102
Оцініть публікацію

Новаторські підходи до освіти, виховання та соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані на утвердження демократичних позицій розвитку держави та обумовлюють необхідність змін у галузі освіти, складовою якої є творчий розвиток особистості, соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Ця про блема набирає дедалі більшої уваги всіх державних органів та недержавних організацій і постійно сконцентрована на тому, як допомогти дітям, які перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях, дітям, які сповна відчули на собі складності життя.

Робота за пріоритетними напрямками освіти Донеччини передбачає максимальне розширення можливостей для задоволення освітніх потреб, створення умов для забезпечення доступної якісної освіти і виховання, забезпечення максимальної самореалізації та адаптації в суспільство таких дітей. На засіданні Донецької обласної ради 29.03. 2012 наказом № 6/10-253 прийнято Проект програми "Освіта Донеччини. 2012-2016", в якій є окремий розділ "Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та підтримки".

Проблему соціальної адаптації особистості, готовність до дорослого життя та успішне застосування здібностей у майбутньому шляхом розвитку індивідуальності, творчого потенціалу кожної дитини, тим більше, якщо вона потребує особливої уваги та підтримки, розробляв у свій час видатний український педагог В. А. Сухомлинський.

На сьогоднішній день педагоги, психологи, соціальні працівники, громадськість усвідомлюють, що, тримаючи курс на формування інтелектуального потенціалу вітчизни, слід розвивати в межах можливого творчі здібності кожної дитини, а не тільки особливо обдарованих. При цьому слід зазначити, що важливу роль у фізичному та духовному розвитку дитини, її соціалізації відіграє родина. Проте в Україні збільшується кількість сімей, які потрапили у складні життєві обставини.

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №144, аналізуючи соціальний статус сімей, діти з яких навчаються у школі, рівня навченості дітей, піклуючись про розвиток особистості дитини, зокрема дітей соціально незахищених категорій, їхній соціальний захист, з 2003 року почала експериментальну діяльність на районному рівні. Педагогічний колектив школи залучився до розробки проблем естетично-трудового сімейного виховання як можливості творчого самовиявлення особистості дитини та подальшої успішної реалізації в суспільстві.

Мета полягала у створенні навчального закладу, в якому естетично-трудове сімейне виховання є основою творчого самовиявлення дитини, зокрема дітей соціально незахищених категорій, дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Експериментальну школу було названо "Берегиня". На той час у школі навчалося 376 учнів, із них виховувались: у повних сім’ях – 200, у неповних сім’ях-158, у малозабезпечених сім’ях -23, дітей, позбавлених батьківського піклування-13.

Також було виявлено 7 сімей, в яких батьки вели асоціальний спосіб життя. Зважаючи на таку статистику, педагоги прийшли до висновку, що дитині, яка не має достатньої підтримки в родинному середовищі, необхідно створити модель сімейного виховання в школі та надати можливість такій дитині реалізувати себе в тому напрямку, на який вона здатна в силу своїх психоемоційних, фізичних, розумових, а саме в: предметах природничо-наукового циклу; предметах гуманітарно-естетичного циклу; предметах варіативної частини; трудовому навчанні; громадській діяльності.

Експеримент тривав до 2008 року. Звичайно, у цей період проводився моніторинг його результатів. Було відслідковане зростання таких компетентностей учнів: інтелектуально- пізнавальна, соціальна, еколого-валеологічна, професійно-трудова, особистісна, сімейно-побутова, полікультурна та життєтворча. Проведені дослідження показали, що рівень ключових компетентностей учнів зростав від найменшого показника 6,7 (інтелектуальна) до 8,6 (особистісна) в оцінці старшокласників; від 5,7 (полікультурна) до7, 8 (особистісна) в оцінці педагогів; від 6,7 (еколого-валеологічна) до 8,4 (життєстворююча) в оцінці батьків. Це означає, що в учнів школи значно зростає свідомий інтерес до навчання.

У рамках експерименту в старшій школі запроваджується профільне навчання. Відповідно до результатів опитування учні обрали економіко-гуманітарний профіль, що допомогло їм обрати відповідний фах. Про це свідчить аналіз влаштування наших випускників: внз, снз економічного профілю – 24,7%; гуманітарного профілю – 55,3% і тільки 20% обирають інші спеціальності.

В оцінці педагогів зростає загальний рівень культури, обізнаності, зацікавленості. Учні почали виявляти більший інтерес до громадських справ, позакласної роботи. Батьки відмічають позитивні зміни в поведінці дитини, значне зниження шкідливих звичок, бажання вдосконалюватись морально і фізично. Крім того, у цей період значно зростає результативність участі учнів школи в різного рівня творчих конкурсах, предметних олімпіадах, конкурсах-захистах МАН.

Таким чином, упровадження в життя програми школи сімейного виховання "Берегиня" показало досягнення певних результатів у створенні сприятливих умов для формування особистості дитини, зокрема дитини, яка потребує особливої уваги та підтримки.

