6336
Оцініть публікацію
3 з 5 на основі 9 оцінок

Вправи з ключами до різних тем правопису

  • Подвоєння букв.
  • Ненаголошені е, и.
  • Вживання апострофа і м'якого знака.
  • Спрощення.
  • Правопис складних слів.

Подвоєння букв

Вправа №1

Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу - без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте вислів В. Сухомлинського.

Вправа №2

Випишіть слова у дві колонки: у першу - відбувається подвоєння, у другу - не відбувається.

З вірніст..ю, повін..ю, осін..ю, величніст..ю, якіст..ю, від..аллю, мит..ю, радіст..ю, з безліч..ю, доповід..ю, вартіст..ю, з точніт..ю, сіл..ю, заздріст..ю, у сміливост..і, плот..ю, за галуз..ю, смерт..ю, з розкіш..ю, віс..ю, велич..ю, шерст..ю, з розповід..ю, північ..ю, блакит..ю, зі зліст..ю, ненавист..ю, чверт..ю.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву - прочитаєте народну мудрість.

Ненаголошені голосні е, и

Вправа №3

Запишіть слова у дві колонки: 1) з ненаголошеним е; 2) з ненаголошеним и.

Ет...кетка, д...сятий, еф...ктивний, нож...ці, кат...горія, ап...льсин, т...жневий, доб...реться.

Ключ. Підкресліть першу букву у кожному слові - прочитаєте назву одного з віршів І. Франка.

Вправа № 4

Запишіть слова у дві колонки: у першу - з ненаголошеним е, у другу - з ненаголошеним и.

Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте ім'я та прізвище автора повісті ″Зачарована Десна″.

Вправа №5

Запишіть слова у дві колонки: у першу - з ненаголошеним е, у другу - з ненаголошеним и.

З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро.

Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву - прочитаєте народну мудрість.

Вправа №6

У ліву колонку випишіть слова з вставленою буквою е, у праву - з вставленою буквою и.

Мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, оп..тати, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, ан..кдот, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, ен..ргетичний.

Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову В. О. Сухомлинського ″Треба тонко відчувати три речі:...″

Вправа № 7

Розташуйте слова у два стовпчики: в перший слова з ненаголошеним и, у другий - з ненаголошеним е.

В..ликий, муніц..пальний, ож..ледь, вер..ск, акт..віст, розд..рати, кр..ниця, чер..во, очищ..ння, опр..томніти, кош..ня.

Ключ. Прочитайте перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому - дізнаєтеся псевдонім відомої української поетеси Марії Олександрівни Вілінської.

Апостроф

Вправа №8

Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з апострофом, у праву - без нього.

В..єтнам, хутор..янин, об..єм, б..юст, б..є, лл..ється, Ілл..я, об..єкт, р..яно,  об..єднання, напам..ять, астрахан..ський, ув..язнений.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу літеру - отримаєте назву твору Б. Олійника.

Вправа №9

Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з апострофом, і праву - без нього.

Дит..ясла. духм..яні снопи, ін..єкція, в..яжеться, Р..єпін, св..ятопис, п..ятсот, кров..ю, міл..йони, В..єтнам, бур..як.

Ключ. Підкресліть у кожному слові або словосполученні передостанню букву - прочитаєте назву одного з творів Лесі Українки.

Вправа №10

Запишіть слова у дві колонки: 1) у яких вживається апостроф; 2) у яких не вживається апостроф.

Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кань..йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.

Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте прислів'я.

Вправа № 11

Розташуйте слова у два стовпчики: в перший з апострофом, у другий без нього.

Інтерн..ю, ф..юзеляж, різьб..яр, верб..я, ад..юльтер, ад..ютант, н..юанс, к..ювет, нав..язливий, Омел..ян.

Ключ. Прочитавши перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому отримаєте ім'я та прізвище ″каменяра″ України, автора збірки ″З вершин і низин″, п'єси ″Украдене щастя″.

М'який знак

Вправа №12

Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з м'яким знаком, у праву - без нього.

Чіл..не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр.

Ключ. Підкресливши першу літеру у словах, отримаєте назву твору М. Куліша.

Вправа №13

Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з м'яким знаком, у праву - без нього.

Різ..ба, парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховайс.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, тіт..ці, рибон..ки, брен..кати.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву - прочитаєте назву одного з творів І. Франка.

Вправа №14

Запишіть дані слова у дві колонки: 1) у яких вживається м'який знак; 2) у яких не вживається м'який знак.

Улюбленец.., козац..кий, різ..бяр, адмірал..с..кий, їд..те, Н..ютон, аквалан..гіст.

Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте назву країни.

Вправа №15

Виписати слова у два стовпчики: 1) з м'яким знаком; 2) без нього.

