1075
Оцініть публікацію

Організаційно-педагогічні умови створення освітнього інформаційного середовища

Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки і практики вивчення і впровадження нових методів навчання та виховання молоді. За своїм змістом, формами та методами роботи освіта не є незмінним, закостенілим феноменом. На сучасному етапі все помітнішим стає те, що традиційна школа, орієнто вана на передачу знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування, недостатньо розвиває здібності, необхідні для самовизначення у сучасному світові, виявляє несформованість у сучасного випускника ціннісного ставлення до власного розвитку та освіти. Подолання кризи можливо за умов інтенсивного реформування освітянської галузі на принципах нового підходу до ролі знань та процесів навчання та виховання дітей в умовах сучасного суспільства[5;6;7].

Дослідно-експериментальна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізацій них реформ в освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку в цілому.

Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується посиленням уваги до особистості, спрямування зусиль педагогів на розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових чи вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, управління педагогічним процесом в загальній середній школі[2;4].

На думку дослідників, нове у педагогіці − це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувалися або не використовувалися, але й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дозволяє у змінених умовах і ситуаціях достатньо ефективно вирішувати завдання виховання та освіти[9].

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 08.02. 2011 № 110 на базі Новоазовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Донецької області проводиться дослідно-експериментальна робота за темою: "Організаційно - педагогічні умови розвитку суб'єктності соціально компетентного випускника на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій".

На вивчення цих нових умов, аналізу сучасних інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, формуванню розуміння важливості використання інноваційних підходів у власній педагогічній діяльності як засобу професійного становлення було спрямовано дослідження, проведене у Новоазовській ЗШ І-ІІІ ступенів №2.

Для визначення професійної компетентності педагогів та відповідності творчого потенціалу педагогічного колективу до впровадження інноваційної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в школі проведені діагностичні дослідження та анкетні опитування педагогів. Шкільний психолог користувалася наступним діагностичним інструментарієм:

 • діагностична карта оцінки рівнів готовності педагогів до інноваційної діяльності;
 • показники оцінки готовності вчителя до дослідно-експериментальної діяльності (О. Г. Козлова);
 • рівень сформованості інноваційної діяльності (О. Г. Козлова);
 • Опитувальний лист для оцінки якостей, необхідних для інноваційної педагогічної діяльності (Є. В. Макагон);
 • карта вивчення та оцінки рівня інноваційної культури педагогічного працівника (Є. В. Макагон);
 • карта експертизи та оцінки вмінь творчої та дослідно-наукової діяльності (за Макагон Є. В.).

За результатами діагностики визначено, що високий рівень готовності до дослідно-експериментальної діяльності мають 65% вчителів, середній – 31%, низький – 4%.

Результати діагностики педагогів показали необхідність внесення коректив у методичну роботу закладу щодо підвищення професійної компетентності педагогів у опануванні інноваційними педагогічними та інформаційно-комунікаційними технологіями на основі корпоративного навчання та самоосвіти, впровадження набутих знань і умінь у практичну діяльність.

З метою підвищення якості підготовки фахівців, зайнятих інформаційно-методичним і науковим забезпеченням освітнього процесу та координації їх діяльності за допомогою науковців і методистів Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в навчальному закладі створено шкільний науково-методичний центр (ШНМЦ), до якого входять представники адміністрації, голови методоб’єднань, досвідчені вчителі, співробітники науково-методичних закладів та організацій, викладачі вищих навчальних закладів. ШНМЦ надає освітню, інформаційно-методичну, організаційну, консультаційну підтримку педагогам.

Інформатизація освіти є невід’ємною складовою інформатизації суспільства. Вона відбиває загальні тенденції глобалізації світових процесів, виступає у ролі визначального базису розвитку освіти.

Використання інформаційних технологій у Новоазовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 спрямовано в першу чергу на:

 • формування та розвиток інтелектуального потенціалу школи;
 • удосконалення форм і змісту навчально-виховного процесу;
 • упровадження сучасних методів навчання та виховання, які дають можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини, сприяють її особистісному розвитку.

Створення інформаційного середовища освітньої установи є ключовим завданням колективу на шляху переходу до інформаційного суспільства.

Регулювання процесу інформатизації освіти забезпечується пакетом державних нормативних документів, серед яких треба виділити Національний проект "Відкритий світ", Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комукаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року та регіональну програму "Створення єдиного інформаційного середовища".

Навчання педагогічних кадрів за "Курсом Microsoft із цифрових технологій" дало можливість підвищити рівень інформаційно-комунікативної компетентності педагогів закладу, вмотивувати їх до пошукової, управлінської, дослідницької діяльності, освітніх трансформацій у сфері новітніх технологій.

