Автор: Мельніченко Наталія Євгенівна