672
Оцініть публікацію

Стаття «Шляхи модернізації фахової підготовки студентів»

Щоб досягти успіху слід
доганяти тих, хто попереду,
а не чекати тих, хто позаду.
А
ристотель

Сучасні тенденції та соціальні вимоги до системи підготовки фахівців у гал узі охорони здоровя України

Реальні соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні: демократизація суспільства та інтеграція України у світове співтовариство вимагають підвищення ефективності використання ресурсів охорони здоров’я і покращення медичного обслуговування. В Україні створено Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України /2000р./, Міністерством охорони здоров’я України /наказ № 585 від 8.11.2005р./ затверджено “Програму розвитку медсестринства України на 2005-2010р.р.”, мета якої “формування умов для підвищення ефективності і значимості середнього медичного персоналу в наданні медичної допомоги всім верствам населення, які її потребують”.

Програма визначає, що основними завданнями у галузі підготовки фахівців охорони здоров’я є такі:

 • удосконалення системи підготовки середнього медичного персоналу;
 • приведення цієї системи у відповідність до міжнародних стандартів.

За цих умов змінюються акценти щодо результативності діяльності навчального закладу, що здійснює кадрову підготовку молодших медичних спеціалістів.

Ключовим завданням є орієнтація навчального закладу на кінцевий результат, а саме: якісні знання, уміння та навички випускників, що будуть застосовані та використані в наданні кваліфікованої медичної допомоги всім людям, які її потребують; максимальне наближення підготовки молодших медичних спеціалістів в училищі до рівня міжнародних стандартів.

Керівництвом медичного училища з 2005 року було проведено низку організаційних заходів щодо експериментального впровадження модульно-рейтингової системи організації навчального процесу, введено новітні засоби діагностики якості навчання студентів з акцентом на особливості фахової підготовки, розпочато роботу по уніфікації документації з навчальної та виробничої практики. Розширено застосування тестових методів оцінювання рівня знань студентів та їх компетентності з питань фахової підготовки. Практикується проведення соціологічного дослідження за тематичним напрямом “Викладач очима студента” з метою діагностики якості викладання.

Роль медичних сестер і фельдшерів, підготовку яких здійснює медичне училище, є надзвичайно важливим завданням, яке вимагає від педагогічного колективу і керівництва училища активізувати участь у розвитку медсестринства та приведення його до рівня вимог та принципів Болонської декларації.

Враховуючи вище вказане було розроблено стратегію модернізації фахової підготовки студентів в училищі, яка висвітлює основні напрямки діяльності, а саме:

1. Сучасні тенденції та соціальні вимоги до підготовки студентів.

2. Стан системи освіти в училищі та необхідність її модернізації.

3. Цілі і основні завдання модернізації професійної освіти в училищі.

4. Пріоритети освітньої політики в училищі:

 • Забезпечення гарантій доступності якісної освіти.
 • Створення умов для підвищення якості освіти.
 • Підвищення професіоналізму викладацького складу.
 • Удосконалення управління навчально-виховним процесом.

Цілі і основні завдання модернізації професійної підготовки в училищі

Завдання модернізації системи підготовки молодших спеціалістів в училищі співпадає з вимогами і орієнтирами розвитку професійної освіти, які визначили у своїх документах МОН України і МОЗ України.

Модернізація підготовки молодших медичних спеціалістів дозволить довести її до рівня міжнародних стандартів та сформує у випускників училища здатність до навчання протягом всього життя, що сприятиме підвищенню якості надання медичної допомоги населенню нашого регіону.

