Виховна система формування акмеологічної позиції учнів в сучасній школі

Зміни, що відбуваються у нашому суспільстві, спричинені ними гуманістичні та демократичні зрушення в ідеології, науці та культурі потребують впровадження нової системи виховної роботи, яка має стати основою підготовки учнів до самостійної, активної та творчої життєдіяльності в нових соціальних та культурних умовах, формуванням особистості свідомого громадянина України, тобто, акмеологічної життєвої позиції.

Саме завдяки виховній роботі у сучасній школі готується нова генерація української інтелігенції, ядро національної інтелектуальної еліти. Головною ознакою сучасної методики виховної роботи є забезпечення самостійного мислення учня, формування здатності приймати нестандартні рішення, вільно орієнтуватися у складних обставинах суспільного та особистого життя.

Провідною метою виховання учнів є підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, яка поєднує в собі високу духовність, моральну чистоту та професійну грамотність. Досягнення цієї мети забезпечується високим рівнем навчальної роботи, а також постійним вдосконаленням системи виховної роботи у сучасній школі. Найважливішим критерієм ефективності виховної роботи виступає рівень національної свідомості, навчально-наукової та суспільної активності старшокласників, тобто, сформованість акмеологічної позиції випускника сучасної школи.

Високий професіоналізм і творча майстерність педагогів – один з найважливіших людських ресурсів, що стає фактором оптимального вирішення пріоритетних глобальних проблем. У цьому контексті особливого значення набуває наука акмеологія, тому що вона вивчає закономірності та технології розвитку професіоналізму і творчості.

Акмеологія (від древньогрецького слова акме – вища точка, розквіт, зрілість) – нова міждисциплінарна галузь у системі знань наук про людину. Предметом акмеології є закономірності розвитку та саморозвитку особистості; самореалізації творчого потенціалу і розвитку творчої готовності до майбутньої діяльності; чинники, об’єктивні і суб’єктивні, які сприяють або перешкоджають досягненню вершин; самоосвіта, самоорганізація і самоконтроль; закономірність самовдосконалення, самокорекції і самоорганізації діяльності під впливом нових вимог.

Формування спрямованості на розвиток здібностей до професійної діяльності, стимулювання здобуття компетентності – найважливіші акмеологічні проблеми. Власне акмеологічна проблема полягає в тому, щоб зрозуміти чому одні учні досягають творчих вершин, а інші на це не здатні. Цю проблему можна з успіхом розв’язати лише на основі системного використання акмеологічних технологій.

Акмеологічна технологія – це сукупність засобів, спрямованих на розкриття внутрішнього потенціалу особистості, розвиток властивостей і якостей, які сприяють досягненню високого рівня особистісно-професійного розвитку й професіоналізму. Акмеологічні технології завжди індивідуально спрямовані, вони використовуються для особистісно-професійного розвитку конкретної особи.

Спрямованість на “акме” передбачає інтерактивну взаємодію, призначення якої полягає у зміні, вдосконаленні моделей поведінки й діяльності учасників педагогічного процесу. Особливості акмеологічних технологій обумовлені внутрішньою установкою суб'єкта на розробку та впровадження. Об'єктом технологізації стають особистісні зони розвитку людини, способи й засоби життєдіяльності, професійне становлення.

Основна задача акмеологічних технологій – сформувати та закріпити у самосвідомості людини затребувану необхідність у самосвідомості, саморозвитку й самореалізації, що дозволяють спеціальними прийомами та техніками самоактуалізувати особистісне та професійне «Я».

Готуючись до класних годин та спілкування з дітьми під час виховних заходів, завжди враховую:

  • єдність мети, завдань і змісту виховання;
  • єдність форм, методів і прийомів виховання;
  • єдність виховних впливів школи, сім'ї, громадськості, засобів масової інформації, вулиці;
  • врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;
  • єдність виховання й самовиховання;
  • постійне вивчення рівня вихованості учня і коригування виховної роботи.

Тому велику перевагу надаю акмеологічним технологіям: дидактичній грі, діловій грі, рольовій грі.

Дидактичні ігри кардинально змінюють технологію виховання. Суть їх полягає в тому, щоб розбудити пізнавальну активність дитини, сприяти становленню самостійності в мисленні й діяльності. Виховна дидактична гра – варіативна форма організації, що динамічно розвивається, цілеспрямована взаємодія всіх її учасників при педагогічному керівництві з боку вчителя.

Гра розкриває особистісний потенціал дитини: кожний учасник демонструє свої власні можливості окремо й у спільній діяльності з іншими учасниками. Дитина виступає творцем не тільки ігрових ситуацій, а і власної особистості, вирішує питання самоврядування, знаходить шляхи та засоби оптимізації своєї діяльності, виявляє свої недоліки та вживає заходи для їх усунення, учиться переборювати психологічні бар'єри у спілкуванні з різними людьми, удосконалює якості своєї особистості.

Беручи до уваги всі основні складові, мною розроблено та апробовано наступні ділові ігри: «Крок до успіху», «Зоопарк», географічна гра «Мандрівник». В цілому, такі ділові ігри сприяють розвитку в учнів відповідальності за обрані рішення і прогностичні передбачення та підвищують комунікативну компетентність.

Діяльність учасників гри оцінюється по трьох рівнях: діловому, комунікативному, етичному.

Діловий рівень відображає ступінь підготовки, засвоєння матеріалу і професійні знання учнів.

Комунікативний рівень враховує культуру мовлення, лаконічність, логіку у відповідях, тобто комунікативні якості мови.

Етичний рівень включає манеру поведінки, уміння пояснювати або доводити терпляче і тактовно, відповідати коректно.