Для удосконалення наукової та професійної підготовки педагоги школи взяли участь в обласних постійно діючих семінарах з визначеної проблеми: "Організаційно-педагогічні умови впровадження ІКТ в навчально-виховний процес школи", "Успішний мультимедійний проект: від його задуму до реалізації" та районному семінарі-практикумі "Сучасні засоби навчання як актуальний напрям у формуванні суб’єктності соціально-компетентного випускника".

З метою активізації та підвищення рівня обізнаності педагогів продовжено опрацювання теоретико - концептуальних засад інноваційної діяльності, у ході роботи тимчасових творчих колективів опрацьовувались питання впровадження інформаційних технологій у виховний процес. Запропонована система включає такі рівні:

 • життєзабезпечення та фізичний захист (система телефонного зв’язку, озвучування, контролю доступу, точного часу, пожежної сигналізації і аварійного оповіщення, відео спостереження і охоронна сигналізація);
 • інформаційно-комунікативний (доступ до мережі Інтернет, електронна бібліотека, конференц-система, інформаційне табло, шкільний телерадіоцентр, веб-сайт школи і системні комунікації);
 • освітній (навчальне програмне середовище, програмне забезпечення, колекції віртуальних лабораторних робіт, електронні підручники та енциклопедії, програми обробки даних);
 • управління освітнім процесом (облік навантаження викладачів, складання розкладу занять та сітки виховних заходів, автоматизоване робоче місце директора школи, робоче місце заступника директора, робоче місце психолога);
 • програмно-апаратні та традиційні засоби навчання (програмно-технічні засоби дистанційного навчання, інтегровані програмно-технічні лабораторні, традиційні технічні засоби навчання).

Розширення інформаційного освітнього простору школи здійснюється у три етапи:

 • участь у впровадженні програм дистанційного навчання,
 • апробація електронних підручників, посібників, відеоматеріалів (каталог відеотеки, який налічує 300 хронікальних, документальних, художніх фільмів, навчальних та науково-популярних програм, відкритих уроків, позакласних заходів, концертів, екскурсійно-краєзнавчих експедицій, авторських відеофільмів з предметів, відеотека ситуативних фільмів для проведення етичних бесід та обговорень на класних годинах).
 • створено комп’ютерну базу дитячого населення освітнього округу, що дає можливість оперативно відслідковувати і вирішувати питання надання дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту дітей та підлітків.

Впровадження дистанційних послуг у навчально-виховний процес дозволяє сформувати освітнє середовище, в якому досить широке коло обдарованих учнів мають можливість брати участь у реалізації соціальних, екологічних та творчих проектів разом з недержавними громадськими організаціями та міжнародними громадськими організаціями.

Школа працює в системі Інтернет, має електронну пошту, власний сайт, підключена до Всеукраїнської мережі Рейтинг, метою якої є швидке і одночасне інформування всіх учасників освітнього простору про освітні події, які відбуваються в навчальному закладі.

Накопичення набутого педагогічного досвіду з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій, кількісний та якісний аналізи, системне оцінювання ефективності впровадження функціонально-прогностичної моделі розвитку навчального закладу, поширення досвіду роботи з означеної проблеми через публікації у пресі, дають право стверджувати про створення оптимальних організаційно-педагогічних умов використання інформаційно-комунікаційних технологій у шкільному освітньому просторі для активної самостійної роботи учнів, творчості педагогів, гнучкої організації учбового процесу, створення мережевих освітніх співтовариств де учні мають можливість досягати освітніх результатів, які дозволяють повноцінно підготуватися до життя в інформаційному суспільстві.

Література

 1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.
 2. Куликова С. В. Взаимоотношение традиций и инноваций как методологический ориентир исследования инновационных процессов// Пед. образование и наука. – 2005. - №1. – С. 47 – 54.
 3. Меерович М. И., Глазунова М. А., Шрагина Л. И. ТРИЗ – педагогика и учитель будущего // Постметодика. – 2000. – № 5.
 4. Освітні технології/ За заг. ред. О. М. Пехоти. – К., 2001. – С. 91–108.
 5. Паламарчук В. Інновації в сучасній освіті // Завуч. -2006. -№10. -С. 1-4.
 6. Паламарчук В. Ф. Педагогічні інновації: міфи та реалії // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 3.
 7. Підласий І. П., Підласий А. І. Педагогічні інновації // Рідна школа. –1998. – № 12.
 8. Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. – М., 1997.
 9. Слободчиков В. И. Инновационное образование //Шк. технологии. -2005. -№2. -С. 4-12.
 10. Хуторский А. В. Методологические основания педагогической инноватики // Шк. технологии. – 2005. - №4. – С. 16-20.