Словосполучення. Види зв'язку у словосполученні.Будова словосполучень

Мета: поглибити знання учнів про словосполучення, навчити розрізняти види зв'язку у словосполученні, прості та складні словосполучення; розвивати вміння зіставляти, аналізувати мовні явища; виховувати любов та повагу до рідної мови, національних традицій.

Тип: урок вивчення нового навчал ьного матеріалу.

Обладнання: картки, дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

1. Індивідуальні завдання.

Картка 1

Прочитайте текст. Поділіть його на словосполучення. Словосполучення запишіть.

Понад три тисячі мов є у світі, але для кожного народу, кожної нації найближчою і найдорожчою є його рідна мова. Рідною мовою української нації є українська. Поняття рідної мови невіддільне від думки про рідний край, батьківську хату, материнське тепло. Рідна мова є одним із важливих засобів формування патріотичних почуттів, гордості за свій народ, вона є виявом його національної культури.

Мова єднає між собою різні покоління людей, вона передається як заповіт, як найдорожча спадщина. Піклування про рідну мову, любов і повага до неї мають бути в центрі уваги кожної нації.

Картка 2

У наданих словосполученнях визначте головне і залежне слово. До яких частин мови належать головні слова?

Творча праця, ранкова зарядка, екскурсія в музей, готуватися до екзамену, міст через Дніпро, приїзд делегації, герой твору, працювати добре, відпочивати в селі, далеко від берега, засохлий на сонці, співаючи пісню.

Картка 3

Складіть словосполучення з поданими іменниками. Запишіть.

Ярмарок, степ, лікар, дріб, запис, путь, кафе, шинеля, журі, продаж, біолог, фланель, бригадир, біль, тюль, директор.

2. Бесіда за питаннями.

- Чим відрізняється словосполучення від слова і від речення?

- Яким видом зв'язку поєднуються слова у словосполученні?

- Як визначити головне і залежне слово у словосполученні?

ІІІ. Оголошення, представлення теми та очікування навчальних результатів.

Після цього уроку діти зможуть:

1. Поділяти словосполучення за будовою.

2. Визначати типи підрядного зв'язку у словосполученні: узгодження, керування, прилягання.

3. Вирізняти види словосполучень за способом вираження головного слова.

ІV. Формування знань, умінь і навичок.

1. «Акваріум» (за технологією кооперативного навчання).

Завдання для групи 1.

Узгодження - спосіб підрядного зв'язку, коли залежне слово стоїть у тій же формі, в якій стоїть головне.

Доведіть, що у поданих словосполученнях використано підрядний зв'язок узгодження.

Вірний друг, щира посмішка, другий поверх, наша країна, український фольклор.

Завдання для групи 2.

Керування - спосіб підрядного зв'язку, коли залежне слово вживається в тому відмінку, якого вимагає головне.

Доведіть, що слова у поданих словосполученнях поєднуються способом керування.

Читати книгу, сильний духом, зібрати урожай, сідаєш у вагон, сіяти пшеницю.

Завдання для групи 3.

Прилягання - вид підрядного зв'язку, коли залежне слово приєднується до головного тільки за змістом.

Доведіть, що у поданих словосполученнях використано вид зв'язку прилягання.
Добре вчитися, говорити голосно, пошепки молитися, співати йдучи, високо підстрибувати.

Завдання для групи 4.

За будовою словосполучення поділяються на прості і складні.

Прості - утворені поєднанням двох повнозначних слів.

Складні - утворені поєднанням трьох і більше повнозначних слів, між якими два чи більше видів синтаксичних відношень.

Поділіть словосполучення на 2 групи: 1 - прості, 2 - складні.

Орати землю, пахуча лимонна м'ята, гукати на весь голос, буду виконувати завдання, глибина мелодійного звучання, червоний колір, золоті нитки народної поезії, ставити знак питання, історична пам'ять народу.

2. Робота в парах.

а) Прочитайте поезію. Які почуття у вас виникли під час читання?
Україна моя починається
Там, де туга моя кінчається,
Край дороги, як пісня чаїна,
Починається Україна.
Україна моя починається
Там, де палуба грізно хитається,
Там, де в клекотах Чорного моря,
Б'є панцерник у царство горя.
Україна моя починається
Там, де панство навіки кінчається,
Де смереки у вільних Карпатах,
Як ракети стоять на чатах.
Україна моя починається
Там, де доля моя усміхається,
І, як небо, як даль солов'їна,
Не кінчається Україна.
П.Осадчук

б) Випишіть по 3 словосполучення з різними видами зв'язку.

Визначте головне і залежне слово.

Якими частинами мови виражені головні слова?

3. Самостійна робота (дидактичний матеріал на дошці).

Чи вважаються словосполученнями такі поєднання слів?

1. Підмет + присудок.
2. Слово + слово.
3. Службове слово + повнозначне слово.
4. Слово + фразеологічний зворот.
5. Складні форми майбутнього часу.
6. Слово + лексичне словосполучення.
7. Складені форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників і прислівників.
8. Слово + (сурядний зв'язок) слово.

V. Підбиття підсумків, оцінювання результатів роботи.

1. Що називається словосполученням, чим воно відрізняється від слова і речення?

2. Якими видами підрядного зв'язку поєднуються слова у словосполученні?

3. Як поділяються словосполучення за будовою?

4. Чи всі поєднання слів вважаються словосполученнями?

VІ. Пояснення домашнього завдання.

Складіть невеликий твір-роздум «Українська пісня - бездонна душа народу», використовуючи словосполучення: багатство образів, ніжна любов, лагідний материн спів, чиста криниця, споконвічні звичаї, наша історія, народні перлини, духовний світ, рідний край.

Автор: Касим Оксана Станіславівна, Долинський природничо-математичний ліцей.