3
Оцініть публікацію
Виховання

Актуальна проблема сьогодення

Нині екологічна криза все більше нівечить природу нашої країни. Людству найближчим часом загрожує небезпека, якщо воно не змінить стиль свого існування й діяльності, не визначить своїх життєвих цінностей. Оскільки наше життя не можна відокремити від навколишнього середовища, в якому живемо, то вс я освіта має нести екологічну ідею. Людству потрібні нова філософія життя, висока екологічна культура та свідомість.

Ці завдання певною мірою може виконувати навчальний курс "Я і Україна", уроки географії і природознавства. Вони допомагають учням не тільки пізнавати навколишній світ, установлювати картину взаємозв’язків у природі, зрозуміти загальні закономірності в довкіллі, а й оцінити роль і місце людини у природі.

На своїх уроках, виховних заходах я намагаюсь пробудити в учнів занепокоєність станом природи, їхнього безпосереднього оточення і планети в цілому, а також ініціюю екологічне мислення та поведінку в повсякденному житті. Кожний учень має усвідомити важливість своєї ролі в тому, щоб зробити світ кращим і здоровішим. Кожний повинен переконатись, що він відповідальний не тільки за себе, а й за всю планету. Адже наше життя залежить від стану та здоров’я довкілля.

На уроках я прагну створити комфортні умови для природовідповідного, особистісного розвитку школяра, задоволення його потреб у пізнанні свого довкілля та задоволення природних потягів дітей до дослідництва й висновків, конструювання та художнього самовираження. Для цього застосовую різні форми та методи навчання. Зокрема проводжу уроки-міркування, подорож, використовуючи ребуси, кросворди, казки, ігрові ситуації, що сприяють активізації учнів та їх пізнавальної активності. До проведення уроку залучаю й учнів (метод "Навчаючи — учусь"). Заздалегідь підготовлені діти в цікавій формі повідомляють про певні спостереження, об’єкти чи явища природи. Люблять вихованці бути дослідниками, відкривачами, кореспондентами, акторами, працювати у групах.

Така методика роботи дає можливість не тільки забезпечити учнів системою знань про природу, розвивати критичне мислення, мовлення, упевненість у собі, а й формувати екологічно та інтелектуально розвинену людину, здатну відповідати за збереження себе та свого природного й суспільного довкілля.

В школі діє гурток "Еколог". Членами гуртка є учні 6 – 9 класів нашої школи, об’єднаних на основі спільного інтересу – інтересу до географії і природознавства.

У гуртковій роботі застосовую такі активні й корисні форми роботи, як екскурсії, самостійні тривалі спостереження, практичні роботи і досліди на шкільних навчально-дослідних ділянках. Водночас ці форми тісно поєднуються з лабораторними і дослідницькими заняттями на уроках.

Екскурсії всіх членів гуртка і окремих груп екологів у природу в різні пори року не тільки зацікавлюють і заохочують учнів до вивчення природи, а й розширюють їхні знання, сприяють формуванню їхнього кругозору. Під час екскурсії учні спостерігають явища і об’єкти природи в їх єдності та в складній взаємозалежності.

У юних дослідників треба виховувати сумлінне, об'єктивне і наукове ставлення до проведення спостережень у природі. Учні повинні глибоко усвідомити неприпустимість у дослідній роботі довільних висновків і припущень при підбиванні підсумків, усі висновки треба сумлінно перевіряти.

Важливого значення в роботі гуртка надається читанню науково-популярної та художньої літератури, також стараюсь максимально використовувати всі доступні засоби унаочнення навчального процесу — натуральні, саморобні і фабричні наочні посібники, кіно, телебачення тощо.

Робота гуртка екологів нерозривно поєднується із суспільно корисною працею в школі, з їх громадською діяльністю, яка згуртовує колектив, є одним з вирішальних факторів виховання молоді.

В школі при активній участі членів гуртка "Екологи" проводяться щорічні традиційні масові заходи: місячник природознавства і географії, свято квітів, свято врожаю тощо.

Організовуючи різноманітні заняття, екскурсії, проводжу бесіди та інструктажі з техніки безпеки, ознайомлюю учнів з правилами користування електроприладами, ріжучими інструментами тощо, з правилами вуличного руху.

Робота в гуртку екологів допомагає розвинути в учнів глибокий інтерес до природи.

Кожна дитина вимагає індивідуального підходу, урахування психологічних особливостей формування його особистості. Тому для досягнення позитивних результатів в екологічній освіті і вихованні учнів враховую як вікові, так і індивідуальні особливості, риси характеру, ставлення до навчання, мотивацію, потреби і здібності кожного школяра.

Лише за цієї умови можна забезпечити свідоме і повноцінне сприйняття дитиною навчального матеріалу, виробити у нього правильне ставлення до навколишнього середовища, сформувати екологічну культуру.

Школярі оволодівають певною сумою екологічних знань, засвоюють норми поведінки і ціннісні орієнтації у відношенні до природи, набувають практичних умінь і навичок по збереженню навколишнього середовища у процесі ігор, навчання, суспільно - корисної праці.

Тому, основними педагогічними умовами екологічного виховання вважаю такі:

  • комплексний підхід до вивчення природи з використанням міжпредметних зв'язків (природознавство, географія);
  • урахування вікових, індивідуально-психологічних особливостей школярів, їх пізнавальних можливостей у процесі екологічної освіти і виховання;
  • організація безпосередньої участі учнів в охороні і покращанні природної сфери своєї місцевості під час навчальної і суспільно корисної праці;
  • вибір оптимальних форм, методів і прийомів екологічного виховання (ігри, вікторини, конкурси, дискусії, вечори, заняття в гуртках, прогулянки, екскурсії);
  • вплив учителя на учнів власним прикладом бережливого ставлення до навколишньої природи.