335
Оцініть публікацію

Гурткова робота як складова частина науково-дослідницької роботи студентів

Актуальним напрямком сучасної освіти э організація і проведення науково-дослідницької роботи студентів. Сучасний фахівець повинен не тільки володіти певною сумою спеціальних знань, а й уміти самостійно підвищувати свій фаховий рівень, працювати творчо, з ініціативою, знати проблеми своєї галузі т а активно включитись в їх вирішення.

Одним з головних напрямків формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному розвитку, є залучення студентів до наукової роботи. Важливо не тільки дати студентам у короткий термін максимум інформації, скільки навчити самостійно орієнтуватись у потоках інформації, скільки навчити самостійно орієнтуватись у потоках інформації та ефективно її використовувати. А це стає можливим тільки через набуття досвіду творчої та наукової роботи в процесі навчання в училищі.

Предмет "Латинська мова з медичною термінологією" не є зразковим для дослідницької роботи, яка передбачає насамперед використання нової наукової та технічної інформації замість "застарілої". Через декілька років практично в кожній професії відбувається зміна видів праці без зміни місця роботи працюючого. Будь-яке обладнання, методи лікування, фармацевтичні засоби застарівають і змінюються іншими. За таких умов вимагати від студентів запам’ятовувати інформацію, яка до закінчення училища може застаріти – справа, яка не має логічного підґрунтя.

Єдиним виходом є перебудова підходу до навчального процесу, яка б давала можливість самостійно засвоювати знання. Тому і в предметі "Латинська мова з медичною термінологією" знайшли теми для дослідницької роботи студентів: "Латина у творах української та світової літератури", "Власні міфологічні імена в медичній термінології", "Міфи і легенди стародавньої Греції і Риму в видатних творах світового живопису". Етимологічне дослідження по темі "Словотворення", "Ботанічна номенклатура", "Походження хімічних елементів".

Науково-дослідницька діяльність студентів – явище складне. Треба врахувати вікові особливості та можливості студентів, їх загальноосвітню підготовку, рівень підготовки самого викладача.

Щоб успішно керувати науковою роботою студентів, викладачеві необхідно чітко знати об’єкт і методи дослідження, тому стратегічним напрямом є передбаченням таких умов, засобів, форм змісту діяльності, які є найбільш сприятливими та оптимальними для розвитку і удосконалення дослідницької роботи. І більш сприятним для цього є організація гурткової роботи.

Гурткова робота є найбільш масовою формою науково-дослідницької творчості студентів.

Гурткова форма роботи зі студентами є найпоширенішою формою позакласної роботи. Тематика гурткових занять повинна бути підпорядкована навчальному матеріалу, відповідати запитам студентів. На заняттях гуртка студенти удосконалюють свої знання, уміння і навички, переконуються в практичному значенні латинської мови в майбутній спеціальності, придбанні додаткової інформації, з користю проводять свій вільний час. Гурток готує студентів до самопізнання, самоутвердження і самовираження. Як правило, гурток об’єднує однодумців, зосереджених предметом, бажаючих закріпити і поповнити свої знання, брати участь у колективних видах діяльності.

Заняття гуртка не регламентовані навчальною програмою. У зв’язку з цим відкриваються необмежені можливості для дослідницької діяльності викладача, удосконалення його методичної майстерності. У процесі підготовки і проведення занять викладач може перевірити правильність своїх припущень, ефективність форм, методів і прийомів, практичну і виховну значимість підготовлених матеріалів (тести, кросворди).

Гурткові заняття за своїм змістом і структурі ближче до уроку, ніж вся решта видів позакласної роботи з предмету (олімпіади, КВК, вечори), але не дублюють його. Дуже часто вони виконують роль проміжної ланки між уроками і різними формами позакласної роботи. У виборі структури занять і їх змісту враховується, що студенти прийшли на них після напруженого трудового дня і їм необхідний відпочинок, зміна видів діяльності.