Ділові ігри відносяться до категорії найскладніших форм групової роботи. Практика показує, що недостатньо підготовлені ігри швидше шкодять, ніж приносять користь. Широке використовування ділових ігор дає можливість для обміну думками, виявлення розбіжності в інтерпретації тих чи інших теоретичних ідей, та передбачає удосконалення комунікативної компетенції учнів.

Пропоную вашій увазі економічну гру „Крок до успіху”

У бізнесі велику роль відіграє враження, яке справляє бізнесмен, фірма на покупців та ділових партнерів.

            Зараз наші команди продемонструють нам своє вміння справляти враження.

            Команди відрекомендують свою фірму: назву, кадровий склад, та на яких будівельних об'єктах спеціалізуються.

Арбітри оцінюють презентацію за 5-ти бальною системою.

Розминка.

Зараз я кожній команді роздам листочки з надрукованими грошовими одиницями різних країн, а ви за 3 хвилини повинні написити країну якій відповідає дана грошова одиниця.

“Наш фірмовий стиль”

Ви вже відкрили свою фірму. Вона зареєстрована та захищена юридично.

Вам необхідно впродовж 20 хвилин розробити свій товарний знак. це завдання для дизайнера та спеціаліста з маркетингу.

(По два учасники від кожної команди отримують все необхідне для роботи та починають виконання завдання.)

Конкурс директорів.

Як відомо, для успіху будь-якого підприємства необхідне вміння скласти кошторис майбутніх витрат. Зараз я пропоную директорам скласти кошторис проведення будь-якого шкільного свята.

Припустимо, успішний бізнесмен виділив 1000 гривень на цей захід. Вам необхідно розписати, як ці гроші будуть витрачені. Чий кошторис вийде цікавішим та раціональнішим – тому і буде довірена ця сума.

Поки директори готуються виграти умовну суму, я пропоную командам наступний конкурс.

Реклама товару.

Ми отримали партію товару. Якісь дивні речі, що нам зовсім не потрібні. І ми вирішили їх продати. Нехай це зроблять наші команди. Їхня задача так прорекламувати цей товар, щоб його купили.

Партія кришок для консервування

Партія кухонних терток.

Партія сіток для ловлі риби.

Партія в'язальних спиць.

Поки команди думають як продати товар, ми надаємо слово нашим дизайнерам і просимо їх прокоментувати свої товарні знаки.

             Конкурс журі оцінює за 5-ти бальною системою.

Прийшов час директорам продемонструвати свої таланти. І подивимось, хто цікавіше запропонує витратити спонсорські 1000 гривень.

            Конкурс журі оцінює за 5- ти бальною системою.

(Капітани команд презентують свій кошторис проведення шкільного свята.)

А тепер слово журі вони оцінять попередні конкурси та підіб'ють проміжні підсумки. Ми дізнаємось, яка з команд попереду.

А зараз приготуємо все до початку комерційної операції, робота чекає вас не легка ,тому прошу вас уважно послухати завдання.

Кожній команді я вручаю конверт із стартовим капіталом 1000 доларів, і іграшки (пасочки, лопатки,граблі, відеречка) кожній фірмі різні, але загальна вартість у всіх однакова - 1000 доларів.

Ви можете обрати будь-яку тактику: продавати іграшки, обмінювати, скупити один вид іграшок, стати монополістом або усе продати і в результаті залишитись тільки з живими грошима.

Із всіх іграшок ви можете зібрати повний комплект,загальною вартістю 1500 доларів.

Виграє та компанія, яка одержить максимальний прибуток від комерційної операції.

Прибуток складається:

  • живі гроші;
  • сума вартостей всіх грошей;
  • вартість готових комплектів іграшок.

Відро –300 доларів

Лопатка – 150 доларів

Граблі – 150

Велика пасочка-  100 доларів

Маленька пасочка –50 доларів.

операція триває 10 хвилин.

Кредит у банку під свій проект.

Кожна фірма має свою мрію: втілити в життя свій невимовно цікавий та потрібний проект, на що необхідні гроші. Гроші є у банку. Вам потрібно переконати банк дати грошей під ваш проект.

А ось чи переконаєте ви банк у неповторності та важливості свого проекту і чи згодиться банкір надати вам кредит – ми зараз побачимо.

Кожна фірма презентує свій проект.

Банкіри видають чеки на певну суму – 5000, 4000, 3000, 2000 умовних одиниць.

Наша гра дійшла до фіналу. Журі оголосить результати.

Я вважаю, що ваші фірми, які ви нам сьогодні відрекомендували, мають право на існування, і не маю сумніву, що ми ще почуємо про них.

Я вітаю переможців і тих, кому сьогодні не дуже пощастило. Не сумуйте, бізнес –це фортуна. Якщо сьогодні вона вам не посміхнулася, то наступного разу обов'язково опиниться у ваших руках.

Література

1. Педагогіка успіху (досвід становлення акмеологічної системи ліцею).–К.: Гнозис, 2004. –684 с.

2. Шкільна акмеологія: для кого й навіщо, або Що є мірою

досконалості суспільства? //Упр. освітою. –2010. –Верес. (N. 18). –С.8–11.

3. Данилова Г.С.Акмеологічна модель педагога в XXI столітті // Рідна школа. –2003. –No 6. –С. 6-9.

4. Дробноход М. І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою : моногр. / М. І. Дробноход, Ф. В. Вольвач, Г. С. Іващенко. –К.: МАУП. –2000. –76 с.

5. Психолого-акмеологические обеспечение саморазвития личности в системе непрерывного образования / под. ред. А. Деркача.–М.: Изд-во РАГС, 2002. –357 с.

6. Акмеология : учебник / под общ. ред. А. А. Деркача. –М., 2002.–256 с.

7. В. Петрухін. Стаття журналу "Відкритий урок: розробки, технології, досвід" (За матеріалами: Освіта.ua)