Для досягнення вказаної мети в училищі було заплановано першочергове вирішення таких взаємопов’язаних пріоритетних завдань:

 • забезпечення гарантій рівних можливостей для отримання якісної професійної освіти;
 • досягнення нового сучасного рівня освітньої діяльності в училищі;
 • оптимізація організаційних структур училища для забезпечення ефективності й результативності навчального процесу.
 • введення прозорої системи обліку навчальної роботи студента і викладача; (запроваджено рейтинг студента відділення, рейтинг студента в групі, рейтинг викладача).
 • розширення форм і кола учасників пошукової та навчально-дослідної роботи серед студентства (розроблено положення про організацію студентської науково-дослідної роботи, враховуючи різний рівень підготованості студентів молодших та старших курсів в училищі проводяться дві науково-практичні конференції «Санологічна концепція медичної діяльності» та «Екологія-Медицина-Людина», матеріали роботи яких друкуються у збірках);
 • формування вимог до підготовки фахівців галузі охорони здоров’я з урахуванням конкуренції на ринку праці;
 • поглиблення демократизації навчально-виховного процесу для реалізації головної мети: викладачі, студенти, громадськість повинні стати повноправними суб’єктами освітньої політики в училищі (запроваджено практику проведення відкритих батьківських зборів, запрошення батьків на заняття);
 • посилення роботи щодо інформування громадськості регіону про свою діяльність та майбутнє закладу (створено сайт училища, на шпальтах місцевих газет висвітлюються події із життя закладу, друкуються статті наших викладачів з актуальних проблем охорони здоров’я, тричі на рік проводяться дні відкритих дверей).

Забезпечення гарантій доступності якісної освіти

Училище здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст”.

Громадяни України при вступі до училища мають право згідно з Конституцією України користуватися правом безоплатної освіти незалежно від статі, расової належності, національності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, стану здоров’я, місця проживання, інших обставин:

 • на отримання професійної освіти за відповідними ліцензованими напрямами підготовки;
 • отримання професійної освіти відповідно до діючої освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП), затверджених МОН України та МОЗ України (2011р.);
 • навчання на матеріально-технічній базі з використанням наявного в училищі навчально-лабораторного обладнання і навчальної літератури;
 • навчання в умовах, які гарантують захист прав особистості, яка задіяна у навчальному процесі, її психологічну і фізичну безпеку;
 • соціально-педагогічну і психолого-педагогічну допомогу.

Студенти, що навчаються в училищі, мають право на інформацію про:

 • якісний рівень освіти;
 • перспективи розвитку професійної освіти та училища;
 • потреби ринку праці медичних працівників у регіоні;
 • вимоги щодо організації навчального процесу;
 • рейтинг особистих навчальних досягнень за семестр, навчальний рік.

Для забезпечення якісної професійної підготовки студентів адміністрація, викладацький склад училища проводив і продовжує подальшу роботу над:

 • науково-методичним та інформаційно-ресурсним забезпеченням навчально-виховного процесу, яке б відповідало сучасним вимогам (98% кабінетів доклінічної практики комп’ютеризовано, триває робота по створенню цифрового методичного забезпечення занять);
 • підготовкою навчальних посібників і методичних рекомендацій з дисциплін, які вивчаються;
 • впровадженням інноваційних технологій у навчальний процес;
 • удосконаленням власної фахової підготовки шляхом самоосвіти, участі у роботі училищних, обласних семінарів з обміну досвідом роботи, проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до термінів, встановлених МОН України;
 • модернізацією матеріально-технічної бази училища,
 • розширенням сфери надання освітніх послуг студентам;
 • розвитком студентського самоврядування відповідно до Закону України „Про вищу освіту” та вимог приєднання держави до Болонського процесу;
 • залученням органів студентського самоврядування до аналізу навчально-виховного процесу, якості освіти, організації культурного дозвілля, розробки стратегії розвитку навчального закладу.

Створення умов для підвищення якості освіти

Модернізація вищої освіти на сучасному етапі передбачає її орієнтацію не тільки на засвоєння студентами певної суми професійних знань, умінь та навичок, а й на розвиток їх креативних та рефлексивних здібностей. Професійний навчальний заклад повинен сформувати майбутнього фахівця, здатного до самостійної діяльності, особистої відповідальності, тобто ті ключові компетенції, які відповідають сучасним вимогам, якості і змісту вищої освіти.

