3
Оцініть публікацію
Профтехосвіта

Мультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкою?

Сучасна система освіти постійно оновлюється, зазнає змін. Важливим фактором, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес, який не можливий без комп'ютерних технологій. Комп'ютерні технології постійно вдосконалюються, стають більш доступними, гнучкими.

Мета освіт и - формування "особистості, здатної читати, аналізувати, оцінювати медіатекст, займатися медіатворчістю, засвоювати нові знання за допомогою медіа". Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної освіти.

Комп'ютери та інформаційні технології взагалі - зручний інструмент, який при розумному використанні здатний привнести в урок елемент новизни, підвищити інтерес учнів до придбання знань, полегшити вчителю завдання підготовки до занять.

У навчальний процес ПТНЗ все частіше впроваджуються мультимедійні засоби навчання (сукупність візуальних, аудіо- та інших засобів відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному програмному середовищі) серед яких важливе місце посідають мультимедійні презентації.

Останнім часом в активному словнику педагогів з’явився термін "мультимедійний урок". Ця педагогічна категорія є порівняно новою в педагогічній науці та практиці, тому вважаємо за доцільне більш детально розглянути поняття "мультимедіа" й дати визначення поняттям "мультимедійний урок" й "урок з мультимедійною підтримкою".

У психолого-педагогічній літературі означені поняття з’явилися недавно, хоча все частіше зустрічаємо аналіз їх сутності, спостерігаємо намагання вчених, методистів і викладачів охарактеризувати зміст, визначити структуру, з’ясувати функції, створити організаційно-педагогічні умови впровадження, окреслити напрями ефективної реалізації.

У педагогічних словниках трактування понять, що розглядаються, відсутнє.

Словники іншомовних слів дають таке визначення поняття "мультимедіа":

 • комп’ютерна технологія, яка дозволяє гнучко керувати потоками різноманітної інформації, представленої у вигляді графіків, музики тощо, а також програми і комп’ютерні засоби, які використовують цю технологію;
 • різноманітні засоби передавання інформації.

Причому "мульти" – перша частина складних слів, що означає:

 • велику кількість предметів, дій, функцій;
 • множинність або багатократність чого-небудь.

Медіа (від англ. medium) – засіб.

Отже, мультимедіа – це комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяють користувачу працювати в інтерактивному режимі з різнотипними даними, організованими у вигляді єдиного інформаційного середовища.

Під мультимедійною технологією розуміють педагогічну технологію, яка окреслює порядок розробки, функціонування та застосування засобів обробки інформації різних модельностей.

Вчені, оперуючи означеними категоріями, співвідносять поняття "мультимедійний урок" з близькоспорідненими, якими як: "комп’ютерний урок", "урок з мультимедійною підтримкою", "урок із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій", "урок із застосуванням технічних засобів навчання", "урок з використанням педагогічних програмних засобів" тощо. При цьому слід відзначити різний підхід авторів до трактування понять.

Наприклад, Г. О. Аствацатуров вважає, що треба розрізняти поняття "мультимедійний урок" і "урок з мультимедійною підтримкою". Науковець наголошує, що мультимедійним слід вважати урок, на якому використовується багатосередовищне представлення інформації за допомогою технічних засобів, перш за все, комп’ютера. На уроці з мультимедійною підтримкою, на думку автора, мультимедіа використовується для посилення навчального ефекту. На такому уроці вчитель залишається одним із головних учасників освітнього процесу, часто й головним джерелом інформації, а мультимедійні технології застосовуються ним для посилення наочності, підключення одночасно декількох каналів представлення інформації, більш доступного пояснення навчального матеріалу.

Сутність поняття "мультимедійний урок" визначається, виходячи з того, що:

 • на мультимедійному уроці в більшій мірі, ніж на звичайному, проявляється спільна діяльність учителя й учнів;
 • такий урок характеризується застосуванням мультимедійних технологій на всіх етапах;
 • результативність мультимедійного уроку досягається за рахунок поєднання двох або більше мультимедійних технологій.

При проектуванні майбутнього мультимедійного уроку розробник повинен замислитися над тим, які цілі він переслідує, яку роль цей урок грає в системі уроків по темі, що вивчається, або всього навчального курсу.

Призначення мультимедійного уроку:

 • для вивчення нового матеріалу, подання новій інформації;
 • для закріплення пройденого, відпрацювання навчальних умінь і навичок;
 • для повторення, практичного застосування отриманих знань, умінь, навичок;
 • для узагальнення, систематизації знань.