Ковал..чук, щонаймен..ший, учител..ство, камін..чик, різ..бяр, сон..ця, медал..йон, чотир..ма, лял..ці, с..міх, бат..ківський.

Ключ. Підкресліть в першому стовпчику останню букву - прочитаєте ім'я героя твору Уласа Самчука ″Марія″.

Вправа № 16

Розташуйте слова у два стовпчики: в перший слова з м'яким знаком, а в другий - без нього.

Промін..чик, міл..йон, ос..овий, пун..акція, ател..є, дос..є, ус..мішка, Юрянс..к, кін..чик, різ..бяр, нян..чити, св..ято.

Ключ. Прочитайте другі букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому - дізнаєтеся назву літературно-публіцистичної пам'ятки кінця ХVІІ - початку ХІХ століття, в якій розповідається про події, що відбувалися в Україні від давнини до 1769 року.

Спрощення

Вправа № 17

Випишіть слова у дві колонки: у першу - відбувається спрощення, у другу - не відбувається.

Пристрас/ний, контрас/ний, хвас/нути, кількіс/ний, у доблес/ному, зап'яс/ний, знавіс/нілий. радіс/ний, у мас/ному.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву - прочитаєте словосполучення.

Правопис складних слів

Вправа №18

Запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться через дефіс; 2) які пишуться разом.

Унтер\офіцер, вакуум\апарат, соціал\демократ, само\хід, ячміно\житній, вербо\ліз, кисло\солодкий, овоче\сховище, єдино\початок, олійноково\слобідський, м'ясо\молочний, право\бережний, обл\виконком, учитель\фізик, південно\східний, олійно\екстракційний, дизель\мотор, віце\призедент, воле\любний, індо\китайський, радіо\фізичний, яйце\подібний, історико\культурний, розтяг\стиск, їдальня\зимівниця.

Ключ. Підкресліть першу букву - прочитаєте народну мудрість.

Вправа №19

Записати прислівники у три стовпчики: 1) які пишуться окремо; 2) які пишуться через дефіс; 3) які пишуть разом.

Над\мір, на\певне, в\подовж, на\біс, на\вскоси, в\голос, що\дня, казна\де, на\захват, на\вкулачки, у\чотирьох, у\стократ, насам\перед, над\мір, з\гарячу, у\низ, у\ночі, стрім\голов.

Ключ. Підкресліть у кожному слові останню букву - прочитаєте першу частину прислів'я ″... які люблять твоїх ворогів".

Правопис складних іменників

Вправа №20

Запишіть іменники у дві колонки: 1) які пишуться разом; 2) які пишуться через дефіс.

Індо/китай, руко/пис, блок/система, життє/пис, екс/чемпіон, зюйд/вест, авто/страда, верто/літ, дизель/поїзд, ін/новація, інженер/механік, єдино/початок, їжачок/лісовичок.

Ключ. Підкресліть першу букву - прочитаєте другу частину вислову Шерлока Холмса: ″Найдосконаліший мозок...″

ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ

Вправа №1

Відбувається подвоєння: миттю, огненний, височенний, антенний, денний, узбіччя, Хмельниччина, однозмінний, віконний, нескінченний, електронний, аграрно-сировинний, гілля, антропогенний, туманний.

Не відбувається подвоєння: скажений, тьмяний, вроджений, орлиний, нежданий, адресований, роз'єднаний, олов'яний, дерев'яний, умотивованість.

Ключ. Мова - духовне багатство народу.

Вправа №2

Відбувається подвоєння: повінню, осінню, віддаллю, миттю, збезліччю, доповіддю, сіллю, плоттю, за галуззю, з розкішшю, віссю, величчю, з розповіддю, північчю, блакиттю.

Не відбувається подвоєння: з вірністю, величністю, якістю, радістю, віртістю, з точністю, заздрістю, у сміливості, смертю, зі злістю, ненавистю, чвертю.

Ключ. Від теплого слова і лід розмерзне

Вправа № 3

З ненаголошеним е: десятий, ефективний, категорія, апельсин, добереться.

З ненаголошеним и: етикетка, ножиці, тижневий.

Ключ. ″Декадент″.

Вправа №4

З ненаголошеним е: ожеледиця, легенький, елегантний, клекотіти, степи, адресат, напекти, далечінь, реве.

З ненаголошеним и: дрижати, оживати, вишневий, жирненький, еврика, низенько, криниця, оживити.

Ключ. Олександр Довженко.

Вправа № 5

З ненаголошеним е: зерно, верес, медалі, вазелін, вересень, пеніцилін, череда, тренер, пшениця, непотріб, весело, зерном, бережу, пеньок, метро.