З метою створення необхідних умов досягнення нової якості змісту вищої освіти в училищі планувалося і досягнуто:

 • впровадження модульно-рейтингового навчання;
 • розроблення і введення експериментального проведення двохетапних іспитів з предметів професійної спрямованості: І етап – контроль рівня теоретичних знань шляхом тестування, ІІ етап – перевірка рівня практичної підготовки;
 • застосування експертних і тестових методів оцінювання рівня знань та компетентності з питань фахової підготовки (з усіх дисциплін фахової спрямованості розроблено по декілька варіантів тестових завдань, що завантажені у програму «Тест», з клінічних дисциплін варіанти складено згідно з банком тестів до ліцензійного тестування Крок-М)
 • розроблення критеріїв оцінювання знань студентів з дисциплін професійної підготовки з урахуванням сучасних вимог (розроблено орієнтовні критерії оцінювання різноманітних видів діяльності студента на занятті; критерії оцінювання з фахових дисциплін);
 • підготовка науково-методичного та навчально-організаційного забезпечення самостійної роботи студентів;
 • розширення практики проведення навчальних занять із застосуванням нових інформаційних технологій;
 • створення якісно нового організаційного та інформаційно ресурсного забезпечення навчальних занять;
 • удосконалення якості методичних рекомендацій, навчальних посібників, що розробляються викладачами училища;
 • проведення соціологічних досліджень “Якість освіти в училищі з погляду студента, викладача, роботодавця”;
 • активізація позицію училища щодо встановлення ділових, партнерських стосунків з керівниками лікувально-профілактичних закладів області, які надають місця студентам для проходження навчально-виробничої практики та їх подальшого працевлаштування (на базі училища проводяться різноманітні конференції, лекції для студентів та медпрацівників району і області; студентами-практикантами проводиться активна санітарно-просвітницька робота серед населення; на базі терапевтичного і неврологічного відділень Старобільського РТМО діє волонтерський загін,; також наші студенти є учасниками донорського руху «Ріка життя»);
 • сприяння всебічному розвитку студентського самоврядування відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та вимог щодо приєднання України до Болонського процесу. Створено власну концепцію бачення структури та діяльності студентського самоврядування.

Підвищення професіоналізму викладацького складу

Підвищення професійного рівня викладачів, який відповідає потребам сьогодення, - це необхідна умова модернізації системи професійної освіти в училищі.

Основні напрямки підвищення професіоналізму педагогічного складу училища:

 • створення умов для отримання професійної інформації, пов’язаної з освітою і охороною здоров’я;
 • забезпечення фінансування курсів підвищення кваліфікації відповідно до установлених державою обсягів;
 • продовження практики проведення в училищі педагогічних конференцій, семінарів з обміну досвідом роботи;
 • створення творчих робочих груп для супроводження й узагальнення результатів проведення педагогічних експериментів за певними напрямками;
 • удосконалення системи морального і матеріального заохочення (від заохочення найкращих за результатами навачально-виховної та методичної роботи до рейтингової оцінки діяльності викладача);
 • розроблено нові принципи формування обсягів і структури педагогічного навантаження (згідно з рейтингом та нормативними документами);
 • з метою поширення передового педагогічного досвіду продовжено практику видання інформаційних бюлетенів з узагальнення досвіду роботи.

Удосконалення управління навчально-виховним процесом

У процесі модернізації освіти в училищі необхідно забезпечити, по-перше, її відкритість, по-друге, перейти від патерналістичної моделі до моделі взаємної відповідальності у наданні освітніх послуг; по-третє, посилити відповідальність усіх суб’єктів навчального процесу за якість освітньої діяльності.

Підвищувати якісні характеристики педагогічних кадрів училища.

Посилити персональну відповідальність голів методичних комісій та викладачів за підвищення ефективності діяльності викладачів.

Залучати органи студентського самоврядування до аналізу навчально-виховного процесу, якості вищої освіти, організації дозвілля, створення комфортних умов для навчання та проживання, участі в соціологічних дослідженнях та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій керівництву училища.

Удосконалити практику оприлюднення результатів навчальної діяльності академічних груп та студентів. Ширше залучати батьків, студентів і керівників лікувально-профілактичних закладів регіону до управління навчально-виховним процесом при корегуванні стратегії розвитку училища.