Слід відразу визначити: завдяки чому посилиться навчальний і виховний ефект уроку, чи це буде просто данина новомодним захопленням.

Виходячи з цього, вчитель підбирає необхідні форми і методи проведення уроку, освітні технології, прийоми педагогічної техніки.

В процесі підготовки й проведення мультимедійного уроку істотно змінюється роль учителя, який виступає, перш за все, організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів. Такий урок може заграти новими гранями, пройти більш привабливо, цікаво, динамічно.

Виникає питання про якість мультимедійного уроку, його результативність, необхідність. Урок не повинен перетворюватися в спектакль, розвагу. Відбір засобів мультимедіа має бути доцільним; поєднання ефективності (дієвості) й ефектності (здатності справляти сильне враження) – оптимальним. Користь буде максимальною, якщо учні одержать певний результат, наприклад, унаслідок здійснення самостійної, проектної, дослідницької діяльності.

Отже, мультимедійний урок – це форма організації спільної діяльності вчителя й учнів, результативність якої досягається застосуванням декількох мультимедійних технологій в їх доцільному поєднанні на всіх етапах.

На відміну від мультимедійного уроку, урок з мультимедійною підтримкою – явище більш розповсюджене в освітніх закладах України. Поняття "урок з мультимедійною підтримкою" формулюємо, зважаючи на те, що:

 • урок до сьогодні залишається однією з головних форм організації освітнього процесу в школах будь-якого типу;
 • як правило, на уроці вчитель застосовує певні засоби навчання;
 • кожен урок повинен мати освітній результат (навчальний, виховний, розвивальний), тобто навчальний ефект.

Отже, урок з мультимедійною підтримкою – це форма організації навчального процесу, де епізодично використовуються засоби мультимедіа для посилення навчального ефекту.

Достатньо часто вчителі на таких уроках застосовують мультимедійні продукти: презентації, виконані в PowerPoint, фрагменти навчально-пізнавальних мультфільмів, науково-популярних фільмів, педагогічних програмних засобів в режимі демонстрації тощо.

Очевидно, що використання засобів мультимедіа на уроці повинно бути обґрунтованим: тільки в тому випадку, коли це слугує досягненню освітніх цілей уроку; не переважає над сутністю навчального матеріалу, не відволікає, не стає самоціллю, не зменшує значущості, того, що повинні засвоїти учні.

Спонукання викладачів до проведення уроків з мультимедійною підтримкою повинно мати організаційне підґрунтя. Важливо, щоб у кожному навчальному закладі було створено медіатеку - колекцію інформаційних ресурсів на всіх видах не паперових носіїв, доступних для користування всім учасникам освітнього процесу. Необхідним є також колективне створення інформаційної електронної бази даних, яка б охоплювала систематизовані матеріали з мережі Інтернет, мультимедійну бібліотеку, результати спільної діяльності учнів у процесі роботи над проектами тощо. І, нарешті, керівники закладів повинні бути зацікавлені в популяризації та впровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Часто постає запитання: як визначати тип і структуру уроку з мультимедійною підтримкою? Зазначаємо, що застосування на уроці мультимедійних технологій не змінює ні його тип, ні структуру. Всі етапи уроку зберігаються. Цілком очевидно, що змінними будуть тільки ступінь і час мультимедійної підтримки: від декількох до тридцяти хвилин залежно від мети, місця в системі уроків, призначення, наявності засобів і програмного забезпечення, готовності вчителя до застосування мультимедійних продуктів, рівнем розвитку його інформаційної компетентності.

Необхідно усвідомити, що мультимедійні продукти не відповідають за якість і результативність уроку, але сприяють і якості, й результативності, дозволяють урізноманітнити процес сприймання й пошуку інформації, роблять урок більш яскравим і насиченим. Найважливішим у процесі організації уроку був і залишається вчитель. Ось чому, якщо раніше від учителя вимагалося створити оптимальний варіант тільки плану (проекту) майбутнього уроку, то тепер цього вже недостатньо: інколи необхідно здійснювати оптимізацію плану в процесі самого уроку за обставинами, що склалися, реальними умовами, в яких проходить урок.

Пам’ятаймо, що стратегічною метою і результатом навчання є формування особистості дитини як суб’єкта життєдіяльності. У найголовнішому сенсі бути суб’єктом означає бути господарем власної діяльності, власного життя: визначати цілі, розв’язувати завдання, відповідати за результати. Безперечно, проведення мультимедійних уроків й уроків з мультимедійною підтримкою сприятиме досягненню цієї мети всіх учасників освітнього процесу.