З ненаголошеним и: лиман, широкі, крилатої, мисколиз, велосипед, бриніти, циферблат, глибочінь.

Ключ. Осінь на рябому коні їздить.

Вправа №6

Вставлена буква е: математика, оселитися, жебрак, намерзати, анекдот, нектар, енергетичний.

Вставлена буква и: милкий, опитати, жираф, нависати, активний, тривожний, ризикувати, етикет, бриніти, артистичність.

Ключ. Треба тонко відчувати три речі: можна, не можна, треба. (О. Сухомлинський).

Вправа № 7

З ненаголошеним и: муніципальний, активіст, роздирати, криниця, опритомніти.

З ненаголошим е: великий, ожеледь, вереск, червоно, очищення, кошеня.

Ключ. Марко Вовчок.

Вправа № 8

З апострофом: В'єтнам, об'єм, б'є, об'єкт, р'яно, об'єднання, напам'ять, ув'язнений.

Без апострофа: хуторянин, ллється. Ілля, бюст, астраханський.

Ключ. ″В оборону хліба″.

Вправа № 9

З апострофом: дит'ясла, ін'єкція, в'яжеться. п'ятсот, кров'ю, В'єтнам.

Без апострофа: духмяні снопи, Рєпін, святописи, мільйон, Буряк.

Ключ. ″Лісова пісня″.

Вправа № 10

З апострофом: опам'ятатися, дев'ять, нев'язкий, ад'ютант, голуб'ятко, об'їзд, Лук'янівка, об'єкт, верб'я, арф'яр, дов'янути, оп'яніти.

Без апострофа: буряк, рявкати, електрозварювання, ательє, духмяний, варяг, інформбюро, каньйон, рявкнути, авнтюра, щуплявий, еволюція.

Ключ. Одна голова добре, а дві краще.

Вправа № 11

З апострофом: інтерв'ю, верб'я, ад'ютант, нав'язливий.

Без апострофа: фюзеляж, різьбяр, адюльтер, нюанс, кювет, Омелян.

Ключ. Іван Франко.

Вправа № 12

З м'яким знаком: Чільне, область, різьбяр, нянька, асфальт.

Без м'якого знака: рясно. ад'ютант, духмяний, арфяр.

Ключ. ″Чорна рада″.

Вправа № 13

З м'яким знаком: різьба, станьмо, заховайсь, пральня, гарненький, рибонька, бреканькати.

Без м'якого знака: парасчин, диканський, у кузні, тітці.

Ключ. ″Захар Беркут″.

Вправа № 14

З м'яким знаком: улюбленець, козацький, різьбяр, адміральський, їдьте, Ньютон.

Без м'якого знака: аквалангіст.

Ключ. Україна.

Вправа № 15

З м'яким знаком: Ковальчук, учительство, різьбяр, медальйон, ляльці, батьківський.

Без м'якого знака: щонайменший, камінчик, сонця, чотирма, сміх.

Ключ. Корній.

Вправа № 16

З м'яким знаком: мільйон, осьовий, ательє, досьє, Брянський, різьбяр, няньчити.

Без м'якого знака: промінчик, пунакція, усмішка, кінчик, свято.

Вправа № 17

Спрощення відбувається: пристрасний, кількісний, у доблесному, знавіснілий, радісний, у масному.

Спрощення відбувається: контрастний, хваснути, зап'ястний.

Ключ. Рідна мова.

Вправа №18

Пишуться через дефіс: унтер-офіцер, вакуум-апарат, соціал-демократ, ячміно-житній, кисло-солодкий, олійниково-слобідський, м'ясо-молочний, учитель-фізик, південно-східний, олійно-екстракційний, дизель-мотор, віце-президент, історико-культурний, розтяг-стиск, їдальня-зимівниця.

Пишуться разом: самохід, верболіз, овочесховище, єдинопочаток, правобережний, облвиконком, волелюбний, індокитайський, радіофізичний, яйцеподібний.

Ключ. У всякому подвір'ї своє повір'я.

Вправа № 19

Пишуться окремо: на біс, у стократ.

Пишуться через дефіс: казна-де.

Пишуться разом: надмір, напевне, вподовж, навскоси, вголос, щодня, назахват, навкулачки, учотирьох, насамперед, надмір, згарячу, униз, уночі, стрімголов.

Вправа №20

Пишуться разом: Індокитай, рукопис, життєпис, автострада, вертоліт, інновація, єдино початок.

Пишуться через дефіс: блок-система, екс-чемпіон, зюйд-вест, дизель-поїзд, інженер-механік, їжачок-лісовичок.

Ключ. Іржавіє без дії.

Автор: Лоскот Юлія Миколаївна