У підготовці і проведенні занять гуртка латинської мови необхідно враховувати наступні загальні вимоги:

  • Виховний і розвиваючий характер матеріалів і завдань, їх практичну спрямованість.
  • Звертання тематики роботи гуртка, його форм і методів до різних сторін пізнавальної діяльності студентів: інтелектуальної (активний пошук, здогадка), емоційні (радість пізнання, переживання емоцій здивування, очікування нового успіху і т. д.), вольової (ініціативність, здібність до постановки і вирішенню задач, готовність довести справу до кінця).
  • Творчий підхід до планування і реалізації задач, відсутність одноманітності і шаблонів у роботі.
  • Наявність логічного зв’язку між окремими заняттями гуртка: опора на знання, уміння і навики, отримані студентами на уроках.

Участь в роботі гуртка добровільна. Проте слід добиватися утворення постійного складу гуртка, дотримання певних правил, регулюючих його діяльність. Вони виробляються спільно викладачем і студентами і доводяться до відома всіх членів гуртка. Заняття проводяться 1 раз на місяць.

На першому занятті я познайомлюся з складом гуртка, пояснюю студентам, чим вони займатимуться, виявляю їхні інтереси, мотиви, що спонукали записатися саме в цей гурток.

Мета і основний зміст роботи гуртка латинської мови

Поглиблення, розширення і вдосконалення знань програмного матеріалу з латинської мови:

  • Підвищення інтересу до історії латинської мови, її ролі і значення в практичній діяльності медпрацівника.
  • Поглиблене вивчення медичної термінології.
  • Розвиток пізнавального інтересу студентів, розширення їх кругозору.
  • Прищеплення любові й інтересу до майбутньої професії.
  • Розвиток умінь самостійно організувати навчальну роботу.

Засідання гуртка триває одну годину. Кожне засідання включає 4 розділи, над якими працюють студенти.

Перший розділ включає теми з історії латинської мови, античної літератури, історії олімпійських ігор. Мною заплановані такі повідомлення: "Античність і сучасність", "Історія пісні "Гаудеамус" (студентський гімн), "Клятва Гіппократа" (читання латинською мовою), "З історії стародавніх Олімпійських ігор", "З історії походження деяких медичних термінів", "Латинські афоризми про медицину", "Походження виразів "Дамоклов меч", "Танталові муки", "Одіссея" і "Іліада Гомера" тощо.

Другий розділ присвячений темі "Словотворення". Тут студенти конструюють терміни і різними терміноелементами і перекладають їх на російську і українську мови. На кожному занятті я беру не більше трьох терміноелементів (корені, префікси, суфікси) – і, як підсумок, 2-3 студенти складають і оформляють цілий список медичних термінів, які включають заданий терміноелемент. Звичайно беруться дуже поширені терміноелементи:

haema – (-aemia) - кров
-algi – біль
-uria (-ur) – сеча
-oma – пухлина
-tomia – розріз, розтин
-ectomia – видалення
-theraphia – лікування
-trophia – їжа
-graphia – пишу

Приставки: dys-, hypo-, hyper-, a- (an-) і ін.

Найбільш сильні студенти складають кросворди з теми "Словотворення" з будь-яким терміноелементом.

Третій розділ присвячений греко-латинських дублетів. Студенти складають таблиці "Греко-латинські дублети до вивченої теми, чи то іменники І-V відмін, чи то прикметники І-ІІ групи.

Четвертий розділ – це практична робота на виписування рецептів, переклад медичних текстів за допомогою словника.

В кінці кожного семестру проводиться підсумкове відкрите засідання гуртка, на яке запрошуються викладачі училища і студенти. Як правило, такі засідання проводяться у формі конкурсів, вікторин, КВК і т. і.

Таким чином, гурткова робота є складовою частиною дослідницької роботи і її впровадження в навчальний процес оправдано і дає відчутний ефект у питаннях підготовки спеціалістів сучасного рівня і повинно розглядатись як важливий елемент технології активного навчання.