Разом із тим педагогічний колектив школи піклується про створення умов не тільки для навчання, творчого розвитку та самореалізації дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, а й сприяє можливості повноцінного відпочинку, оздоровлення, харчування. Ця робота здійснюється педагогами спільно з соціальними службами Пролетарської районної в м. Донецьку раді, Християнським сімейним центром.

У процесі роботи з дітьми, які потребують особливої уваги та підтримки, головне навантаження лягає на психолога та класного керівника.

Практичний психолог проводить діагностику стану дитини, особливостей її особистісного розвитку, здійснює корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу, бесіди, консультування дитини, батьків, осіб, які їх замінюють, інформує батьків щодо особливостей вікового розвитку та виховання дитини.

Класний керівник забезпечує дитині психологічну підтримку, створює сприятливі мікросередовище і соціально-психологічний клімат у класі. Сприяє розвитку навичок спілкування, допомагає дитині вирішувати проблеми, що виникають у спілкуванні з товаришами, педагогами, батьками.

Надає допомогу у навчальній діяльності, з'ясовує причини низької успішності, забезпечує їх усунення. Підтримує постійний контакт з батьками дитини чи особами, які їх замінюють. Класний керівник інформує кожну дитину щодо переліку її прав, викладених у Конвенції ООН про права дитини, а також ознайомлює зі змістом статті 10 Закону України "Про охорону дитинства", у якій передбачено можливість кожної дитини особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах дітей, інших уповноважених органів для захисту своїх прав.

Велика увага надається і роботі з батьками. При реалізації просвітницької роботи з батьками учнів або особами, які їх замінюють, У 2013-2014 навчальному році у школі запроваджено уроки "Сімейна розмова", на акцент робиться на інформуванні про права та потреби дітей, права та обов'язки батьків щодо дітей, особливості розвитку дітей, родинного виховання, неприпустимість жорстокого поводження з дітьми і насильства у сім’ї (сутність, наслідки, відповідальність); формування толерантності, комунікативних умінь, навичок прийняття рішень, прогнозування, управління собою.

Хоча робота з батьками – одне з найскладніших питань, адже не все тут залежить від школи. Сім’я як соціальна ланка суспільства існує завдяки багатьом чинникам: соціальним, психологічним, фізичним, моральним, матеріальним. Школа може надати тільки психологічну та моральну підтримку. Усі інші питання повинні вирішуватися на державному рівні.

У ході експерименту виникли про проблеми в роботі з дітьми, які мають девіантну поведінку, адже такі діти потребують особливого підходу. Щоб створити умови для формування гармонійної особистості саме такої дитини, забезпечити її соціальний захист, педагогічний колектив школи у 2009 році починає запровадження елементів програми інноваційного підходу до роботи з дітьми, які мають емоційні проблеми та відхилення у поведінці на основі міжнародного досвіду. Це Міжнародна програма "Пресслі рідж", яку було апробовано в США, Португалії, Угорщині, Україні.

Перспектива на майбутнє цієї програми полягає в тому, щоб підготувати проблемних дітей для конструктивної самореалізації та розвитку свого потенціалу в майбутньому, формувати успішних та повноцінних членів суспільства, активізувати профілактику негативних явищ у суспільстві, допомагати сім’ї виховувати та розвивати особистість дитини, корегувати її поведінку.

Втілюючи вжиття різні аспекти роботи з дітьми, які потребують особливої уваги та підтримки, які мають емоційні проблеми та відхилення у поведінці, добираючи різні форми і методи впливу на цих учнів, педагоги, психолог школи спираються на досвід уже зазначеного вище В. А. Сухомлинського, дослідження Андрєєвої Г. М., Кона І. С., Клейберга Ю. А., Прихожан А. М.

Підводячи підсумки, ще раз необхідно наголосити на тому, що заклад освіти є не лише місцем, де навчаються діти, у ньому вони проводять значну частину свого життя. Педагогічні працівники не тільки покликані надати учням необхідні у житті знання, розвинути вміння та навички, вони здатні зробити справжні відкриття – відкриття цікавої, яскравої, талановитої особистості, здійснювати виховання високоморальної людини, захищати гідність кожної дитини.

Шлях, обраний у цьому напрямку ДЗШ І-ІІІ ст.. №144, повністю відповідає тим задачам, що стоять перед системою освіти: індивідуалізувати навчальний процес, створити умови для розвитку кожної дитини, адаптувати її до життя. Впровадження в життя інноваційних методів вже сьогодні дає значні результати у формуванні особистості дитини, яка потребує особливої уваги та підтримки, забезпеченні її соціального захисту.

Педагогічний колектив ДЗШ І-ІІІ ст. №144 і надалі планує приділяти особливу увагу роботі з дітьми, які потребують соціальної та психологічної підтримки. До 2014 року триває експеримент по впровадженню програми інноваційного підходу до роботи з дітьми, які мають емоційні проблеми та відхилення у поведінці на основі міжнародного досвіду. Школа планує і надалі співпрацювати з Християнським сімейним центром, районною соціальною службою.

Педагогічний колектив шукатиме нових підходів, форм, методів у роботі з дітьми,, які потребують особливої уваги та підтримки.