96
Оцініть публікацію

Засоби формування професійної компетентності та виховання соціально-мобільної особистості

В умовах сучасних економічних відносин, розвитку різних форм господарювання, впровадження новітніх інформаційних технологій виникає потреба відповідного кадрового забезпечення, значного підвищення рівня професійної підготовки фахівців, уміння виконувати професійні обов'язки на конкретному робочом у місці, використовувати комп'ютерні програми, швидко знаходити необхідну інформацію і приймати відповідні рішення.

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХ1 столітті зазначено: ″ Головна мета української системи освіти - створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України.

Система освіти має забезпечити формування особистості професіонала-патріота України, підготовленого до життя і праці у ХХ1 столітті ″.

Тому проблема оптимізації професійної підготовки фахівців у системі вищої освіти є на сьогодні однією з актуальних. Це пов'язано з необхідністю зміцнення авторитету і конкурентоспроможності України на міжнародній арені, про що йдеться у законах України ″ Про освіту ″. Окрім того, основною метою Болонського процесу, в який активно вступила Україна, є підвищення мобільності людського капіталу на європейському ринку праці.

В основі підвищення ефективності підготовки кадрів лежить формування професійної спрямованості студентів. Вирішення цієї проблеми сприяє забезпеченню готовності майбутніх фахівців до творчої праці, освоєнню і впровадженню інноваційних технологій, сталого розвитку наукового світогляду. Також головним стимулятором мобільності є ринкова економіка, яка, з одного боку, спрямовує кваліфікованих працівників на пошук місць кращого застосування своєї праці на робочих місцях з високим творчим змістом і оплатою праці, а з другого - значна частина працездатного населення, яка вивільняється з виробництва і тимчасово не має роботи, мусить проходити професійну перепідготовку.

В цих умовах важливим завданням професійної освіти стає формування професійно мобільних фахівців.

Процес формування у студентів професійної компетентності, як інтегрованої системи професійних знань, умінь, навичок фахівця та його особистісних якостей, відбувається поступово упродовж як всього періоду навчання, так і всього життя. Завдяки використанню компетентнісно орієнтованих, інтерактивних технологій поглиблюється рівень оволодіння відповідними здібностями. Студент, який поступово починає відчувати себе суб'єктом процесу навчання, використовуючи весь комплекс вмінь, накопичує досвід у спілкуванні, привчається ефективно працювати у групі, колективі, вчиться співвідносити та гармонізувати власні інтереси з інтересами інших.

За допомогою яких засобів і прийомів педагогічний колектив прагне виховати не просто професійно компетентного фахівця, а особистість пристосовану до мінливостей ринку праці, політичних та економічних змін в державі, особистість здатну адаптуватися в такому в такому складному сучасному світі?

Перший засіб - це професійна орієнтація студентів, створення для них ситуації свідомого вибору майбутньої професії з урахуванням реальних потреб економіки у фахівцях певного профілю та рівня підготовки.

Під час приймальної кампанії велику допомогу у виборі майбутньої професії надає інформаційний матеріал зібраний в приймальній комісії та інформація розміщена на сайті ВНЗ в мережі Інтернет, адже, окрім загальних правил прийому.

Велике значення для професійної орієнтації студентів є здобуття другої базової вищої освіти та отримання робітничих професій, це максимально розширює можливість майбутнього працевлаштування.

Треба надавати екскурсії на підприємства, а також використовувати можливості Інтернету, показуючи науково-популярні фільми про професію.

Наступний важливий засіб – це професійно-практична підготовка студентів, яка реалізується під час виконання практичних робіт, проходження навчальних, технологічної та переддипломної практик.

Підвищенню рівня пізнавальної самостійності, високому ступеню наочності й безперервному самоконтролю засвоєння знань та умінь, формуванню необхідних професійних компетенцій сприяє застосування в навчальному процесі інформаційних технологій.

Велике значення для формування професійних та комунікативних компетенцій студентів має застосування інтерактивних технологій, проведення ділових ігор, тренінгів.

Найпоширеніше використання серед викладачів знайшли рольові ігри.

Щоб активізувати навчальну діяльність в ході викладення лекційного матеріалу, практикуємо моделювання різноманітних виробничих ситуацій.

Основний метод, який використовують викладачі під час викладання лекційного матеріалу - це метод бесіди пояснення, тобто відбувається постійне живе спілкування зі студентами, обмін інформацією та досвідом, а це і є не що інше, як тренінг - запланований процес, призначений дати або поновити знання та навички і перевірити ставлення до проблеми. Під час здійснення контролю і систематизації знань отриманих студентами, найкращий ефект дає застосування методу мозкової атаки, серед переваг якого є активізація уяви і творчих можливостей студентів та можливість за короткий час зібрати максимальну кількість думок щодо об'єкту вивчення.

Вчений Дмитро Писарєв писав: ″Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта - це самоосвіта ″, адже зі зміною навчальних планів на збільшення частки самостійної роботи студентів, актуалізується проблема навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів.

Досить прогресивною в педагогічній практиці вважається технологія співробітництва. Яскравим прикладом реалізації цієї технології у вищі є робота студентського парламенту. Студенти стають не лише учасниками, ай партнерами навчально-виховного процесу, беруть активну участь у всіх напрямках діяльності навчального закладу, набуваючи неоціненного досвіду соціальної роботи.

Наступний важливий засіб - це розвиток творчих здібностей студентів. Для того, щоб майбутні спеціалісти могли успішно адаптуватися до нових умов життя, гармонійно та безконфліктно взаємодіяти в конкретному середовищі, необхідно, щоб процес розвитку здібностей, якостей та умінь відбувався в освітньому просторі ВНЗ систематично і планомірно шляхом їх залучення до науково-дослідної роботи та участі в науково-практичних і науково-теоретичних конференціях.

Під час підготовки виступів студенти готують різноманітний ілюстративний матеріал, фото- та відеоматеріали, їх виступ завжди мають табличний та графічний супровід.

Невід'ємною частиною навчально-виховного процесу є формування фахової майстерності викладачів та методичне обслуговування навчально-виховного процесу.

Студентський вік - це головний період для розвитку основних соціогенних і професійних компетенцій людини, а саме:

  • формування професійних, світоглядних і громадських якостей майбутнього фахівця;
  • розвиток професійних здібностей як передумови подальшої самостійної професійної творчості;
  • ставлення інтелекту і стабілізація рис характеру;
  • перетворення мотивації та всієї системи ціннісних орієнтацій;
  • формування соціальних цінностей у зв'язку з професіоналізацією.

Тому сьогодні на тлі зростаючої конкуренції освітніх послуг, загострення демографічної ситуації в країні підвищується значущість свого потенціалу. А завданням кожного навчального закладу є не просто надати студентові певний набір знань, а сформувати у них повагу до обраної професії, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця.