856
Оцініть публікацію

Конструювання та розв'язання економічних задач в середовищі табличного процесору Microsoft Excel

Пояснювальна записка

Запропонована програма спецкурсу призначена для учнів 10-11 класів, і розрахована на 1 рік (або 2 роки) навчання - 68 годин (2 години (1година) на тиждень). Уроки проводяться за рахунок варіативної частини змісту навчання.

Раціона льність вибору вказаних класів пояснюється тим, що разом з наочно-образним мисленням, що допомагає цілісно бачити об'єкти, в учнів у цьому віці активно розвивається асоціативне мислення, сприяюче засвоєнню різних абстрактних понять.

Спецкурси пов'язані із задоволенням індивідуальних освітніх інтересів, потреб і вподобань кожного школяра. Саме вони є найважливішим засобом побудови індивідуальних загальноосвітніх програм, оскільки найбільшою мірою пов'язані з вибором кожного учня змісту навчання залежно від його інтересів, здібностей і подальших життєвих планів.

При вивченні даного курсу у школярів формуються уміння і навики діяльності при рішенні практичних задач по економіці і статистиці.

Методологічно програма побудована так, що навчання походить від простого до складного, від основоположних принципів роботи в електронних таблицях до розвитку творчого потенціалу учнів. На початку вивчення курсу передбачається оволодіння загальними принципами роботи в електронних таблицях, в процесі навчання йде поглиблення знань при розв'язанні економічних та статистичних задач, при вивченні засобів і методів створення кросвордів і тестів. Коли учні освоюють візуальне програмування, їм пропонується вивчити елементи мови програмування VBA.

Даний спецкурс складений з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог, пов'язаних з дозуванням часу безпосередньої роботи учнів з ПК. Так, наприклад в 10-11 класах не більше 30 мін в перебігу уроку.

У зв'язку з цим і з урахуванням психолого-педагогічних вимог весь теоретичний матеріал частково викладається на лекціях, частково на практичних заняттях, через самостійне опанування презентації або методичних вказівок.

Програма спецкурсу відповідає цілям і задачам програми розвитку профільного навчання; передбачає професійну орієнтацію, підготовку до вступу до ВНЗ.

Дана програма об'єднує предмети освітньої області, оскільки однією з основних цілей програми є складання перевірочних тестів по різних предметах і темах. В програмі представлені активні форми організації навчання: семінари, захист проектів, презентації, апробація тестів на предметних уроках, що дозволить учням розглядати комп'ютер як інструмент в їх шкільній діяльності.

Актуальність створення програми

Програма Excel, будучи лідером на ринку програм обробки електронних таблиць, визначає тенденції розвитку в цій області. В програмі Excel контекстні меню значно розширені, а додаткові програмні інструменти полегшують рішення складних прикладних задач. Одним з найважливіших функціональних розширень програми є вбудоване в Excel середовище програмування Visual Basic for Applications (VBA) для вирішення прикладних задач. Завдяки VBA з'явилася можливість створювати прикладні пакети, які по своїх функціях виходять далеко за рамки обробки електронних таблиць.

На уроках математики, економіки учні знайомляться з простими статистичними характеристиками, такими як середнє арифметичне, мода, медіана. На уроках школярі могли знайти дані характеристики тільки в нескладних доступних прикладах. Пошук статистичних характеристик для рядів, діапазонів викликає у учнів складності. Тобто в даному курсі відбувається повторення старого матеріалу, але на новій основі. Вводиться поняття дисперсії і її вживання на практичних прикладах.

Учні мають також початкове уявлення про збір і угрупування статистичних даних, складання частот і відносних частот, побудову діаграм. Працюючи з комп'ютером, школярі переконуються, що комп'ютер виконує рутинні дії набагато швидше і ефективніше.

Особлива увага надається демонстрації оптимізаційних задач, які вирішуються в табличному процесорі.

Запропонований курс забезпечує міжпредметні зв'язки з математикою і економікою, і дає можливість вивчати деякі розділи даних предметів за допомогою комп'ютера.

При вивченні даного курсу у школярів формуються уміння і навики діяльності при рішенні практичних задач по економіці і статистиці.

Робота в електронних таблицях має на увазі різні форми, у тому числі і пропоновану в даній програмі методику створення тестів і кросвордів. Створення тестів припускає не тільки володіння загальними навиками роботи з комп'ютером, але і за рахунок організації міжпредметних зв'язків з'являється можливість закріплювати і заглиблювати знання, одержані по іншим предметам, які послужать розвитку учнів, допоможуть сформувати їх системний світогляд і дозволять їм оволодіти сучасними інформаційними технологіями.

Мета та задачі:

  • підготувати школярів до практичної діяльності: уміти використовувати електронні таблиці для вирішення різних економічних та статистичних задач, створення кросвордів і тестів;
  • сформувати міцні знання по предметам за допомогою навчальних і контролюючих програм, серії вправ і задач;
  • прищепити творчий підхід і навики самостійного проектування та оптимізації завдань;
  • вивчити елементи мови програмування Visual Basic for Applications.

Програма складається з:

  • пояснювальної записки, де описано мету та завдання курсу, особливості організації навчально-виховного процесу, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу, структура вивчення основних тем;
  • змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;
  • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; список основної та додаткової літератури.

Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп'ютерів з відповідним програмним забезпеченням.

Автор: Слуцька Ірина Анатоліївна - учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії, звання «старший учитель» Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Шосткинської міської ради Сумської області

Для перегляду повної версії завантажте файл.

Попередній перегляд

Триває завантаження